Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Pedagogika I i II etapu edukacyjnego

symboljezyk
1/4893polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Założeniem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów orientacji we współczesnych prądach i kierunkach pedagogicznych oraz procesach socjalizacji,wychowania i edukacji.Celem zajęć z przedmiotu pedagogika jest przyswojenie przez słuchaczy treści oraz refleksja nad działaniem pedagoga.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • umiejętność czytania tekstów pedagogicznych i dyskusji nad ich treścią
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa
 1. Pedagogika, t. 1-2, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, Warszawa 2003.
 2. Wprowadzenie do pedagogiki, red. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Roman Leppert, Warszawa 1990.
bibliografia uzupełniająca
 1. Dudzikowa Maria, Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju, Warszawa 2005.
 2. Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, red. Bogusław Śliwerski, Kraków 1992.
 3. Nalaskowski Aleksander, Edukacja, która nie chce przeminąć, Kraków 1999.
efekty kształcenia - wiedza

- dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalającą na realizację zadań o charakterze interdyscyplinarnym (K_W02)
- posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji pedagogicznych oraz ich praktycznego zastosowania, dającą kwalifikacje do prowadzenia mniejszych zespołów orkiestrowych i chóralnych na podstawowym poziomie edukacji muzycznej (K_W16, K_W17, K_W18)

efekty kształcenia - umiejętności

- wykorzystuje zdobytą wiedzę w kontakcie z dzieckiem (K_U18, K_U19)
- projektuje strategie stymulujące rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych (K_U18, K_U19)
- analizuje poszczególne aspekty rozwoju dziecka w I i II etapie edukacyjnym (K_U18, K_U19)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)
- jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów (K_K06)
- jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy zawodowej (K_K09)
- posługuje się fachową terminologią z zakresu pedagogiki (K_K10, K_K12)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0wykładzaliczeniedr Adriana Barska, 1/4893/13365
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. Szkoła, kształcenie, nauczyciel-obszar tematyczny zajęć w II semestrze. 
 2. Szkoła wspomagająca rozwój.
 3. Podejścia do programu szkolnego, kompetencje lizbońskie a współczesne wymagania edukacyjne.
 4. Kultura popularna jako czynnik socjalizacji młodzieży.
 5. Nauczanie i uczenie się w klasie szkolnej.
 6. Ocenianie szkolne i egzaminy.
 7. Agresja i przemoc w szkole.
 8. Kompetencje nauczyciela.
metody dydaktyczne
 • wykład konwersatoryjny
 • film
 • dyskusja
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Egzamin z przedmiotu pedagogika składa się z zaliczenia przeczytanej lektury (lista lektur do wyboru przedstawiona na początku II semestru) oraz eseju Nauczyciel u progu XXI wieku

wykonanie: www.ansta.pl