Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Podstawy dydaktyki

symboljezyk
1/4887polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • poznanie najnowszych nurtów refleksji pedagogicznej
 • zachęcanie do refleksji krytyczno–hermeneutycznej
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

-

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa
 1. Homplewicz Janusz, Etyka pedagogiczna, Warszawa 1996.
 2. Janowski Andrzej, Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002.
 3. Kwiatkowska Henryka, Tożsamość nauczycieli, Gdańsk 2004.
 4. Niemierko Bolesław, Kształcenie według wymagań, w: Pedagogika w pokoju nauczycielskim, red. Krzysztof Kruszewski, Warszawa 2000.
 5. Podstawy nauk o wychowaniu, (Pedagogika, t. 1), red. Bogusław Śliwerski, Gdańsk 2006.
 6. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, (Pedagogika, t. 2), red. Bogusław Śliwerski, Gdańsk 2006.
 7. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, (Pedagogika, t. 3), red. Bogusław Śliwerski, Gdańsk 2006.
 8. Pedagogika, t. 1-2, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, Warszawa 2003.
 9. Sęk Helena, Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Warszawa 2000.
 10. Śliwerski Bogusław, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2001.
bibliografia uzupełniająca

-

efekty kształcenia - wiedza

- posiada wiedzę na temat głównych pojęć dotyczących dydaktyki ogólnej (K_W02)
- potrafi dokonać taksonomii celów kształcenia (K_W02)
- zna problemy przemian dydaktyki jako nauki (K_W02)
- wyjaśnia kwestie związane ze składowymi procesu dydaktycznego (K_W16, K_W17, K_W18)
- charakteryzuje cele kształcenia ogólnego (K_W16, K_W17, K_W18)
- posiada wiedzę na temat dwóch odmiennych koncepcji wychowania (K_W16)
- zna problemy kształcenia ogólnego i zawodowego (muzycznego) (K_W16)

efekty kształcenia - umiejętności

- operuje głównymi pojęciami dydaktyki ogólnej (K_U11)
- rozpoznaje i wykorzystuje wiadomości z przemian dydaktyki jako nauki (K_U11)
- potrafi wykorzystać nowoczesne środki przekazu do celów dydaktycznych (K_U11)
- potrafi rozróżnić kierunki rozwoju osobowości ucznia w różnych systemach dydaktycznych (K_U18)
- planuje i kieruje procesami dydaktycznymi (K_U18, K_U19)
- planuje i kieruje procesami wychowania i kształcenia (K_U18, K_U19)
- dobiera i wykorzystuje dostępne materiały do celów kształcenia (K_U18, K_U19)
- zapobiega niepowodzeniom szkolnym uczniów (K_U18, K_U19)
- inspiruje i zachęca uczniów do realizacji życiowych zadań (K_U18, K_U19)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- ma świadomość konieczności użycia wiedzy dydaktycznej w procesie nauczania (K_K01)
- rozumie konieczność posiadania wiedzy z zakresu dydaktyki ogólnej (K_K02)
- ma świadomość prowadzenia niekonwencjonalnych działań pedagogicznych (K_K05)
- docenia potrzebę refleksji nad problematyką związaną z dydaktyką ogólną (K_K06)
- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy zawodowej (K_K09, K_K12)
- jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań pedagogicznych (K_K11, K_K12)
- rozumie znaczenie profesjonalizmu w wykonywanym zawodzie (K_K12)
- odpowiedzialnie podejmuje zadania związane z przyszłą pracą zawodową (K_K12)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0wykładzaliczeniedr Adriana Barska, 1/4887/13340
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • status teoretyczny pedagogiki, dyscypliny współpracujące z pedagogiką
 • metodologia badań pedagogicznych: podejście ilościowe i jakościowe
 • główne nurty pedagogiki współczesnej: pozytywistyczna, kultury, personalno–egzystencjalna, Nowego Wychowania, krytyczna, emancypacyjna, międzykulturowa
 • czołowe postaci pedagogiki XX wieku: J. Korczak, J. Dewey, R. Steiner, C. Freinet
 • kategorie pojęciowe współczesnej teorii wychowania, kontekst kulturowy, społeczny, rozwojowy
 • szkoła jako środowisko edukacyjne – rys historyczny
 • modele szkoły współczesnej
 • program szkolny
 • ocenianie        
 • sylwetka nauczyciela – wychowawcy: rys historyczny
 • współczesny nauczyciel według J. Rutkowiak, Z. Kwiecińskiego, A. Nowickiego
 • uczniowie: konformiści i nonkonformiści
metody dydaktyczne
 • wykład
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Test pisemny:

 • podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej,
 • umiejętność wskazywania na sprzeczności w teorii i praktyce pedagogicznej,
 • umiejętność dokonywania porównań między zróżnicowanymi koncepcjami pedagogicznymi.
wykonanie: www.ansta.pl