Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Prawo autorskie

symboljezyk
1/4894polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu regulacji własności intelektualnej, przedmiotu prawa autorskiego, jego podmiotów. Nadto przejście praw autorskich, ochrona osobistych i majątkowych autorskich praw, praw pokrewnych, z uwzględnieniem prawnokarnej i cywilnoprawnej ochrony.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

-

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa
  1. Karpowicz Andrzej, Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych, Warszawa 2010.
bibliografia uzupełniająca
  1. Golat Rafał, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2010.
efekty kształcenia - wiedza

- student zdobywa ogólne wiadomości o systemie prawa polskiego i europejskiego (K_W05)
- poznaje przedmiot i podmioty prawa autorskiego i praw pokrewnych, przejście tych praw jak i ochronę zarówno w ujęciu cywilnoprawnym jak i prawnokarnym (K_W05, K_W12)
- poznaje normy prawne dotyczące prawa autorskiego, obecny stan prawny i dostosowanie do prawa międzynarodowego (K_W12)
- zna, rozumie i stosuje przepisy ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (K_W12)

efekty kształcenia - umiejętności

- posiada umiejętność czytania i rozumienia aktów prawnych (K_U11)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec twórców, z których dorobku korzysta (K_K09, K_K12, K_K13)
- potrafi zaplanować i przeprowadzić własny projekt muzyczny obejmujący komponowanie utworów, tworzenie zespołu, prowadzenie prób, nagranie i realizację zamierzeń koncertowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami z zakresu szeroko rozumianego prawa, szczególnie praw autorskich i pokrewnych (K_K11, K_K12, K_K13)
- zna wartość własnych utworów i posiada świadomość zakresu ich ochrony (K_K13)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
410.001.0wykładzaliczenie bez ocenymgr Agata Sienkiewicz, 1/4894/13366
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
  • terminologia prawa autorskiego, analiza treści umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umowy wydawniczej
  • nabywanie umiejętności praktycznych z zakresu prawa autorskiego
metody dydaktyczne
  • wykład
  • projekcja multimedialna
  • ćwiczenia praktyczne - samodzielne pisanie projektów umów
  • konwersatoria
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
  • czynny udział w zajęciach
wykonanie: www.ansta.pl