Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Konwersatorium języka obcego - niemiecki

symboljezyk
4/5212
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Akwizycja języka niemieckiego przy zorientowaniu tematycznym na zagadnienia o charakterze akademickim, które z reguły nie są uwzględniane na wcześniejszym etapie nauki: 1) w zakresie ogólnojęzykowym – wspólna historia, wspólne postacie historyczne, etymologia nazewnictwa muzycznego, niemieckie muzyczne określenia wykonawcze na tle epoki, niemieckie nazewnictwo polskich obiektów geograficznych, polskie nazewnictwo niemieckich obiektów geograficznych, nazwiska niemieckie w tradycji polskiej, imiona niemieckie w tradycji polskiej, Niemcy w Polsce i Polacy w Niemczech, kształtowanie się języka niemieckiego, porównanie historii kształtowania się krajów niemieckiego kręgu językowego i Polski; 2) w zakresie muzycznym – zapoznanie się z tekstem naukowym (instrumentologia, muzykologia), zapoznanie się z tekstami literackimi, do których napisano muzykę (pieśń, aria, chorał), ze szczególnym uwzględnieniem korelacji słowa z melodyką, zapoznanie się ze stylistyką programu koncertu (układ, dobór tekstu, ortografia), zapoznanie się z korespondencją fachową z dziedziny organizacji życia muzycznego. Wszystkie tematy prowadzone w kierunku praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności. Dobór poszczególnych tematów, sposób ich przeprowadzenia oraz próg zaliczenia w znacznym stopniu uzależniony od umiejętności wstępnych, możliwości i zainteresowań grupy studentów.

Cele kształcenia:

 • rozwijanie poszczególnych kompetencji językowych w języku niemieckim (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na mówienie i słuchanie, rozwijanie wrażliwości słuchowych odnośnie do fonetyki języka niemieckiego oraz umiejętności starannej wymowy;
 • poszerzanie znajomości specjalistycznego słownictwa muzycznego z różnych dziedzin muzyki: formy muzyczne, zasady muzyki i harmonia, instrumentoznawstwo, historia muzyki, wykonawstwo i percepcja, organizacja życia muzycznego i jego społeczne uwarunkowania – szczególnie poprzez materiały (tekstowe, graficzne, nagraniowe i filmowe) łączące te zakresy;
 • zwrócenie uwagi na poprawność gramatyczną i fonetyczną wypowiedzi
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

znajomość języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa

Kurs jest prowadzony z wykorzystaniem tekstów autentycznych, nie jest związany z konkretnym podręcznikiem bazowym, lecz w oparciu o materiały dydaktyczne sporządzone przez prowadzącego wykładowcę na podstawie różnych źródeł tekstów.

Jako źródła wykorzystywane są również artykuły prasowe oraz literatura fachowa dostępna w Bibliotece Głównej AM, w tym encyklopedia Musikgeschichte und Gegenwart, czasopisma muzyczne, czasopisma ogólne, libretta, teksty pieśni, kantat i oratoriów. Jako pomoc do gramatyki polecane są kompendia: Dreyer, Schmitt: Praktyczna gramatyka języka niemieckiego lub jej wersja jednojęzyczna: Lern- und Übungsbuch der deutschen Grammatik oraz Hall, Scheiner: Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene.

Przewidziane jest zaznajomienie studentów z układem różnego typu słowników specjalistycznych wydawnictw Duden, Brockaus, Wahrig, Pons, Langenscheidt oraz narzędziami językowymi dostępnymi w Internecie.

bibliografia uzupełniająca
 • Zdydaktyzowane opracowania własne pedagoga prowadzącego
 • Teksty literackie w utworach muzycznych
efekty kształcenia - wiedza

efekty kształcenia - umiejętności

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.001.0ćwiczeniazaliczenie Tadeusz Szefler, as. mgr, 4/5212/14111
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • Powtórzenie i rozwijanie umiejętności ogólnojęzykowych (słownictwo, wymowa, gramatyka) w celu wykorzystania ich w praktyce przez muzyka zawodowego.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania: ćwiczenia w słuchaniu, dialogi, wywiady, pieśni – piosenki – songi.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie fonetyki: wymowa głosek niewystępujących w języku polskim, specyfika rytmu, intonacji i akcentu zdaniowego.
 • Rozwijanie umiejętności mówienia: dialog, prezentacja, streszczenie, komentarz.
 • Rozwijanie umiejętności czytania: artykuły, teksty informacyjne, notki biograficzne.
metody dydaktyczne
 • ćwiczenia w słuchaniu i powtarzaniu
 • ćwiczenia rozumienia ze słuchu
 • praca z tekstem
 • prezentacje
 • scenki
 • dyskusje
 • gry dydaktyczne
 • testy sprawdzające wiedzę
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • umiejętność wypowiedzi na różne tematy
 • umiejętność prawidłowej artykulacji języka niemieckiego
 • umiejętność rozumienia ze słuchu
 • obecność i aktywność na zajęciach
 • przedstawienie prezentacji dotyczącej wybranego zagadnienia muzycznego
 • opanowanie słownictwa specjalistycznego prezentowanego na zajęciach
 • uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów
 • przygotowanie do zajęć
 • praca własna w domu
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.001.0ćwiczeniaegzamin Tadeusz Szefler, as. mgr, 4/5212/14114
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • ugruntowanie i rozwijanie umiejętności ogólnojęzykowych (słownictwo, wymowa, gramatyka) w celu wykorzystania ich w posługiwaniu się literaturą specjalistyczną
 • rozwijanie umiejętności słuchania: ćwiczenia w słuchaniu, dialogi, wywiady, pieśni – piosenki – songi
 • rozwijanie umiejętności w zakresie fonetyki: wymowa głosek niewystępujących w języku polskim, szczególnie w nagłosie i wygłosie, specyfika rytmu, intonacji i akcentu zdaniowego, prezentacja artystyczna tekstu w utworze wokalnym
 • rozwijanie umiejętności mówienia: dialog, streszczenie, komentarz, szersza wypowiedź uporządkowana na temat specjalistyczny
 • rozwijanie umiejętności czytania: tekst naukowy, tekst śpiewany w utworze muzycznym (barokowy, klasyczny, współczesny)
metody dydaktyczne
 • ćwiczenia w słuchaniu i powtarzaniu
 • ćwiczenia rozumienia ze słuchu
 • praca z tekstem
 • prezentacje
 • scenki
 • dyskusje
 • gry dydaktyczne
 • testy sprawdzające wiedzę
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • umiejętność wypowiedzi na różne tematy
 • umiejętność prawidłowej artykulacji języka niemieckiego
 • umiejętność rozumienia ze słuchu
 • obecność i aktywność na zajęciach
 • przedstawienie prezentacji dotyczącej wybranego zagadnienia muzycznego
 • opanowanie słownictwa specjalistycznego prezentowanego na zajęciach
 • uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów
 • przygotowanie do zajęć
 • praca własna w domu
wykonanie: www.ansta.pl