Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Konwersatorium języka obcego - angielski

symboljezyk
4/5210
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Poprawienie znajomości języka angielskiego, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie sprawności komunikacji w języku angielskim; rozwijanie poszczególnych kompetencji językowych w języku angielskim (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie); zapoznanie studentów z dźwiękami języka angielskiego; opanowanie ruchów języka i ust przy wymowie poszczególnych dźwięków; przedstawienie par słów (minimal pairs) różniących się jednym dźwiękiem; zapoznanie z rytmem i intonacją języka angielskiego; praca nad umiejętnością rozumienia ze słuchu (fragmenty wywiadów, piosenki); rozbudowanie słownictwa, zwłaszcza słownictwa specjalistycznego z dziedziny muzyki, instrumentalistyki, wokalistyki, dyrygentury, mediów; wprowadzenie i systematyczne ćwiczenie transkrypcji fonetycznej; zapoznanie z historią i kulturą muzyczną w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii;  wyjaśnianie pojawiających się w trakcie zajęć problemów z konstrukcjami gramatycznymi, idiomatycznymi oraz słownictwem i praca nad nimi.

Cele kształcenia:

 • rozwijanie umiejętności w zakresie fonetyki języka angielskiego,
 • rozwijanie poszczególnych kompetencji językowych w języku angielskim (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na mówienie i słuchanie;
 • rozbudowywanie zakresu znajomości słownictwa specjalistycznego z dziedziny muzyki, instrumentalistyki, wokalistyki, dyrygentury, mediów; zwrócenie uwagi na poprawność gramatyczną i fonetyczną wypowiedzi
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa
 • Baker, Ann and Goldstein Sharon, Pronunciation Pairs. New York: Cambridge UP, 2008
 • Baker, Ann, Sheep or Ship. Cambridge: Cambridge UP, 2006.
 • Baker, Ann, Tree or Three. Cambridge: Cambridge UP, 2006.
 • Goss, Philip and Widawski Maciej. American English Pronunciation. Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1995
 • Handcock, Mark. English Pronunciation in Use. Italy: Cambridge UP, 2004
 • Klippel, Frederike. Keep Talking. Avon: The Bath Press, 1994
 • Marks, Jonathan.  English Pronunciation in Use. Elementary. Cambridge: Cambridge UP, 2007
 • Underhill, Adrian. Sound Foundations. Thailand: Macmillan Publishers Limited, 2005
 • Vaughan-Rees, Michael. Test your Pronunciation. China: Pearson Education Limited, 2006
 • Wellman, Guy. Wordbuilder. Oxford: Heinemann International, 1989
 • Wells, J.C, Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman Group UK Limited, 1992.
 • Słowniki jednojęzyczne (ostatnie wydania)
 • Kserokopie materiałów uzupełniających
 • Własne opracowania pedagoga prowadzącego
bibliografia uzupełniająca
 • prasa
 • wydruki materiałów z Internetu
 • teksty piosenek
efekty kształcenia - wiedza

efekty kształcenia - umiejętności

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.001.0ćwiczeniazaliczeniemgr Agata Bobras, 4/5210/14109
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie fonetyki: ćwiczenie fonetyczne, akcentowane w słowach i zdaniach, zwrócenie uwagi na głoski problematyczne
 • Rozwijanie umiejętności mówienia: prezentacje, dyskusje, pairwork, feedback ze słuchania
 • Rozwijanie umiejętności słuchania: ćwiczenia w słuchaniu, wywiady, słuchanie piosenek
 • Rozwijanie umiejętności pisania: CV, notka biograficzna
 • Rozwijanie umiejętności czytania: artykuły, teksty informacyjne, notki biograficzne
 • Rozwijanie słownictwa specjalistycznego z dziedziny muzyki, instrumentalistyki, wokalistyki, dyrygentury, mediów; zastosowanie gier dydaktycznych w celu powtórzenia słownictwa
 • Przypomnienie najważniejszych zagadnień gramatycznych; ćwiczenia i gry dydaktyczne mające na celu utrwalenie struktur gramatycznych
metody dydaktyczne
 • ćwiczenia w słuchaniu i powtarzaniu
 • ćwiczenia rozumienia ze słuchu
 • praca z tekstem
 • prezentacje
 • scenki
 • dyskusje
 • gry dydaktyczne
 • testy sprawdzające wiedzę
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • umiejętność wypowiedzi na różne tematy
 • umiejętność prawidłowej artykulacji języka angielskiego
 • umiejętność rozumienia ze słuchu
 • obecność i aktywność na zajęciach
 • przedstawienie prezentacji dotyczącej wybranego zagadnienia muzycznego
 • opanowanie słownictwa specjalistycznego prezentowanego na zajęciach
 • uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów
 • przygotowanie do zajęć
 • praca własna w domu
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.001.0ćwiczeniaegzaminmgr Agata Bobras, 4/5210/14112
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Ugruntowanie i rozwijanie umiejętności nabytych w semestrze poprzednim w zakresie:

 • rozwijania umiejętności w zakresie fonetyki: ćwiczenie fonetyczne, akcentowane w słowach i zdaniach, zwrócenie uwagi na głoski szczególnie problematyczne,
 • rozwijania umiejętności mówienia: prezentacje, dyskusje, pairwork, feedback ze słuchania,
 • rozwijania umiejętności słuchania: ćwiczenia w słuchaniu, wywiady, słuchanie songów,
 • rozwijania umiejętności pisania: CV, notka biograficzna, wypełnianie luk w piosenkach,
 • rozwijania umiejętności czytania: artykuły, teksty informacyjne, notki biograficzne, piosenki, głośnie czytanie,
 • rozwijania słownictwa specjalistycznego z dziedziny muzyki, instrumentalistyki, wokalistyki, dyrygentury, mediów; zastosowanie gier dydaktycznych w celu powtórzenia słownictwa,
 • przypomnienia najważniejszych zagadnień gramatycznych; ćwiczenia i gry dydaktyczne mające na celu utrwalenie struktur gramatycznych.
metody dydaktyczne
 • ćwiczenia w słuchaniu i powtarzaniu
 • ćwiczenia rozumienia ze słuchu
 • praca z tekstem
 • prezentacje
 • scenki
 • dyskusje
 • gry dydaktyczne
 • testy sprawdzające wiedzę
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • umiejętność wypowiedzi na różne tematy
 • umiejętność prawidłowej artykulacji języka angielskiego
 • umiejętność rozumienia ze słuchu
 • obecność i aktywność na zajęciach
 • przedstawienie prezentacji dotyczącej wybranego zagadnienia muzycznego
 • opanowanie słownictwa specjalistycznego prezentowanego na zajęciach
 • uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwiów
 • przygotowanie do zajęć
 • praca własna w domu
wykonanie: www.ansta.pl