Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Techniki masteringu studia muzyki elektroakustycznej

symboljezyk
1/5061polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie do samodzielnej realizacji podstawowych form muzyki elektroakustycznej, nauczenie wykorzystywania narzędzi i technologii stosowanych w takich realizacjach, a także rozwinięcie szczególnego typu wyobraźni i umiejętności przydatnych w takich działaniach. W dalszej kolejności także nauczenie komponowania dźwiękami i rozumienia specyfiki muzyki elektroakustycznej. Wzbudzenia zainteresowania samodzielnym poszerzaniem wiedzy na ten temat i wzbogacenia warsztatu kompozytorskiego o środki typowe dla omawianej muzyki.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Ogólna orientacja we współczesnej literaturze muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki elektroakustycznej, a także umiejętność pracy z komputerem.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych (koncerty, festiwale), rejestracja dźwięków we własnym zakresie, a także ich przetwarzanie, śledzenie wydarzeń w muzyce elektroakustycznej, pogłębianie wiedzy poprzez samodzielne studiowanie zaleconej listy lektur, prezentacja własnej twórczości na koncertach, rejestracja własnych utworów w formie audio/video.

bibliografia podstawowa
 1. Kotoński Włodzimierz, Muzyka elektroniczna, Kraków 2006.
 2. Schaeffer Pierre, Treatise on Musical Objects: An Essay across Disciplines.
 3. Studio Eksperyment. Leksykon. Zbiór tekstów, Poznań 2013.
 4. Yewdall Lewis D., Dźwięk w filmie. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
bibliografia uzupełniająca
 1. Everest Alton F., Pohlmann Ken C., Podręcznik akustyki, Katowice 2016.
 2. Simoni Mary, Analytical Methods of Electroacoustic Music.
 3. Collins Nick, d'Escrivan Julio, The Cambridge Companion to Electronic Music.
 4. Sigal Rodrigo, Compositional Strategies in Electroacoustic Music: Generating materials and creating an effective musical language in electroacoustic.
efekty kształcenia - wiedza

- posiada ogólną znajomość literatury muzycznej (K_W01)
- dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalającą na realizację zadań o charakterze interdyscyplinarnym (K_W02)
- posiada znajomość elementów struktury dzieła muzycznego i modeli formalnych utworów (K_W03)
- dysponuje wiedzą dotyczącą warsztatu kompozytorskiego i szeroko rozumianych zadań twórczych (K_W04)
- posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi technik kompozytorskich (K_W08)
- posiada wiedzę dotyczącą współczesnej kultury muzycznej (K_W09)
- posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz z technikami multimedialnymi (K_W10)
- posiada ogólny zakres wiedzy dotyczący marketingowych, finansowych i prawnych aspektów zawodu kompozytora, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane z prawem autorskim (K_W12)

efekty kształcenia - umiejętności

- dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych w zakresie kompozycji (K_U01)
- jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej kompozytora (K_U02)
- wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej, środków techniki kompozytorskiej a niesionym przez niego komunikatem (K_U03)
- opanował warsztat techniczny w zakresie propedeutyki kompozycji (K_U14)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)
- realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikające z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji (K_K03)
- umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska muzycznego i społeczności (twórcy, wykonawcy, odbiorcy), posługując się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki (K_K10)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Krzysztof Olczak, 1/5061/13696
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Cotygodniowe dwugodzinne spotkania lekcyjne, które polegają na praktycznym poznawaniu technik komponowania i realizacji muzyki elektroakustycznej, a także realizacji krótkich form z uprzednio pozyskanego materiału dźwiękowego. Każde zajęcia poświęcone są konkretnemu zagadnieniu i przybliżają do samodzielnych realizacji w obszarze muzyki elektroakustycznej. W dalszej kolejności obejmują one także prezentację prac wykonanych przez studenta, analizę poszczególnych elementów kompozycji i metod realizacji, montażu itp.

metody dydaktyczne
 • obsługa programu typu DAW (Reaper, Cubase, Samplitude)
 • nagrywanie materiału dźwiękowego
 • montaż i mix materiału dźwiękowego
 • obcowanie z aparaturą studyjną (mikrofony pojemnościowe, kontrolery MIDI, syntezatory, miksery itp.)
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • wykonanie w ramach semestru montażu przynajmniej jednej sceny dźwiękowej
 • przygotowanie krótkiej prezentacji (około 10 minut) wybranego zagadnienia z dziedziny muzyki elektroakustycznej, jego omówienie, przedstawienie przykładów, a nade wszystko zaprezentowanie własnego stanowiska, spojrzenia na to zagadnienie, wraz z uzasadnieniem dlaczego jest ono właśnie takie
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Krzysztof Olczak, 1/5061/13697
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Cotygodniowe dwugodzinne spotkania lekcyjne, które polegają na praktycznym poznawaniu technik komponowania i realizacji muzyki elektroakustycznej, a także realizacji krótkich form z uprzednio pozyskanego materiału dźwiękowego. Każde zajęcia poświęcone są konkretnemu zagadnieniu i przybliżają do samodzielnych realizacji w obszarze muzyki elektroakustycznej. W dalszej kolejności obejmują one także prezentację prac wykonanych przez studenta, analizę poszczególnych elementów kompozycji i metod realizacji, montażu itp.

metody dydaktyczne
 • obsługa programu typu DAW (Reaper, Cubase, Samplitude)
 • nagrywanie materiału dźwiękowego
 • montaż i mix materiału dźwiękowego
 • obcowanie z aparaturą studyjną (mikrofony pojemnościowe, kontrolery MIDI, syntezatory, miksery itp.)
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • przedstawienie samodzielnie skomponowanej i zrealizowanej etiudy elektroakustycznej, bądź formy na instrument z elektroniką
 • wykazanie się umiejętnością samodzielnego przygotowania prezentacji koncertowej muzyki elektroakustycznej
 • zaprojektowanie bloku efektów do przetwarzania na żywo wybranego instrumentu
wykonanie: www.ansta.pl