Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Metodyka nauczania rytmiki

symboljezyk
1/4890polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • poznanie teoretycznych podstaw nauczania przedmiotu rytmika
 • kształcenie praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć rytmiki z dziećmi
 • poznanie różnych form ćwiczeń z zakresu rytmiki
 • wyrabianie twórczej i świadomej postawy w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
 • pogłębianie zainteresowań pedagogiką muzyczną - zachęcenie do samodzielnej pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności zawodowych
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • podstawowa znajomość metody Emila Jaques-Dalcroze’a
 • praktyczne umiejętności realizacji ćwiczeń z zakresu rytmiki
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • konferencje, sesje naukowe, metodyczne i warsztatowe oraz seminaria poświęcone zagadnieniom z dziedziny rytmiki
 • zajęcia związane z ruchem - rytmika, technika ruchu, taniec ludowy, taniec współczesny, zespoły rytmiki
bibliografia podstawowa
 1. Brzozowska-Kuczkiewicz Marzena, Emil Jaques-Dalcroze i jego rytmika, Warszawa 1991.
 2. Jaques-Dalcroze Emil, Pisma wybrane, Warszawa 1992.

 3. Ławrowska Romualda, Muzyka i ruch, Warszawa 1991.

 4. Skazińska Monika, Rytmika i problem jej wykorzystania w procesie wychowania dzieci i młodzieży, w: Muzyka  środkiem uspołecznienia młodych, Poznań 1979.

 5. Skazińska Monika, Rola rytmiki w przygotowaniu dzieci i młodzieży w percepcji sztuki, w: Sztuka i dorastanie dziecka, Warszawa-Poznań 1981.

 6. Skowrońska-Lebecka Ewa, Dźwięk i gest, Warszawa 1995.

bibliografia uzupełniająca
 1. Materiały informacyjno-dyskusyjne, (COPSA) (wybrane pozycje).

 2. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. Maria Żebrowska, Warszawa 1966.

 3. Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji – materiały z ogólnopolskich sesji naukowych, Akademia Muzyczna w Łodzi (wybrane pozycje).

 4. Skazińska Monika, Znaczenie interpretacji ruchowej utworów muzycznych w kształceniu nauczycieli rytmiki, (Zeszyt Naukowy 18), Akademia Muzyczna w Łodzi.

efekty kształcenia - wiedza

- student posiada wiedzę dotyczącą rytmiki Emila Jaques-Dalcroze'a (K_W02)
- student dysponuje wiedzą o rytmice, którą potrafi wykorzystać w planowaniu zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci (K_W13)
- student posiada wiedzę na temat celów i rodzajów ćwiczeń przeznaczonych do realizacji na zajęciach rytmiki (K_W16)
- student zna zakres materiału dotyczącego nauczania rytmiki w przedszkolu oraz SM I st. (K_W16, K_W17)

efekty kształcenia - umiejętności

- student posiada umiejętność tworzenia i realizowania ćwiczeń rytmicznych dla dzieci z wykorzystaniem własnych pomysłów (K_U01)
- student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu rozwoju dziecka w planowaniu zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci z elementami rytmiki (K_U06)
- student posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej metody Emila Jaques-Dalcroze'a w realizacji ćwiczeń rytmiczny dla dzieci (K_U07, K_U18)
- posiada umiejętność wypowiedzi na temat rytmiki Emila Jaques-Dalcroze`a (K_U12)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- student jest zdolny do świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy w ramach własnych działań kulturalno-oświatowych (K_K02, K_K11)
- student posiada umiejętność krytycznej oceny własnych twórczych działań artystycznych i pedagogicznych (K_K08)
- student charakteryzuje się osobowością pedagogiczną i posiada umiejętność pracy z dziećmi (K_K05, K_K12)
- student inicjuje działania artystyczno-dydaktyczne dotyczące edukacji muzycznej dzieci (K_K10, K_K11, K_K12)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczeniedr hab. Małgorzata Malgeri, 1/4890/13343
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. Kształcenie dyspozycji ruchowych z uwzględnieniem właściwości motorycznych dzieci w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnym.

 2. Kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej u dzieci.

 3. Sposoby realizacji ćwiczeń słuchowo-ruchowych na zajęciach rytmiki z dziećmi.

 4. Rytmika w szkołach muzycznych I st. w klasach I-III (analiza programu nauczania, rozkład materiału, scenariusze lekcji).
 5. Zagadnienie korelacji rytmiki i kształcenia słuchu w klasach I-III.
 6. Wstępny cykl lekcyjny:
 • ćwiczenia uwrażliwiające na zmiany w muzyce,
 • ćwiczenia z przerwą w muzyce,
 • ćwiczenia porządkowe,
 • ćwiczenia poczucia tempa, 
 • ćwiczenia poczucia metrycznego,
 • ćwiczenia gimnastyczne usprawniające aparat ruchowy.
metody dydaktyczne
 • problemowa
 • pokazu
 • werbalna
 • praktyczna
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Znajomość oraz praktyczna umiejętność realizacji zadań z zakresu omawianych problemów.

wykonanie: www.ansta.pl