Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Praca z sekcją akompaniującą

symboljezyk
4/5220
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Założeniem prowadzenia zajęć z sekcją akompaniującą jest zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami muzyki jazzowej (rozrywkowej) i przygotowanie ich do praktyki koncertowej. Celem przedmiotu jest rozwój umiejętności, koordynacji i współgrania z akompaniującym tj. instrumentalista, grupa muzyczna.

Efektem kształcenia powinna być umiejętność

- rozpoznania stylów w obrębie muzyki rozrywkowej

– opanowanie wstępnych umiejętności improwizacji

– porównywanie stylistyczne utworów muzycznych i ich konfrontacja z akompaniamentem.

 

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

- uświadomienie celu nauczania który ma motywować do samodzielnego działania

- odpowiedni przebieg zajęć (dyscyplina) w celu zapewnienia koncentracji studenta

- sprawdzanie wiadomości na temat utworu wykonywanego

  dynamika,rytmika,tempo,metrum,melodyka

- wrażliwość na dźwięk i tekst (poprawa intonacji i dykcji)

- ćwiczenie pamięci (śpiewanie fragmentaryczne,frazologiczne)

- osobista wypowiedź muzyczna jako forma ekspresji(poczucie pewności siebie jako      wykonawcy)

- ćwiczenia rytmiczne jako rozwijanie słuchu muzycznego

- improwizacja jako eksperyment,obserwacja i poznanie pośrednie utworu

- wykonywanie tego samego utworu w różnych tempach i stylach

 

 

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

- Kształcenie słuchu

- Historia Jazzu 

- Improwizacja

- przeprowadzanie prób w różnych konfiguracjach instrumentalnych 

- uczestnictwo w koncertach i jam session

- założenie własnej grupy muzycznej

- próby z różnymi muzykami akompaniującymi

- współpraca z dodatkowymi głosami typu (chórek)

 

bibliografia podstawowa

Obok repertuaru wybieranego przez wykładowcę spośród wymienionych poniżej przykładów, 

You’re the voice – Aretha Franklin , Anthology – A.Carlos Jobim, The Real Books - standardy muzyki jazzowej, Word of hits – standardy muzyki popowej I rockowej,

student zobowiązany jest do zasugerowania swoich własnych wyborów muzycznych.

 

 

 

bibliografia uzupełniająca
- brak danych -
efekty kształcenia - wiedza

poszerza poprzez indywidualną pracę wiedzę dotyczącą improwizacji; absolwent powinien dysponować szeroką wiedzą umożliwiającą swobodną improwizację w różnych kontekstach pracy pedagogicznej i artystycznej i wypracować własny "język" muzycznej wypowiedzi na podstawie wiedzy o stylach muzycznych i związanych z nimi tradycjach wykonawczych wykazuje się umiejętnością konstruowania i wykonywania spójnych i właściwych z punktu widzenia sztuki wykonawczej programów artystycznych oraz audycji edukacyjnych

efekty kształcenia - umiejętności

student posiada ogólną znajomość literatury muzycznej ze szczególną znajomością literatury jazzowej student rozumie budowę formalną utworów w szczególności standardów jazzowych. student rozpoznaje style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze w obrębie muzyki rozrywkowej jest zdolny do pracy jako kierownik muzyczny i do twórczego funkcjonowania jako muzyk - instrumentalista w różnych formach zespołowych oraz posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

student jest zorientowany we współczesnych trendach i gatunkach muzycznych. student jest wrażliwy na emocjonalną stronę interpretowanych utworów. jest zdolny do pracy jako kierownik muzyczny i do twórczego funkcjonowania jako muzyk-wokalista w różnych formach zespołowych oraz posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.003.0ćwiczeniazaliczeniedr Ireneusz Wojtczak, 4/5220/14133
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

W I semestrze student pracuje nad nast. utworami wokalno - instrumentalnymi w stylistyce:

-Swing

-Blues

Efektem kształcenie powinno być nabycie przez studenta ogólnej wiedzy z zakresu tradycji wykonawczych piosenek swingowych i bluesowych. Student powinien  posiadać gruntowną znajomość śpiewanego repertuaru.

 

 

metody dydaktyczne

Próby z big bandem, reagowanie na uwagi pedagoga, wykorzystanie nagrań muzycznych z różnych  stylistyk celem uzyskania charakterystycznych cech brzmienia i praca nad odpowiednią stylistyką wykonywanej piosenki.

 

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
- brak danych -
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.003.0ćwiczeniazaliczeniedr Ireneusz Wojtczak, 4/5220/14134
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

W I semestrze student pracuje nad nast. utworami wokalno - instrumentalnymi w stylistyce:

-Be bop

-Blues

Efektem kształcenie powinno być nabycie przez studenta ogólnej wiedzy z zakresu tradycji wykonawczych piosenek swingowych i bluesowych. Student powinien  posiadać gruntowną znajomość śpiewanego repertuaru.

 

 

metody dydaktyczne

Próby z big bandem, reagowanie na uwagi pedagoga, wykorzystanie nagrań muzycznych z różnych  stylistyk celem uzyskania charakterystycznych cech brzmienia i praca nad odpowiednią stylistyką wykonywanej piosenki.

 

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zrealizowanie przez  studenta  podjętego programu, obecność na zajęciach, zaangażowanie na próbach, udział w koncercie, kreatywność i muzykalność studenta

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.003.0ćwiczeniazaliczeniedr Ireneusz Wojtczak, 4/5220/14128
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

W tym semestrze student pracuje nad wybranymi utworami wokalno - instrumentalnymi w stylistyce:

-Fusion

-Blues

Efektem kształcenie powinno być nabycie przez studenta ogólnej wiedzy z zakresu tradycji wykonawczych piosenek swingowych i bluesowych. Student powinien  posiadać gruntowną znajomość śpiewanego repertuaru.

 

 

 

metody dydaktyczne

Próby z big bandem, reagowanie na uwagi pedagoga, wykorzystanie nagrań muzycznych z różnych  stylistyk celem uzyskania charakterystycznych cech brzmienia i praca nad odpowiednią stylistyką wykonywanej piosenki.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zrealizowanie przez  studenta  podjętego programu, obecność na zajęciach, zaangażowanie na próbach, udział w koncercie, kreatywność i muzykalność studenta

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.003.0ćwiczeniazaliczeniedr Ireneusz Wojtczak, 4/5220/14131
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

-4 standardy

- 1 z polskim tekstem

- 1 fusion 

- 1 rytmy nieparzyste

1 oparty o skale modalne

metody dydaktyczne

- porównanie z wykonaniem wzorcowym

 -internet

- dyskusja o danej interpretacji

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

zaliczenie wymaganego przez pedagoga, repertuaru

wykonanie: www.ansta.pl