Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Pedagogika ogólna

symboljezyk
1/4886polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Założeniem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów orientacji we współczesnych prądach i kierunkach pedagogicznych oraz procesach socjalizacji,wychowania i edukacji. Celem zajęć z przedmiotu pedagogika jest przyswojenie przez słuchaczy treści oraz refleksja nad działaniem pedagoga.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • umiejętność czytania tekstów pedagogicznych i dyskusji nad ich treścią
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa
 1. Pedagogika, t. 1-2, red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, Warszawa 2003.
 2. Wprowadzenie do pedagogiki, red. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Roman Leppert, Warszawa 1990.
bibliografia uzupełniająca
 1. Dudzikowa Maria, Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju, Warszawa 2005.
 2. Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, red. Bogusław Śliwerski, Kraków 1992.
 3. Nalaskowski Aleksander, Edukacja, która nie chce przeminąć, Kraków 1999.
efekty kształcenia - wiedza

- opanował warsztat naukowy w zakresie nauk o muzyce i pokrewnych dyscyplin humanistycznych (K_W02)
- dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalającą na realizację zadań o charakterze interdyscyplinarnym (K_W02)
- posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji pedagogicznych oraz ich praktycznego zastosowania, dającą kwalifikacje do prowadzenia mniejszych zespołów orkiestrowych i chóralnych na podstawowym poziomie edukacji muzycznej (K_W16)

efekty kształcenia - umiejętności

- wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji pedagogicznych, dającą kwalifikacje do nauczania przedmiotów teoretycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia oraz przedmiotu muzyka w szkolnictwie powszechnym w zakresie swej specjalności na poziomie podstawowym edukacji muzycznej (K_U18, K_U19)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)
- jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów (K_K06)
- jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy zawodowej (K_K09)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.003.0wykładzaliczeniedr Adriana Barska, 1/4886/13339
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. Szkoła jako instytucja kształcenia i wychowania.
 2. Pedagogika tradycyjna, źródła i sposoby realizacji w wybranych modelach.
 3. Krytyka modelu tradycyjnego w literaturze pedagogicznej.
 4. Nowe Wychowanie jako nurt pedagogiki alternatywnej.
 5. Pedagogika Rudolfa Steinera.
 6. Maria Montessori jako prekursorka pedagogiki samodzielnego działania dziecka.
 7. Pedagogika Celestyna Freineta, aktywność twórcza dziecka.
 8. Pragmatyzm pedagogiczny w amerykańskiej myśli Pedagogicznej.
metody dydaktyczne
 • wykład konwersatoryjny
 • dyskusja
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia jest:

 • znajomość treści przedmiotu
 • zaliczenie ustne
 • trzy wylosowane pytania
wykonanie: www.ansta.pl