Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Krytyka i prelekcja

symboljezyk
1/4896polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem nauczania jest ośmielenie studentów do formułowania własnych opinii o różnorodnych zjawiskach z dziedziny muzyki, kultury i sztuki oraz kształtowanie umiejętności wyrażania i przekazywania ich w postaci ustnej (wypowiedź) i  pisemnej (tekst). Dokonuje się to na bazie wiedzy teoretycznej, na podstawie umiejętności posługiwania się warsztatem dziennikarskim oraz znajomości najlepszych tradycji polskiej krytyki muzycznej. Realizację tych celów da się ująć w trzech aspektach:

 • teoretycznym,
 • praktycznym,
 • historycznym.
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

-

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa
 1. Antologia polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku (do roku 1939), opr. Stefan Jarociński, Kraków 1955.
 2. Ciesielski Rafał, Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2005.
 3. Dziadek Magdalena, Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914, t. 1: Koncepcje i zagadnienia, Katowice 2002.
 4. Dziadek Magdalena, Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914, t. 2: Czasopisma i autorzy, Cieszyn 2002.
 5. Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej, red. Zdzisława Kobylińska, Rafał D. Grabowski, Olsztyn 1996.
 6. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński, Kraków 2000.
 7. Jasiński Roman, Na przełomie epok. Muzyka w Warszawie (1910-1927), Warszawa 1979.
 8. Jasiński Roman, Koniec epoki. Muzyka w Warszawie (1927-1939), Warszawa 1986.
 9. Krytycy przy okrągłym stole, red. Elżbieta Dziębowska, Warszawa 1966.
 10. Niziurski Mirosław, Prelekcja muzyczna, Kielce 1994.
 11. Wiatr Adam, Stefan Kisielewski jako krytyk muzyczny, Wrocław 2006.
 12. Witczak Weronika, Zygmunt Mycielski i Stefan Kisielewski o muzyce polskiej – przegląd zagadnień, „Kamerton” 2007, nr 1.
 13. Wybrane prace Stefana Kisielewskiego, Zygmunta Mycielskiego, Jerzego Waldorffa oraz teksty wskazanych autorów (Bohdan Pociej, Paweł Beylin, Jan Weber, Karol Stromenger, Bohdan Pilarski, Bogusław Schaeffer, Tadeusz Kaczyński, Janusz Łętowski, Józef Kański, Rafał Augustyn, Krzysztof Droba, Andrzej Chłopecki, Krzysztof Bilica, Krzysztof Baculewski i inni) pochodzących m.in. z pism: „Ruch Muzyczny” (1945-2012), „Canor” (1991-2002), „Muzyka 21” (1999-2012), z prasy oraz z nagrań Polskiego Radia i Telewizji Polskiej S.A.
bibliografia uzupełniająca

-

efekty kształcenia - wiedza

- student poszerza wiedzę z dziedziny teorii muzyki o problematykę z zakresu pisarstwa, dziennikarstwa i krytyki literackiej (K_W02)
- uzupełnia wiedzę na temat piśmiennictwa dotyczącego studiowanej specjalności oraz jej kontekstu kulturowego, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym (K_W06)
- posiada zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów (K_W13)

efekty kształcenia - umiejętności

- wykazuje zdolność wyciągania trafnych wniosków (K_U04)
- posiada umiejętność tworzenia tekstów pisemnych oraz prezentacji słownych dotyczących zarówno własnej specjalizacji, jak i problematyki z obszaru sztuki w ogóle (K_U11, K_U12)
- w sposób odpowiedzialny podchodzi do występów publicznych - jako ich komentator (recenzent) i uczestnik (prelegent) (K_U15, K_U16)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i stałego doskonalenia własnego warsztatu (K_K01)
- zachowuje krytycyzm w ocenie innych przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki i pozostałych dziedzin działalności artystycznej (K_K08)
- dąży do krytycznej oceny własnych działań twórczych (K_K08)
- podejmuje się prezentowania sądów w przystępnej formie w sposób zrozumiały dla niefachowców (K_K09)
- wykazuje umiejętność formułowania własnych sądów (K_U09)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
515.002.0ćwiczeniazaliczenieas. mgr Marek Wasilewski, 1/4896/13374
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Aspekt teoretyczny

Z zagadnień dziennikarstwa:

 • Podstawowe informacyjne gatunki dziennikarskie:
  • wzmianka;
  • notatka;
  • sprawozdanie; 
  • życiorys; 
  • sylwetka; 
  • kalendarium; 
  • reportaż; 
  • wywiad.
 • Podstawowe publicystyczne gatunki dziennikarskie:
  • komentarz;
  • artykuł publicystyczny; 
  • recenzja; 
  • dyskusja; 
  • felieton; 
  • esej.

2. Aspekt praktyczny:

słuchanie (płyta, taśma, „żywe” wykonanie), oglądanie (taśma video, dvd, „żywy” spektakl) i omawianie na zajęciach różnorodnych dzieł muzycznych, wykonań muzyki, spektakli, koncertów, recitali, nagrań, przedstawień, filmów o tematyce muzycznej, filmów o sztuce, etc. Celem jest ćwiczenie w wyrabianiu własnego, precyzyjnego i świadomego sądu o nich, formułowanie i utrwalanie go w postaci wypowiadanego i zapisanego tekstu krytycznego.

3. Aspekt historyczny: 
zapoznanie się z wybranymi przykładami XIX i XX-wiecznej polskiej krytyki muzycznej.

metody dydaktyczne

Zajęcia mają charakter seminaryjny. Przeplatają się tam zajęcia typu warsztatowego (pisanie tekstów krytycznych) z zajęciami typu ćwiczeniowego, omawiającymi zagadnienia teoretyczne i historyczne. Uzupełnienie stanowi samodzielna lektura zaleconej literatury przedmiotu oraz uczestnictwo w bieżącym życiu koncertowym w Uczelni i poza nią. Realizacja treści programowych polega na permanentnym tworzeniu i redagowaniu tekstów zawierających omówienia i oceny dzieł i zjawisk (w różnych formach ich konkretyzacji), które to teksty reprezentują różnorodne formy i gatunki. Prace te oraz lektury są omawiane i dyskutowane.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczeniu podlega znajomość kwestii teoretycznych i historycznych, aktywność i samodzielne przygotowywanie pisemnych wypowiedzi reprezentujących rozmaite gatunki dziennikarskie i teksty krytyczne (10 w każdym semestrze), krytyczna prezentacja wskazanej lektury i obrona własnego poglądu w prezentowanej tematyce. Prace są oceniane w zależności od stopnia dojrzałości i wnikliwości zawartych w nich ocen i sprawności warsztatowej autorów.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
615.002.0ćwiczeniazaliczenieas. mgr Marek Wasilewski, 1/4896/13388
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Aspekt teoretyczny

Z zagadnień krytyki: 

 • krytyka i odpowiedzialność,
 • krytyk muzyczny jako pisarz,
 • krytyka a muzykologia,
 • krytyka a poetyka muzyki,
 • problematyka oceny wykonania dzieła muzycznego.

2. Aspekt praktyczny:

Słuchanie (płyta, taśma, „żywe” wykonanie), oglądanie (taśma video, dvd, „żywy” spektakl) i omawianie na zajęciach różnorodnych dzieł muzycznych, wykonań muzyki, spektakli, koncertów, recitali, nagrań, przedstawień, filmów o tematyce muzycznej, filmów o sztuce, etc. Celem jest ćwiczenie w wyrabianiu własnego, precyzyjnego i świadomego sądu o nich, formułowanie i utrwalanie go w postaci wypowiadanego i zapisanego tekstu krytycznego.

Aspekt historyczny:

Wybitne osobowości polskiej krytyki muzycznej i ich dorobek.

metody dydaktyczne

Zajęcia mają charakter seminaryjny. Przeplatają się tam zajęcia typu warsztatowego (pisanie tekstów krytycznych) z zajęciami typu ćwiczeniowego, omawiającymi zagadnienia teoretyczne i historyczne. Uzupełnienie stanowi samodzielna lektura zaleconej literatury przedmiotu oraz uczestnictwo w bieżącym życiu koncertowym w Uczelni i poza nią. Realizacja treści programowych polega na permanentnym tworzeniu i redagowaniu tekstów zawierających omówienia i oceny dzieł i zjawisk (w różnych formach ich konkretyzacji), które to teksty reprezentują różnorodne formy i gatunki. Prace te oraz lektury są omawiane i dyskutowane.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczeniu podlega znajomość kwestii teoretycznych i historycznych, aktywność i samodzielne przygotowywanie pisemnych wypowiedzi reprezentujących rozmaite gatunki dziennikarskie i teksty krytyczne (10 w każdym semestrze), krytyczna prezentacja wskazanej lektury i obrona własnego poglądu w prezentowanej tematyce. Prace są oceniane w zależności od stopnia dojrzałości i wnikliwości zawartych w nich ocen i sprawności warsztatowej autorów. Przygotowanie prelekcji towarzyszącej koncertowi, spektaklowi bądź prezentacji muzycznej i publiczne wygłoszenie jej.

wykonanie: www.ansta.pl