Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Metodyka nauczania harmonii

symboljezyk
1/4884polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Przygotowanie do pracy pedagogicznej w zakresie prowadzenia przedmiotu harmonia w szkołach muzycznych II stopnia, a w szczególności:

 • zapoznanie, analiza i ocena aktualnych rozporządzeń ministerialnych dotyczących planów nauczania i programu nauczania przedmiotu w średnim szkolnictwie muzycznym,
 • opracowanie podziału treści programowych przedmiotu harmonia i kolejności ich realizacji z uwzględnieniem specyfiki organizacji roku szkolnego w szkołach muzycznych II stopnia,
 • przygotowanie do właściwego korzystania z literatury metodycznej i materiałów pomocniczych,
 • umiejętność tworzenia szczegółowych scenariuszy lekcji, wykorzystujących różnorodne formy, metody kształcenia i środki dydaktyczne,
 • nabycie umiejętności kontroli i oceny pracy ucznia, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu,
 • nabycie umiejętności prowadzenia lekcji szkolnej z przedmiotu harmonia.
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • znajomość zasad muzyki
 • znajomość problematyki harmonicznej w dziejach muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem harmoniki systemu tonalnego dur-moll
 • posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu pedagogiki i psychologii
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • hospitacje lekcji harmonii w szkolnictwie muzycznym II stopnia
bibliografia podstawowa
 1. Dobrowolski Andrzej, Metodyka nauczania harmonii w szkołach muzycznych II stopnia, Kraków 1967.
 2. Konaszkiewicz Zofia, Szkice z pedagogiki muzycznej, Warszawa 2002.
 3. Podręczniki i materiały do nauczania harmonii dostępne na krajowym rynku wydawniczym (wybór).
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (część dotycząca przedmiotu harmonia).
bibliografia uzupełniająca
 1. Jarzębska Alicja, Z dziejów myśli o muzyce, Kraków 2002.
 2. Wesołowski Franciszek, Rozwój systemu tonalnego dur-moll, Warszawa 2006.
 3. Zieliński Tadeusz A., Podstawy harmoniki nowoczesnej, Kraków 2009.
efekty kształcenia - wiedza

- posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do aktualnych informacji dotyczących nauczania przedmiotu "harmonia" (podręczniki, materiały multimedialne, strony internetowe itp.) (K_W05)
- opisuje specyfikę metod nauczania przedmiotu (K_W13)
- wymienia i charakteryzuje dokumenty, będące podstawą prawną prowadzenia przedmiotu "harmonia" w szkołach muzycznych II stopnia (K_W17)
- tłumaczy podstawowe zagadnienia związane z treściami nauczania przedmiotu (K_W17)
- zna sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia w odniesieniu do określonych treści (K_W17)
- zna podstawę programową przedmiotu i wybrane autorskie programy nauczania przedmiotu "harmonia" (K_W17)

efekty kształcenia - umiejętności

- porównuje i porządkuje dostępne materiały z zakresu literatury przedmiotu (podręczniki, pomoce dydaktyczne) (K_U11)
- posiada umiejętność swobodnej wypowiedzi nt. kwestii dotyczących problematyki przedmiotu (K_U12)
- planuje pracę dydaktyczną m.in. sporządzając scenariusze zajęć (z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych materiałów pomocniczych dla ucznia) (K_U18)
- wybiera sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów oraz konstruuje odpowiednie narzędzia kontroli (K_U18)
- potrafi kontrolować i oceniać pracę ucznia, uwzględniając specyfikę przedmiotu (K_U18)
- potrafi przygotować i przeprowadzić lekcję harmonii w klasie szkolnej (K_U18)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- dąży do jak najpełniejszego zdobywania doświadczeń metodycznych i merytorycznych niezbędnych w pracy nauczyciela przedmiotu "harmonia" w szkolnictwie muzycznym (K_K01)
- umie gromadzić, analizować i interpretować potrzebne w pracy nauczyciela harmonii materiały i informacje (K_K02)
- posiada umiejętność adaptowania się do zmiennych okoliczności, które mogą wystąpić podczas procesu nauczania harmonii realizowanego w szkole muzycznej (K_K05)
- świadomie kontroluje swoje emocje i zachowania (K_K07)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Elżbieta Frołowicz, 1/4884/13336
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • elementy dydaktyki ogólnej
 • analiza krytyczna podstawy programowej oraz przykładowych szkolnych programów nauczania, podręczników i materiałów pomocniczych do nauczania harmonii i ćwiczeń harmonicznych dostępnych na krajowym rynku wydawniczym
 • analiza literatury metodycznej i propozycji metodycznych w zakresie harmonii i ćwiczeń harmonicznych
 • kształcenie umiejętności układania zadań harmonicznych odpowiadających przyjętym założeniom problemowym
 • przygotowanie własnych środków dydaktycznych
 • kształcenie umiejętności planowania dydaktycznego oraz realizacji poszczególnych etapów lekcji szkolnej
 • opracowanie systemu oznaczeń, używanych przy kontroli prac uczniów
 • sugestie metodyczne dla pedagoga harmonii
 • praktyczna realizacja wybranych zagadnień z metodyki harmonii

Wybór konkretnych treści programowych uwzględnia specyfikę kształcenia w średnim szkolnictwie muzycznym. Na tym poziomie muzycznej edukacji przyjmuje się konieczność hierarchizacji treści: za podstawowe przyjmuje się połączenia ścisłe, akordy poboczne i zboczenia modulacyjne. Teoretyczna i praktyczna znajomość powyższych zagadnień doskonalona jest przez odpowiedni zestaw ćwiczeń (przygotowywanych indywidualnie bądź grupowo).

metody dydaktyczne
 • wykład 
 • metody praktyczne i eksponujące
 • ćwiczenia
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • przygotowanie jednego seminarium nt. przydatności wybranych podręczników do nauki harmonii w średnim szkolnictwie muzycznym lub publikacji dotyczących metodyki nauczania tego przedmiotu
 • przygotowanie zestawu własnych pomocy i środków dydaktycznych
 • opracowanie szczegółowych scenariuszy lekcji z wybranego zakresu tematów obowiązujących w programie nauczania harmonii w średnich szkołach muzycznych
 • uczestnictwo w zajęciach i przeprowadzenie lekcji próbnych w grupie studentów
 • hospitacje zajęć u pedagoga szkoły muzycznej II stopnia wskazanego przez prowadzącego zajęcia
 • przeprowadzenie lekcji pokazowej – dyplomowej z wybraną klasą. Oceny lekcji dokonuje pedagog wybranej klasy wraz z pedagogiem uczelni
wykonanie: www.ansta.pl