Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Techniki multimedialne

symboljezyk
1/4889polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Założenia:

 1. Wprowadzenie do technik i narzędzi umożliwiających samodzielną pracę twórczą w oparciu o powszechnie dostępne oprogramowanie komputerowe.
 2. Poznanie zasad, terminologii, klasyfikacji i rozróżnień wypływających ze specyfiki cyfrowego montażu fali dźwiękowej wraz z obrazem.

Cele:

 1. Wykształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w obrębie oprogramowania komputerowego, właściwego dla przedmiotu.
 2. Rozwijanie wrażliwości twórczej przy montażach plików audiowizualnych.

Charakterystyka przedmiotu:

Koncepcja przedmiotu wyrasta z przekonania, że student najlepiej rozwija się twórczo w przedmiocie pokonywania problemów technicznych i narzędziowych, pracując indywidualnie nad projektami zadanymi, gotowymi, a także nad przedsięwzięciami autorskimi. Oznacza to położenie silnego nacisku na uaktywnienie inwencji podczas ćwiczeń w celu późniejszego ich wykorzystania we własnej pracy twórczej. Nie wyklucza to wprowadzania elementów pracy zespołowej; funkcjonują one jednak na zasadzie uzupełniającej, a nie prymarnej.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • podstawowa wiedza i średnio zaawansowane umiejętności związane z obsługą komputera osobistego (środowisko systemu Windows)
 • rozróżnianie właściwości plików dźwiękowych i audiowizualnych
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa
 1. Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym, red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki, Toruń 2004.
 2. Siemieniecki Bronisław, Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Toruń 1999.
 3. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki, Toruń 2004.
bibliografia uzupełniająca
 1. Gajda Janusz, Media w edukacji, Kraków 2008.
 2. Osiński Zbigniew, Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Poznań 2005.
 3. Pomiędzy krzątactwem a rytualizacją - codzienne formy „bycia″ z mediami, w: Estetyka-Sztuka-Media: przestrzenie i konteksty pedagogiczne, red. Marta Jabłońska, Wrocław 2008.
efekty kształcenia - wiedza

- dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalającą na realizację zadań o charakterze interdyscyplinarnym (K_W02)
- rozróżnia pojęcia i techniki używane w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym (K_W10)
- poprawnie definiuje czynności i procesy odnoszące się do technik multimedialnych (K_W10)
- posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz z technikami multimedialnymi (K_W10)

efekty kształcenia - umiejętności

- rozwiązuje problemy techniczne związane ze specyfiką przedmiotu (K_U07, K_U14)
- samodzielnie konstruuje próbki audialne i audiowizualne (K_U07, K_U14)
- potrafi wybierać spośród rozwiązań typowych i proponować ich alternatywy (K_U07, K_U14)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- zachowuje otwartość na nowe zjawiska w dziedzinie multimediów (K_K01)
- realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce, wynikające z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji (K_K03)
- posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów (K_K04)
- potrafi pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole (K_K04)
- przewiduje skutki swoich działań i dokonuje ich krytycznej analizy (K_K06, K_K08)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczeniemgr Piotr Jędrzejczyk, 1/4889/13342
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. Podstawowe pojęcia z dziedziny akustyki.
 2. Cyfrowa postać fali dźwiękowej (kompresja/dekompresja, bitrate i in.).
 3. Tworzenie, montaż, miksowanie, edytowanie plików dźwiękowych.

Student posiada wiedzę w zakresie terminologii używanej w akustyce na poziomie podstawowym; potrafi rozróżniać, nazywać i klasyfikować powyższe. W zakresie umiejętności student potrafi samodzielnie konstruować i modyfikować pliki dźwiękowe, poznawszy uprzednio techniki i narzędzia związane z oprogramowaniem komputerowym (edytor Audacity i in.).

metody dydaktyczne
 • ćwiczenia
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wysoka frekwencja, aktywność w podejmowaniu działań, twórcze zaangażowanie oraz pozytywny stan zaliczeń szeregu testów/kolokwiów cząstkowych przygotowanych przez prowadzącego.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0ćwiczeniazaliczeniemgr Piotr Jędrzejczyk, 1/4889/13368
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. Podstawowe informacje o plikach graficznych (*.jpg, *.gif, *.tiff, *.pdf i in.).
 2. Podstawowe wiadomości o plikach audiowizualnych (*.mpg, *.avi, *.wmv i in.).
 3. Łączenie obrazu z tekstem i dźwiękiem (prezentacje multimedialne, klipy audiowizualne).

Student posiada wiedzę w odniesieniu do plików graficznych i audiowizualnych; potrafi je rozróżniać, klasyfikować, przyporządkowywać określonym edytorom. Student potrafi dokonywać konwersji formatów plików, montować je z sobą w różnych konfiguracjach, nadawać stosowne atrybuty; potrafi również łączyć pliki dźwiękowe z wizualnymi (np. edytor VirtualDubMode).

metody dydaktyczne
 • ćwiczenia
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wysoka frekwencja, aktywność w podejmowaniu działań, twórcze zaangażowanie oraz pozytywny stan zaliczeń szeregu testów/kolokwiów cząstkowych przygotowanych przez prowadzącego.

wykonanie: www.ansta.pl