Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Partytura współczesna

symboljezyk
1/4897polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest poszerzenie umiejętności studenta w zakresie czytania i przygotowania partytury muzyki nowej.

Przedmiot zakłada przybliżenie studentom problemów współczesnej notacji muzycznej, zmieniającej się w zależności od stylu, kierunku, techniki kompozytorskiej, indywidualnego języka kompozytorskiego oraz uzyskanie umiejętności czytania partytur nowej muzyki.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • umiejętność czytania partytury
 • ogólna orientacja we współczesnej literaturze muzycznej
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • analizy dzieł XX i XXI wieku
 • style muzyczne
 • współczesne techniki kompozytorskie
bibliografia podstawowa
 1. Kompozytorzy polscy 1918-2000, t. 1: Eseje, t. 2: Biogramy, red. Marek Podhajski, Gdańsk-Warszawa 2005.
 2. Schäffer Bogusław, Mały informator muzyki XX wieku, Kraków, 1987.
 3. Zieliński Tadeusz Andrzej, Style, kierunki i twórcy muzyki XX wieku, Warszawa 1980.
bibliografia uzupełniająca
 1. Baculewski Krzysztof, Polska twórczość kompozytorska 1945-1984, Kraków 1987.
 2. Karkoschka Erhard, Das Schriftbild der Neuen Musik, Celle 1966.
 3. Michniewski Wojciech, Próba określenia zasad funkcjonowania zapisu grafiki muzycznej, „Res Facta” 1977, nr 8.
 4. Schäffer Bogusław, Dźwięki i znaki. Wprowadzenie do kompozycji współczesnej, Warszawa 1969.
 5. Schäffer Bogusław, Nowa muzyka. Problemy współczesnej techniki kompozytorskiej, Kraków 1969.
efekty kształcenia - wiedza

- student posiada wiedzę z zakresu literatury muzycznej XX i XXI wieku (K_W01)
- jest świadomy rozwoju i zmian w notacji muzycznej XX i XXI wieku (K_W07)
- posiada orientację w zakresie współczesnych trendów w kulturze muzycznej (K_W09)
- posiada podstawową wiedzę o technologiach i technikach multimedialnych stosowanych w muzyce współczesnej (K_W10)
- wyciąga wnioski dotyczące specyficznych problemów wykonawczych związanych z realizacją utworów współczesnych (K_W14)

efekty kształcenia - umiejętności

- posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wieku (K_U05)
- jest świadomy i przygotowany do właściwego rozwiązywania typowych problemów wykonawczych charakterystycznych dla muzyki współczesnej (K_U09)
- posiada umiejętności w zakresie interpretacji materiału muzycznego utworów współczesnych (K_U14)
- posiada umiejętności odczytania zapisu niedookreślonego w aspekcie wykonawczym i improwizacji (K_U17)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- student rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy w aspekcie zmian zachodzących we współczesnej twórczości muzycznej (K_K01)
- posiada umiejętność właściwej organizacji pracy przy prawykonaniach i wykonaniach repertuaru współczesnego (K_K04)
- posiada umiejętność adaptowania się do nowych zjawisk w pracy zawodowej (K_K05)
- jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni i twórczej postawy w celu rozwiązywania specyficznych problemów wykonawczych związanych z realizacją utworów współczesnych (K_K06)
- umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu współczesnych technik wykonawczych i kompozytorskich (K_K10)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
515.001.0ćwiczeniazaliczeniedr Tadeusz Dixa, 1/4897/13377
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Na podstawie analizy wybranych partytur (od muzyki początku XX wieku po najnowszą) student obserwuje ewolucję notacji muzycznej, poznając różne sposoby graficznego przedstawiania w partyturze poszczególnych parametrów dzieła muzycznego (przebiegu czasowego, rytmiki, wysokości dźwięku, artykulacji, dynamiki etc.). Przegląd partytur przybliża studentowi problemy notacyjne i artystyczne związane z takimi zjawiskami w nowej muzyce, jak:

 • aleatoryzm, sonoryzm, minimalizm,
 • muzyka elektroniczna, live electronics,
 • grafika muzyczna, improwizacja,
 • teatr instrumentalny, happening, instalacje muz. i in.

Podczas zajęć wykorzystywane są partytury i nagrania utworów najwybitniejszych klasyków muzyki XX wieku oraz wybitnych kompozytorów współczesnych, jak również wybrane pozycje prezentowane na aktualnie realizowanych festiwalach muzyki współczesnej. Efektem przeprowadzonych analiz jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu specyficznych problemów wykonawczych wynikających z procesu komplikacji i przemian zachodzących we współczesnej twórczości kompozytorskiej.

metody dydaktyczne
 • wykłady z zakresu problematyki technik kompozytorskich i wykonawczych w muzyce współczesnej,
 • analizowanie partytur,
 • słuchanie nagrań,
 • oglądanie filmów z koncertów nowej muzyki,
 • referowanie przez studentów własnych spostrzeżeń i doświadczeń z lektury, koncertów, festiwali itp.
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • przygotowanie samodzielnej prezentacji partytury współczesnej w formie ustnej (jeden referat w semestrze)
 • przygotowanie na koniec semestru pracy pisemnej na temat wybranej partytury współczesnej
 • odpowiedni stosunek studenta do zajęć obejmujący frekwencję i zaangażowanie na zajęciach
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
615.001.0ćwiczeniazaliczeniedr Tadeusz Dixa, 1/4897/13390
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Na podstawie analizy wybranych partytur (od muzyki początku XX wieku po najnowszą) student obserwuje ewolucję notacji muzycznej, poznając różne sposoby graficznego przedstawiania w partyturze poszczególnych parametrów dzieła muzycznego (przebiegu czasowego, rytmiki, wysokości dźwięku, artykulacji, dynamiki etc.). Przegląd partytur przybliża studentowi problemy notacyjne i artystyczne związane z takimi zjawiskami w nowej muzyce, jak:

 • aleatoryzm, sonoryzm, minimalizm,
 • muzyka elektroniczna, live electronics,
 • grafika muzyczna, improwizacja,
 • teatr instrumentalny, happening, instalacje muz. i in.

Podczas zajęć wykorzystywane są partytury i nagrania utworów najwybitniejszych klasyków muzyki XX wieku oraz wybitnych kompozytorów współczesnych, jak również wybrane pozycje prezentowane na aktualnie realizowanych festiwalach muzyki współczesnej. Efektem przeprowadzonych analiz jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu specyficznych problemów wykonawczych wynikających z procesu komplikacji i przemian zachodzących we współczesnej twórczości kompozytorskiej.

metody dydaktyczne
 • wykłady z zakresu problematyki technik kompozytorskich i wykonawczych w muzyce współczesnej
 • analizowanie partytur
 • słuchanie nagrań
 • oglądanie filmów z koncertów nowej muzyki
 • referowanie przez studentów własnych spostrzeżeń i doświadczeń z lektury, koncertów, festiwali itp.
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • przygotowanie samodzielnej prezentacji partytury współczesnej w formie ustnej (jeden referat w semestrze)
 • przygotowanie na koniec semestru pracy pisemnej na temat wybranej partytury współczesnej
 • odpowiedni stosunek studenta do zajęć obejmujący frekwencję i zaangażowanie na zajęciach
wykonanie: www.ansta.pl