Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Praca licencjacka

symboljezyk
1/4898polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Pisemna praca dyplomowa (licencjacka), pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego, powinna stanowić przedstawienie wybranej sytuacji problemowej w obszarze rzeczywistości zakreślonej ramami studiów, zawierać własną badawczą realizację jej oceny i propozycji rozwiązania. Wymienione cele zrealizowane być winny według zasad metodologicznych, w zgodzie z poprawnością aparatury pojęciowej i dokumentacji bibliograficznej oraz wymogami edytorskimi, z poszanowaniem praw autorskich.

Temat pracy musi być merytorycznie związany z kierunkiem i specjalnością studiów.

W podaniu skierowanym do Rady Wydziału wybór tematu należy uzasadnić:

a) w aspekcie teoretycznym (temat, który dotąd nie był opracowywany lub opracowany wybiórczo, a więc podjęcie tematu zmierza do wypełnienia luki istniejącej w nauce). Uzasadnienie powinno zawierać odwołanie się do aktualnego stanu badań w literaturze tematu i przedmiotu;

lub

b) w aspekcie praktycznym:

– np. rozpoznanie problemów i możliwość zastosowania proponowanych rozwiązań w praktyce dyrygenckiej.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • wyraźne określenie i rozwiązanie problemu artystycznego (dyrygenckiego) oraz umiejscowienie go w dotychczasowym dorobku danej dyscypliny
 • wykorzystanie odpowiednich narzędzi analizy stosowanej
 • odniesienia do dostępnych materiałów źródłowych i literatury przedmiotu

Orientacyjna objętość prac:

 • na specjalności teoria muzyki: od 30 do 50 stron (praca licencjacka) i od 50 do 100 stron (praca magisterska).
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa
 1. Boć Jan, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
 2. Brożek Anna, Wprowadzenie do metodologii dla studentów teorii muzyki i muzykologii, Warszawa 2007.
 3. Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
 4. Lindsay David, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, przeł. Karol Pesz, Wrocław, 1995.
 5. Maćkiewicz Jolanta, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1995.
 6. Oliver Paul, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, przekł. Jadwiga Piątkowska, Kraków 1999.
 7. Pieter Józef, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, (Rozdziały: Problemy naukowe, s. 46-97, Metody naukowe, s. 97-158, Badania naukowe, s. 159-223).
 8. Pieter Józef, Z zagadnień pracy naukowej, Wrocław 1974.
 9. Pytkowski Wacław, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1981, (Rozdział 2. Badania przygotowawcze, s. 65-110, Rozdział 3. Metody badawcze, s. 111-182, Rozdział 4. Badania problemowe, s. 183-212).
 10. Zdzisław Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.
bibliografia uzupełniająca

-

efekty kształcenia - wiedza

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o sztuce w systemie nauk humanistycznych oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W05)
- zna podstawową terminologię w zakresie nauk humanistycznych, w tym nauk o sztuce oraz nauk o muzyce (K_W06)

efekty kształcenia - umiejętności

- opanował warsztat naukowy w zakresie nauk o muzyce i pokrewnych dyscyplin humanistycznych (K_U11)
- stosowania aparatu krytycznego w kontekście danej dyscypliny (K_U12)
- identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent/absolwentka będzie miał/a do czynienia w praktyce (K_U12)
- dostrzegania prawidłowości występujących w obrębie tych zjawisk (K_U12)
- osadzenia problemu w literaturze (K_U11, K_U12)
- wyciągania właściwych wniosków (K_U11, K_U12)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych i literatury (K_K01)
- czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu do praktyki lub do wnioskowania teoretycznego (K_K02, K_K08)
- posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem (K_K09)
- prowadzenia logicznego toku wywodów (K_K10, K_U12)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
515.008.0ćwiczeniazaliczenie bez ocenyprof. dr hab. Elżbieta Frołowicz, dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, dr Jolanta Woźniak, 1/4898/13378
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wymogi formalne (elementy konstrukcyjne pracy):

Strona tytułowa

Spis treści

Wstęp

Powinien zawierać:

 1. wyjaśnienie celu pracy i uzasadnienie wyboru tematu,
 2. określenie problematyki badawczej (z wyszczególnieniem problemów cząstkowych) — w postaci pytań lub hipotez badawczych,
 3. przedstawienie stanu badań w literaturze tematu (przedmiotu),
 4. wskazanie metod badawczych adekwatnych do celu pracy i problematyki badawczej oraz (jeśli tego wymaga temat) zdefiniowanie aparatu pojęciowego, przyjętej terminologii,
 5. przedstawienie ogólnego planu, struktury pracy.

Zasadniczy tekst pracy

W zależności od tematu  i koncepcji badawczej — ujęty w kilka rozdziałów, ujmujących problem badawczy w dwóch aspektach:

a) teoretyczno-kontekstowym — na podstawie literatury, wyników badań/doświadczeń innych autorów;

b) analitycznym — jako rezultat własnych badań/analiz autora pracy.

Zakończenie

Powinno zawierać syntetyczne wnioski wynikające z pracy, odnoszące się zarówno do części teoretyczno-kontekstowej, jak i analitycznej (konfrontujące oba aspekty), oraz wskazanie dalszych perspektyw badawczych w odniesieniu do podjętego tematu pracy.

Bibliografia (w układzie alfabetycznym albo przedmiotowym, w tym materiały źródłowe, np. partytury i nagrania)

Aneks (np. biogram kompozytora, jeśli jest to konieczne)

metody dydaktyczne

-

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • warunkiem zaliczenia kursu jest przedłożenie konspektu pracy wraz z bibliografią
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
615.0015.0ćwiczeniazaliczenie bez ocenyprof. dr hab. Elżbieta Frołowicz, dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, dr Jolanta Woźniak, 1/4898/13381
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wymogi formalne (elementy konstrukcyjne pracy):

Strona tytułowa

Spis treści

Wstęp

Zasadniczy tekst pracy

W zależności od tematu i koncepcji badawczej — ujęty w kilka rozdziałów, ujmujących problem badawczy w dwóch aspektach:

a) teoretyczno-kontekstowym — na podstawie literatury, wyników badań/doświadczeń innych autorów;

b) analitycznym — jako rezultat własnych badań/analiz autora pracy.

Zagadnienia omawiane w części pierwszej wyznaczone są tematem pracy i ew. problemami szczegółowymi wynikającymi z problematyki badawczej. W stosunku do tematu mają  szerszy i bardziej ogólny wymiar i mogą uwzględniać różne rodzaje kontekstów (np. kontekst historyczny – w obrębie gatunków i form, technik, elementów muzycznych, itp.; stylistyczny w odniesieniu do grupy twórców lub wybranego kompozytora; kulturowy; itp.). Zadaniem studenta w tej części pracy jest przede wszystkim wykazanie się umiejętnością logicznego, syntetycznego przedstawienia zebranego materiału. Oczywiste jest, że w pracy licencjackiej zakres przedstawianej literatury jest znacznie węższy niż w pracy magisterskiej; ponadto w pracy mgr mogą pojawić się elementy konfrontacji różnych stanowisk i dyskutowanie z nimi oraz samodzielnie formułowane wnioski.

Część druga pracy, która powinna być najbardziej rozbudowana, wiąże się bezpośrednio z tematem i problematyką badawczą. Poddane analizie powinny być zagadnienia szczegółowe wyodrębnione w ramach problematyki badawczej (mogą stanowić tytuły kolejnych podrozdziałów). Na wstępie przedstawia się materiał badawczy i ew. opisuje bliżej metody badań. Następnie poddawane są analizie wybrane zagadnienia, przy czym analizy cząstkowe powinny kończyć się krótkimi podsumowaniami (wnioskami).

Zakończenie

Powinno zawierać syntetyczne wnioski wynikające z pracy, odnoszące się zarówno do części teoretyczno-kontekstowej, jak i analitycznej (konfrontujące oba aspekty), oraz wskazanie dalszych perspektyw badawczych w odniesieniu do podjętego tematu pracy.

Bibliografia (w układzie alfabetycznym albo przedmiotowym, w tym materiały źródłowe, np. partytury i nagrania)

Aneks (np. biogram kompozytora, jeśli jest to konieczne)

metody dydaktyczne

-

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia kursu jest wywiązanie się z zadań określonych według harmonogramu ustalonego z promotorem i przedłożenie pisemnej pracy dyplomowej, ocenianej pod względem:

 • merytorycznym,
 • formalnym. 

Kryteria oceny dokonywanej przez recenzenta określa formularz oceny pracy dyplomowej.

wykonanie: www.ansta.pl