Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Kształcenie słuchu z metodyką nauczania kształcenia słuchu

symboljezyk
1/4891polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • rozwijanie zdolności muzycznych i wrażliwości słuchowej w zakresie słuchu wysokościowego (ostrość słyszenia) słuchu harmonicznego i wrażliwości na barwę
 • uwrażliwianie na problematykę wielogłosu w fakturze fortepianowej i orkiestrowej
 • wykształcenie umiejętności analizy i notacji zjawisk dźwiękowych w fakturze 1-4 głosowej
 • wprowadzenie do  problematyki atonalności; przygotowanie słuchu do percepcji i recepcji zjawisk atonalnych w muzyce
 • podtrzymywanie sprawności pamięci muzycznej
 • uwrażliwianie słuchu na problematykę metro-rytmiki
 • wykształcenie korelacji słuchowo-wzrokowej w zakresie muzyki wielogłosowej 
 • kształcenie i rozwijanie wyobraźni muzycznej niezbędnej do improwizacji
 • przygotowanie do czytania nut głosem partytur muzyki wokalnej a cappella, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • umiejętność notacji dyktand polifonicznych w fakturze 2-głosowej
 • umiejętność rozpoznania i opisu zjawisk harmonicznych w fakturze 3- i 4-głosowej
 • umiejętność czytania nut głosem w zakresie tonalności w fakturze 1-głosowej
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • realizacja ćwiczeń harmonicznych
 • praktyka improwizacji
 • realizacja basso continuo
 • kompozycja
bibliografia podstawowa
 1. Anczykowska-Wysocka Wiesława, Kształcenie wokalistów w czytaniu nut głosem, (Prace Specjalne 62), Gdańsk 2004.
 2. Bertalotti Angelo, Zweistimmige Chorsolfeggien, Leipzig 1981.
 3. Danyszowa Hanna, Iszkowska Zofia, Jargoń Jan, Moszumańska Krystyna, Zbiór ćwiczeń do kształcenia słuchu, Kraków 1978.
 4. Dobrowolska-Marucha Danuta, Dyktanda muzyczne, Kraków 1988.
 5. Dobrowolska-Marucha Danuta, Ćwiczenia do kształcenia słuchu, Kraków 1992.
 6. Dzielska Jadwiga, Materiały pomocnicze do kształcenia słuchu, Kraków 1976.
 7. Dzielska Jadwiga, Kształcenie słuchu muzycznego, Warszawa 1988.
 8. Kodaly Zoltan, 77 Zweistimmige Singübungen, Budapeszt 1989.
 9. Kowalska-Pińczak Alina, Kształcenie słyszenia linearnego – od tonalności do atonalności, Gdańsk 2000.
 10. Mozart Wolfgang A., 30 kanonów, Budapeszt 1981.
 11. Targońska Izabela, Kształcenie pamięci muzycznej, Warszawa 1998.
 12. Targońska Izabela, Podstawy korekty błędów, Warszawa 1998.
 13. Wacholc Maria, Czytanie nut głosem, cz. 1-3, Kraków 1992-1994, 1998.
bibliografia uzupełniająca

-

efekty kształcenia - wiedza

- student posiada wiedzę w zakresie zasad muzyki, harmonii i instrumentacji (K_W03)
- zna zasady kształtowania form homofonicznych i polifonicznych (K_W04)
- zna brzmienia instrumentów orkiestrowych i barw głosów wokalnych (K_W11)
- posiada wiedzę o parametrach słuchu muzycznego i etapach jego rozwoju (K_W13, K_K17)
- zna metody kształcenia słuchu stosowane w szkolnictwie (K_W16, K_K17)

efekty kształcenia - umiejętności

- posiada umiejętność analizy słuchowej przebiegów melodycznych, rytmicznych i harmonicznych (K_U07)
- potrafi dokonać korekty intonacji podczas ćwiczeń i w utworach (K_U08)
- posiada umiejętność biegłego czytania nut głosem (K_U09)
- potrafi wykonać testy korekty błędów w partyturze (K_U10)
- potrafi zanotować w postaci dyktanda słyszane zjawiska muzyczne (K_U09, K_U10)
- potrafi dokonać słuchowej transpozycji do innej tonacji utworu lub jego fragmentu (K_U10)
- student opanował umiejętność zapamiętania i odtworzenia ze słuchu fragmentów melodii w fakturze jednogłosu, dwugłosu i układach harmonicznych (K_U10)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- student wypracowuje własną metodę rozwijania wyobraźni twórczej (K_K01, K_K12)
- zachowuje dyscyplinę logicznego myślenia i analizowania zjawisk słuchowych (K_K02)
- w praktyce zespołowego muzykowania koryguje intonację (K_K02, K_K05)
- student przygotowany jest słuchowo do działań kompozytorskich (K_K03)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.003.0ćwiczeniaegzamindr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, 1/4891/13361
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • analiza programu nauczania kształcenia słuchu dla szkół muzycznych I i II stopnia {Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1164 s. 8831 oraz s.8864}
 • przegląd poglądów na rozwój słuchu muzycznego i charakterystyka jego parametrów
 • analiza literatury metodycznej do nauczania muzyki w przedszkolu
 • metody badania słuchu dziecka w wieku przedszkolnym i klasyfikacja testów przydatności do edukacji muzycznej
 • prowadzenie wybranych elementów lekcji szkolnej
 • metody testowania i ocena poziomu słuchu w klasach szkoły muzycznej I stopnia
 • nauka improwizacji ćwiczeń słuchowych
 • nauka improwizacji harmonicznej do zadań słuchowo - pamięciowych
 • praktyka realizacji fragmentów lekcji kształcenia słuchu  na grupie symulacyjnej w klasach IV- VI oraz w klasach szkoły muzycznej II stopnia
 • konstrukcja wzorcowego konspektu lekcyjnego
 • analiza zbiorów dyktand i materiałów pomocniczych do nauki kształcenia słuchu
 • wybór literatury muzycznej do notacji różnego  rodzaju dyktand
 • wskazania metodyczne do nauki KS w szkole muzycznej I i II stopnia
 • konstrukcja  wraz z propozycja punktacji testów i tematów egzaminacyjnych na etapach końcowych edukacji szkolnej I i II stopnia
 • efektem kształcenia powinna być nabyta umiejętność przeprowadzenia lekcji szkolnej w klasach szkoły muzycznej I stopnia oraz właściwy wybór zadań testowych i dyktand dla wybranej klasy.

Materiały nutowe:

 1. F. Schubert, Pieśni.
 2. J. S. Bach, Kantaty kościelne, Die Kunst der Fuge.
 3. J. Brahms: Pieśni wybrane, R. Schumann, Pieśni.
 4. K. Szymanowski, Stabat Mater.
 5. I. Strawiński, Symfonia psalmów.
 6. D. Szostakowicz, Preludia i fugi.
 7. R. Wagner, Wesendonk Lieder, Tristan i Izolda.
 8. M. Musorgski, Kącik dziecięcy i inne.
metody dydaktyczne
 • obserwacja zajęć w szkole muzycznej I/II stopnia oraz obserwacja ćwiczeń realizowanych przez pedagoga przedmiotu
 • realizacja badań słuchu w formie czynnej i testami
 • praktyka improwizacji melodyczno-harmonicznej przy fortepianie
 • realizacja zajęć lekcyjnych - praktyka na grupie studenckiej
 • metoda cyfrowa J.J. Rousseau
 • metoda autorska - dźwięków prowadzącycch A. Kowalskiej-Pińczak
 • obserwacja lekcji szkolnych - hospitacja
 • praktyka prowadzenia lekcji szkolnej
 • praca w domu - komponowanie testów, dyktand, wybór zadań słuchowych z literatury muzycznej
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • frekwencja nie mniejsza niż 80%
 • przeprowadzenie hospitacji zajęć w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia (3 lekcje)
 • zaliczenie wskazanych ćwiczeń improwizacyjnych
 • konstrukcja testu badania słuchu muzycznego w grupie 6-latków
 • przeprowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych w grupie przedszkolnej/przeprowadzenie lekcji dyplomowej w wybranej klasie szkoły muzycznej I lub II stopnia
 • zaliczenie wskazanych prac seminaryjnych
wykonanie: www.ansta.pl