Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Seminarium licencjackie

symboljezyk
1/4900polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem prowadzenia przedmiotu jest przygotowanie studenta do realizacji pracy licencjackiej z zakresu problematyki kształcenia słuchu, form muzycznych i historii muzyki, zapoznanie studenta z podstawową literaturą przedmiotu oraz podstawowymi metodami i narzędziami badawczymi stosowanymi w pracach z tego zakresu.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

-

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa
 1. Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, Kraków-Gdańsk 1990.
 2. Apanowicz Jerzy, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne, Warszawa 2005.
 3. Boć Jan, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
 4. Brzeziński Jerzy, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2007.
 5. Brożek Anna, Wprowadzenie do metodologii dla studentów teorii muzyki i muzykologii, Warszawa 2007.
 6. Czarnecki Kazimierz M., Metodologiczne podstawy naukowego rozwoju studentów, Sosnowiec 2009.
 7. Gołąb Maciej, Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Wrocław 2003.
 8. Grzybowski Przemysław P., Sawicki Krzysztof, Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Kraków 2010.
 9. Zarys metodyki badań naukowych w pedagogice muzycznej, red. Anthony E. Kemp, tłum. Andrzej Miskiewicz, Janina Fyk, Zielona Góra 1997.
 10. Kompozytorzy Polscy 1918-2000, t. 1: Eseje, t. 2: Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk-Warszawa 2005.
 11. Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. Stanisław Palka, Gdańsk 2010.
 12. Pieter Józef, Z zagadnień pracy naukowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, (Rozdział III. Pisarstwo i piśmiennictwo naukowe, s. 104-146).
 13. Szczęsny Wiesław W., Metodyka badań pedagogicznych i pisania prac dyplomowych, Warszawa 2008.
 14. Szreder Mirosław, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Warszawa 2010.
 15. Topolski Jerzy, Metodologia historii, Warszawa 1973.
 16. Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów, Kraków 2010.
 17. Zenderowski Radosław, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Poradnik, Warszawa [b.r.w.]
bibliografia uzupełniająca
 1. Blank Thomas, Adamek Karl, Singen in der Kindheit. Eine empirische Studie zur Gesundheit und Schulfähigkeit von Kindergartenkindern und das „Canto elementar″ - Konzept zum Praxistransfer, Münster-New York-München-Berlin 2010.
 2. Gordon Edwin E., Podstawowa miara słuchu muzycznego i Średnia miara słuchu muzycznego. Testy uzdolnień muzycznych dla dzieci w wieku 5-9 lat, (Podręcznik), Warszawa 1999.
 3. Kamińska Barbara, Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży-ich rozwój i uwarunkowania, Warszawa 1997.
 4. Kozłowska-Lewna Alicja, Innowacyjna strategia kształcenia słuchu muzycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Gdańsk 2006.
 5. Michałowski Kornel, Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego, Kraków 1955.
 6. Michałowski Kornel, Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego. Suplement, Kraków 1964.
 7. Michałowski Kornel, Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego. Suplement II, Kraków 1978.
 8. Michałowski Kornel, Katalogi tematyczne, Kraków 1980.
 9. Mrygoniowie: Adam i Ewa, Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzykologicznego (1945-1970), Warszawa 1972.
 10. Sacher Wiesława A., Słuchanie muzyki a kształtowanie emocjonalności dzieci, Katowice 2004.
 11. Sloboda John A., Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki, Warszawa 2002.
 12. Suświłło Małgorzata, Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, Olsztyn 2011.
 13. Weiner Agnieszka, Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Determinanty, zależności, perspektywy rozwoju, Lublin 2010.
efekty kształcenia - wiedza

- posiada ogólną znajomość metod badawczych (K_W02)
- student posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji dotyczących szeroko pojętej problematyki kształcenia słuchu muzycznego, form muzycznych i historii muzyki (K_W05)
- zna podstawowe piśmiennictwo dotyczące kształcenia słuchu, form muzycznych i historii muzyki (K_W06)
- posiada wiedzę z zakresu metodyki kształcenia słuchu muzycznego, form muzycznych i historii muzyki (K_W17)

efekty kształcenia - umiejętności

- opanował warsztat naukowy w zakresie nauk o muzyce i pokrewnych dyscyplin (K_U11)
- posiada umiejętność analizowania tekstów naukowych, dokonywania syntez i podejmowania dyskusji wyników (K_U11)
- opanował umiejętność pisemnej wypowiedzi na tematy z zakresu problematyki kształcenia słuchu, form muzycznych i historii muzyki (K_U12)
- potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki kształcenia słuchu, form muzycznych i historii muzyki w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia (K_U18)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- umie gromadzić, analizować i interpretować potrzebne informacje (K_K02)
- jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne i umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy zawodowej (K_K09)
- umiejętnie komunikuje się w obrębie własnej społeczności (K_K10)
- w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność naukową i pedagogiczną (K_K12)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
415.004.0seminariumzaliczenie bez ocenydr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, dr hab. Renata Skupin, as. mgr Marek Wasilewski, 1/4900/13380
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. Ogólne rodzaje badań pedagogicznych: badania ilościowe, badania jakościowe, hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych.
 2. Triangulacja badań.
 3. Tok postępowania w badaniach ilościowych.
 4. Szczegółowe rodzaje badań pedagogicznych (opisowe i diagnostyczne, wyjaśniające i weryfikacyjne, biograficzne, prognostyczne i projektujące, historyczne, porównawcze, w działaniu, z pogranicza pedagogiki i innych nauk).
 5. Teoria ugruntowana.
 6. Przykłady naukowych projektów badawczych z zakresu pedagogiki muzycznej.
 7. Struktura procesu badawczego w psychologii.
 8. Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty procesu badawczego.
 9. Zmienne i ich operacjonalizacja.
 10. Wskaźniki i ich klasyfikacja wg Stefana Nowaka.
 11. Problemy i hipotezy badawcze.
 12. Dobór próby, miara siły związku między zmiennymi, testy istotności różnic.
 13. Modele sprawdzania hipotez: model eksperymentalny, model wielokrotnej regresji, model ex post facto.
metody dydaktyczne

Zajęcia mają charakter seminaryjny. Studenci zapoznają się z określoną literaturą przedmiotu.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach. Do obowiązków studenta należy zapoznawanie się z literaturą dotyczącą kolejnych zajęć. Program przewiduje przygotowanie konspektu pracy licencjackiej wraz bibliografią.

wykonanie: www.ansta.pl