Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Metodyka prowadzenia zespołów chóralnych

symboljezyk
1/4885polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • teoretyczne przygotowanie do pracy w charakterze organizatora i dyrygenta zespołów chóralnych
 • przygotowanie dyrygenta do prób
 • przygotowanie dyrygenta do pracy z zespołem
 • poznanie polskiej literatury chóralnej polskiej i obcej
 • rozwijanie osobowości dyrygenckiej, kształcenie wrażliwości artystycznej
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Opanowanie przedmiotów:

 • dyrygowanie,
 • czytanie partytur,
 • emisja głosu,
 • chór,
 • harmonia,
 • kontrapunkt,
 • formy muzyczne.
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • dyrygowanie
 • czytanie partytur
 • emisja głosu
 • chór
 • harmonia
 • kontrapunkt
 • formy muzyczne
bibliografia podstawowa
 1. Czudowski Tadeusz, Organizacja i kształcenie zespołów śpiewaczych, Warszawa 1951.
 2. Dauksza Lidia, Szafarska Łucja, Kiser Wiesław, Śpiewanie na lekcjach. Organizacja i kształcenie zespołów chóralnych, Warszawa 1971.
 3. Jaworski Lucjan, Problemy techniki dyrygowania w wybranych pieśniach, Łódź 2007.
 4. Joteyko Tadeusz, Poradnik dla chórów amatorskich, Warszawa 1924.
 5. Krukowski Stanisław, Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej, Warszawa 1975.
 6. Krukowski Stanisław, Problemy wykonawcze muzyki dawnej, Warszawa 1972.
 7. Lasocki Józef K., Chór. Poradnik dla dyrygentów, Kraków 1968.
 8. Nowak Janusz, Dyrygent chóru, Poznań 1947.
 9. Soja Zbigniew, Przewodnik dla prowadzącego chór w szkole podstawowej, Warszawa 1976.
 10. Stankowska Klara, Chór w szkole, Warszawa 1988.
 11. Szaliński Antoni, Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej, Warszawa 1974.
 12. Szaliński Antoni, Muzykowanie zespołowe, Warszawa 1970.
 13. Wiechowicz Stanisław, Podstawowe uwagi dla dyrygentów chórów, Kraków 1951.
 14. Zabłocki Jerzy, O prowadzeniu chóru, Warszawa 1978.
bibliografia uzupełniająca
 1. Banach Mirosław M., Prowadzenie emisji głosu w chórze, Bydgoszcz 1998.
 2. Bok Józef, O konieczności rozśpiewanie chóru, Kraków 1989.
 3. Emisja głosu. Struktura, funkcja, diagnostyka, pedagogizacja, red. Zygmunt Pawłowski, Warszawa 2008.
 4. Gałęska-Tritt Jadwiga, Kształcenie głosu dziecka w śpiewie zespołowym, Warszawa 1985.
 5. Kosch Franciszek, Zagadnienia emisji a frazowanie muzyczne w śpiewie chóralnym, Poznań 1972.
 6. Laprus Lucjan, Rozśpiewanie chóru z ćwiczeniami emisyjnymi, Dzierżoniów 1995.
 7. Łukaszewski Ireneusz, Zbiorowa emisja głosu, Poznań 1997.
 8. Martienssen-Lohmann Franziska, Kształcenie głosu śpiewaka, tłum. Ludwik Sulikowski, Kraków 1953.
 9. Maszyński Piotr, Ćwiczenia wstępne do nauki szkolnej śpiewu zbiorowego, Warszawa 1916.
 10. Sobierajska Halina, Uczymy się śpiewać, Warszawa 1972.
 11. Wojtyński Czesław, Emisja głosu, Warszawa 1970.
 12. Zielińska Halina, Kształcenie głosu, Lublin 1996.
efekty kształcenia - wiedza

- posiada ogólną znajomość literatury chóralnej polskiej i obcej (K_W01)
- zna historię dyrygowania oraz rozwoju śpiewu chóralnego w Polsce (K_W02)
- posiada wiedzę na temat międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konkursów oraz festiwali chóralnych odbywających się w Polsce (K_W12)
- posiada wiedzę dotyczącą stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych w obrębie repertuaru chóralnego (K_W13)
- zna rodzaje chórów i ich wewnętrzną organizację (K_W16, K_W17, K_W18)
- posiada wiedzę dotyczącą rodzajów prób chóru oraz przygotowania dyrygenta do ich przeprowadzania (K_W17)
- posiada wiedzę na temat teoretycznego przygotowania do pracy w charakterze organizatora i dyrygenta zespołów chóralnych (K_W18)

efekty kształcenia - umiejętności

- potrafi opracować od podstaw do prezentacji publicznej utwór na zespół chóralny (K_U04, K_U05, K_U07, K_U09)
- poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia wykazuje umiejętność samodzielnego doskonalenia własnego warsztatu technicznego jako dyrygent, ale także jako metodyk prowadzonych zespołów wokalnych (K_U10)
- posiada umiejętność przeprowadzenia rozśpiewania zespołu chóralnego (K_U06, K_U08, K_U10)
- posiada umiejętność doboru repertuaru dla chóru (K_U10)
- posiada umiejętność odczytywania z partytury chóralnej niemuzycznych efektów brzmieniowych (K_U07, K_U09)
- posiada umiejętność przeprowadzenia klasyfikacji kandydata do odpowiedniego głosu w chórze (K_U19)
- wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych wymagań publiczności i innych okoliczności towarzyszących wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite warunki akustyki sal, zapotrzebowania repertuarowego wynikającego ze zdolności percepcyjnych, ale i ze świadomej edukacji kulturalnej dla społeczeństwa) (K_U15, K_U16)
- potrafi samodzielnie zorganizować koncert chóru (K_U15)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- posiada kompetencje i jest przygotowany pod względem praktycznym do wykonywania zawodu dyrygenta chóralnego w różnych instytucjach kulturalnych i w szkolnictwie (K_K01, K_K03, K_K05, K_K06, K_K12)
- posiada umiejętność współpracy i integracji podczas realizacji zespołowych zadań projektowych oraz przy pracach organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi (K_K04, K_K11)
- posiada kompetencje w zakresie budowania pozytywnych relacji interpersonalnych między członkami chóru (K_K07, K_K08, K_K10)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0wykładzaliczeniedr Sylwia Janiak-Kobylińska, 1/4885/13337
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • organizacja życia muzycznego w Polsce
 • rozwój śpiewu chóralnego w Polsce
 • dyrygowanie – krótki rys historyczny
 • dyrygowanie jako dyscyplina artystyczna – najważniejsze problemy techniki manualnej
 • dyrygent chóru
 • przygotowanie dyrygenta do próby
 • klasyfikacja kandydatów do chóru
 • rodzaje chórów i ich wewnętrzna organizacja
 • przygotowanie chórzystów do śpiewu wielogłosowego
 • praca dyrygenta nad nowym utworem
 • rozśpiewanie chóru. Przykłady ćwiczeń
 • próby i ich rodzaje
 • wokalne kształcenie zespołu chóralnego
 • muzyczne kształcenie zespołu chóralnego
 • praca z chórem nad utworem współczesnym
 • dobór repertuaru dla chóru
 • tekst słowny w utworze chóralnym
 • organizacja koncertu i układ programu koncertowego
 • współczesna notacja muzyczna
 • konkursy i festiwale chóralne

Literatura chóralna:

 

Program przedmiotu jest realizowany również przez słuchanie i analizowanie nagrań z muzyką chóralną a cappella z różnych epok kompozytorów polskich i obcych.

 • M. Gomółka
 • C. Jannequin, J. des Pres
 • O. di Lasso
 • G.P. da Palestrina
 • Muzyka niemiecka: H.L.Hassler, H. Schulz
 • Muzyka angielska: W. Byrd, T. Morley, H. Purcell
 • M. Zieleński, G.G. Gorczycki
 • D. Bortniański  (koncerty wokalne)
 • J.S.Bach – Motety
 • J. Brahms, A. Bruckner
 • F. Mendelssohn, F. Schubert, R. Schumann
 • G. Faure, F. Poulenc, C. Debussy, M. Ravel
 • B. Britten, F. Delius, C. V. Stanford
 • S. Rachmaninow ( Całonocne czuwanie )
 • S. Moniuszko
 • K. Szymanowski
 • S. Wiechowicz, F. Nowowiejski, T. Szeligowski
 • R. Palester, A. Panufnik, J. Łuciuk
 • H. M. Górecki, K. Penderecki
 • A. Koszewski
 • R. Twardowski
 • J. Świder
 • M. Jasiński
 • P. Łukaszewski
 • student powinien opanować cały szereg zagadnień dotyczących pracy z chórem amatorskim jak również z zawodowym w aspekcie chórów o głosach jednorodnych i mieszanych
 • musi być przygotowany do przeprowadzenia prób samodzielnie oraz analizować metodycznie wszystkie błędy podczas pracy  z chórem. Musi umieć przygotować i poprowadzić koncert. Końcowy efekt kształcenia, to merytoryczne przygotowanie do pracy z chórami i zespołami wokalnym
metody dydaktyczne
 • wykład
 • dyskusja
 • analiza materiałów źródłowych
 • prezentacje multimedialne
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • kolokwium – praca pisemna z całego przerobionego materiału przed pedagogiem
wykonanie: www.ansta.pl