Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Seminarium muzyki jazzowej i rozrywkowej

symboljezyk
1/4899polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Cele nauczania przedmiotu koncentrują się na  zapoznaniu studentów z jak najszerszym spektrum zagadnień związanych z muzyką jazzową i rozrywkową. Tematyka zajęć skupia się zarówno na aspektach teoretycznych przedmiotu   (historia, style, sylwetki kompozytorów i wykonawców), jak i na jego stronie praktycznej (aranżacja, kompozycja, improwizacja fortepianowa). Nabyta wiedza ma na celu pomóc studentowi zrozumieć  specyfikę muzyki jazzowej i rozrywkowej, by w przyszłości być przydatną w wykonywaniu przez niego zawodu dyrygenta. Istotnym celem przedmiotu jest także kształtowanie i rozwijanie kreatywności muzycznej studenta, jego artystycznej wrażliwości wraz z poszerzaniem znajomości literatury muzycznej.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • umiejętność gry na fortepianie
 • średnio zaawansowana wiedza z zakresu harmonii
 • kontrapunktu
 • instrumentoznawstwa teoretycznego
 • instrumentacja
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • propedeutyka kompozycji i aranżacji
bibliografia podstawowa
 1. Kowal Roman, Polski jazz, Kraków 1995.
 2. Berendt Joachim E., Wszystko o jazzie, Kraków 1969.
 3. Radliński Jerzy, Obywatel jazz, Kraków 1967.
bibliografia uzupełniająca
 1. Balcerak Józef, Magia jazzu, Warszawa 1981.
 2. Berendt Joachim E., Od Nowego Orleanu do jazzu-rocka, Kraków 1991.
efekty kształcenia - wiedza

- omawia modele formalne utworów jazzowych oraz charakterystyczne dla nich elementy struktury dzieła muzycznego (K_W03)
- charakteryzuje zjawiska zachodzące na gruncie współczesnej muzyki jazzowej i rozrywkowej (K_W07)
- wymienia i opisuje podstawowe linie rozwojowe w historii muzyki jazzowej i rozrywkowej (K_W07)
- omawia podstawowe wzorce leżące u podstaw improwizacji jazzowej i aranżacji (K_W15)

efekty kształcenia - umiejętności

- prawidłowo odczytuje i realizuje charakterystyczny dla muzyki jazzowej i rozrywkowej sposób notacji tekstu nutowego (K_U05, K_U09, K_U17)
- potrafi współpracować z różnymi formacjami zespołowymi i solistami/solistą wykonującymi muzykę jazzową i rozrywkową (K_U06)
- opierając się na wiedzy związanej z przedmiotem zajęć, wykazuje umiejętność samodoskonalenia w tym kierunku (K_U08)
- swobodnie wypowiada się na tematy związane z przedmiotem zajęć oraz w kwestii ogólnych zjawisk zachodzących na gruncie współczesnej kultury (K_U12)
- na podstawie wybranego standardu jazzowgo i według ustalonego modelu formalnego improwizuje na fortepianie przebiegi melodyczno-harmoniczne (K_U17)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- dąży do permanentnego doskonalenia własnych umiejętności oraz do ciągłego podnoszenia poziomu własnej wiedzy (K_K01)
- pracuje z różnymi wykonawcami, w tym z muzykami jazzowymi i rozrywkowymi, wykorzystując własną intuicję, wyobraźnię i nabytą podczas studiów wiedzę (K_K03)
- podejmuje, planuje i organizuje pracę własną oraz zespołową w ramach podjętych działań artystycznych (K_K04)
- operuje fachową terminologią z zakresu przedmiotu zajęć (K_K10)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
515.001.0seminariumzaliczeniedr Marek Czerniewicz, 1/4899/13379
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

 Treści programowe skupiają się na  następujących zagadnieniach:

 • harmonika jazzowa;nabywanie umiejętność prawidłowego odczytywania różnorodnych sposobów notacji akordów stosowanych przez wydawnictwa nutowe; wykonywanie na fortepianie standardów jazzowych w oparciu tylko o tzw. prymkę (linia melodyczna i symbole akordów),
 • aranżacja; opracowanie wybranego standardu jazzowego bądź innej kompozycji z kręgu muzyki rozrywkowej na wybrany zespół kameralny (np. trio fortepianowe, kwartet smyczkowy),
 • zapoznanie studenta ze specyfiką partytur muzyki jazzowej i rozrywkowej (twórcza rola wykonawców w kreowaniu utworu, skrótowość notacji, zapis fragmentów improwizowanych i in.),
 • rola dyrygenta w muzyce jazzowej i rozrywkowej; obserwacja prób akademickiego big-bandu.
metody dydaktyczne

Metody nauczania oparte są na ćwiczeniach poprzedzonych wykładami. Po serii wykładów wprowadzających dane zagadnienie (omówienie, analiza partytur i nagrań), student zobowiązany jest do aktywnej pracy nad rozwijaniem własnych umiejętności praktycznych (gra na fortepianie, improwizacja, kompozycja).

W przypadku możliwości uczestnictwa w próbach akademickiego big-bandu, student powinien zadyrygować zespołem wykonującym jego utwór, aranżację lub inną wybraną kompozycję.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Na zaliczenie przedmiotu i ocenę końcową mają wpływ:

 • stopień przygotowania studenta do zajęć, 
 • jakość ocen z zaliczeń i prac domowych, 
 • aktywność na zajęciach, 
 • frekwencja.
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
615.001.0seminariumzaliczeniedr Marek Czerniewicz, 1/4899/13391
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

 Treści programowe skupiają się na następujących zagadnieniach:

 • style w jazzie; historia; najwybitniejsi muzycy i ich dokonania,
 • historia muzyki rozrywkowej,
 • improwizacja; skale jazzowe; rytmika; wykonywanie na fortepianie wybranego standardu jazzowego w formie tematu z improwizacjami,
 • instrumenty charakterystyczne dla muzyki jazzowej i rozrywkowej;nabywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu instrumentoznawstwa,
 • skomponowanie utworu i zanotowanie go w wersji: „prymki” i  w postaci partytury na wybrany aparat wykonawczy (np. trąbka, saksofon, fortepian, kontrabas i perkusja; mały big-band),
 • rola dyrygenta w muzyce jazzowej i rozrywkowej; obserwacja prób akademickiego big-bandu - wykonywanie przez muzyków zespołu kompozycji studentów.
metody dydaktyczne

Metody nauczania oparte są na ćwiczeniach poprzedzonych wykładami. Po serii wykładów wprowadzających dane zagadnienie (omówienie, analiza partytur i nagrań), student zobowiązany jest do aktywnej pracy nad rozwijaniem własnych umiejętności praktycznych (gra na fortepianie, improwizacja, kompozycja).

W przypadku możliwości uczestnictwa w próbach akademickiego big-bandu, student powinien zadyrygować zespołem wykonującym jego utwór, aranżację lub inną wybraną kompozycję.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Na zaliczenie przedmiotu i ocenę końcową mają wpływ:

 • stopień przygotowania studenta do zajęć, 
 • jakość ocen z zaliczeń i prac domowych, 
 • aktywność na zajęciach, 
 • frekwencja.
wykonanie: www.ansta.pl