Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Kontrapunkt

symboljezyk
1/4883polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • teoretyczne opanowanie zasad techniki polifonicznej (gatunki polifoniczne, technika swobodnej imitacji, kanon, fuga - wprowadzenie do formy)
 • nabycie umiejętności tworzenia konstrukcji polifonicznych utrzymanych w technice cantus firmus i technice swobodnej imitacji
 • opanowanie umiejętności tworzenia konstrukcji polifonicznych w technice imitacji kanonicznej
 • nabycie umiejętności tworzenia fugi jednotematowej w fakturze 2- i 3-głosowej
 • opanowanie umiejętności analizy form polifonicznych w systemie harmonicznym dur-moll i innych wybranych technikach dźwiękowych

Podstawowym celem nauczania przedmiotu na Wydziale I jest wykształcenie u studenta umiejętności praktyki kontrapunktycznej, przejawiającej się w swobodnym poruszaniu się w jego problematyce. W związku z tym, z jednej strony przedmiot ma charakter analityczny, oparty na najlepszych wzorach pochodzących z literatury, z drugiej zaś zakłada przełożenie obserwacji analitycznych i wiedzy teoretycznej na twórcze i samodzielne działanie w zakresie tworzenia określonych gatunków i form.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Od studentów wymaga się przede wszystkim systematyczności w działaniu, postępowania celowego i świadomego w odniesieniu do danego problemu kontrapunktycznego. Wymaga się więc wysokiej frekwencji w ramach każdego semestru. Wynika to przede wszystkim z konieczności systematycznej kontroli przez prowadzącego przedmiot postępów studentów, co umożliwi sprawiedliwą ocenę ich pracy.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa
 1. Podhajski Marek, Formy muzyczne, (wykład 11, 12), Warszawa 1991.
 2. Sikorski Kazimierz, Kontrapunkt, t. 1-3, Kraków 1955-1957.
bibliografia uzupełniająca
 1. Chomiński Józef M., Historia harmonii i kontrapunktu, t. 1-3, Kraków 1960-1990.
 2. Poszowski Antoni, Harmonia systemu tonalnego dur-moll, Gdańsk 2001.
efekty kształcenia - wiedza

- posiada znajomość struktury polifonicznych form muzycznych i ich modeli formalnych (K_W03, K_W04)
- wie, jak analizować różne formy polifoniczne (K_W03, K_W08, K_W14)
- zna własności współczynników polifonicznych form muzycznych (K_W03, K_W14)
- posiada znajomość elementarnych wzorców do improwizacji w fakturze polifonicznej (K_W15)

efekty kształcenia - umiejętności

- posiada zdolność wykorzystanie wiedzy i umiejętności polifonicznych do stylowego wykonania utworów (K_U01, K_U02)
- umie tworzyć i analizować główne formy polifoniczne (K_U03, K_U14, K_U17)
- umie wykorzystać wiedzę polifoniczną do oceny kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów (K_U04)
- posiada umiejętność swobodnej wypowiedzi na temat interpretacji dzieł polifonicznych (K_U12)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy w zakresie polifonii (K_K01)
- realizuje własne, polifoniczne działania artystyczne, zróżnicowane stylistycznie, wykorzystując wyobraźnię i intuicję (K_K03)
- posiada zdolność krytycznej samooceny podejmowanych działań związanych z polifonią (K_K08)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Tadeusz Dixa, 1/4883/13333
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • tworzenie melodii cantus firmus
 • tworzenie konstrukcji w fakturze dwugłosowej w wybranych gatunkach polifonicznych
 • stosowanie techniki kontrapunktu podwójnego
 • tworzenie konstrukcji polifonicznej w oparciu o imitację swobodną i pracę motywiczną (preludium polifoniczne, inwencja) w fakturze dwugłosowej

J.S. Bach:

 • Inwencje 2- i 3-głosowe,
 • Małe preludia,
 • Suity francuskie.
metody dydaktyczne

Kurs obejmuje zajęcia poświęcone analizie wybranych dzieł z literatury muzycznej przedmiotu na podstawie treści zawartych w literaturze teoretycznej. Analizy wykorzystywane są przez studentów do samodzielnej pracy twórczej. Założenia szczegółowe, np. dotyczące problematyki formy czy założeń harmonicznych, podawane są przez wykładającego. Praktyka twórcza obejmuje wszystkie treści programowe przewidziane w danym semestrze.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie semestru z oceną dokonuje się na podstawie wykonanych w semestrze ćwiczeń oraz przez sprawdzenie wiedzy nabytej przez studentów.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Tadeusz Dixa, 1/4883/13360
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • tworzenie wybranych gatunków polifonicznych w fakturze 3- i 4-głosowej
 • technika kontrapunktu wielokrotnego
 • tworzenie konstrukcji polifonicznej w oparciu o technikę imitacji swobodnej i pracę motywiczną (preludium polifoniczne, inwencja)

J.S. Bach:

 • Passacaglia c-moll BWV 582,
 • Das Musikalisches Opfer,
 • Die Kunst der Fuge (kanony).
metody dydaktyczne

Kurs obejmuje zajęcia poświęcone analizie wybranych dzieł z literatury muzycznej przedmiotu na podstawie treści zawartych w literaturze teoretycznej. Analizy wykorzystywane są przez studentów do samodzielnej pracy twórczej. Założenia szczegółowe, np. dotyczące problematyki formy czy założeń harmonicznych, podawane są przez wykładającego. Praktyka twórcza obejmuje wszystkie treści programowe przewidziane w danym semestrze.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie semestru z oceną dokonuje się na podstawie wykonanych w semestrze ćwiczeń oraz przez sprawdzenie wiedzy nabytej przez studentów w ramach kolokwium.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
530.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Tadeusz Dixa, 1/4883/13373
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • tworzenie wybranych konstrukcji w technice imitacji ścisłej w fakturze 2- i 3-głosowej
 • analiza utworów z literatury w zakresie różnorodnych typów kanonów

J.S. Bach:

 • Wariacje Goldbergowskie (kanony),
 • Wariacje kanoniczne "Vom Himmel hoch, da komm ich her",
 • Das wohltemperierte Klavier, t. 1
metody dydaktyczne

Całość kursu obejmuje zajęcia poświęcone analizie dzieł z literatury muzycznej przedmiotu na podstawie wiedzy zawartej w literaturze teoretycznej. Analizy wykorzystywane są jako wzorcowe przykłady do samodzielnej pracy twórczej przez studentów w tworzeniu własnych zadań. Założenia szczegółowe poleconych ćwiczeń są dyskutowane, a student ostatecznie decyduje o wybranej koncepcji ćwiczenia. Praktyka twórcza obejmuje wszystkie treści programowe przewidziane w danym semestrze.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie semestru z oceną dokonuje się na podstawie wykonanych w semestrze ćwiczeń oraz przez sprawdzenie wiedzy nabytej przez studentów w ramach kolokwium.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
630.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Tadeusz Dixa, 1/4883/13387
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • podstawowe wiadomości o fudze jednotematowej (charakterystyka współczynników formy, typy formalne itp.)
 • tworzenie fugi jednotematowej w fakturze 2- i 3-głosowej, fortepianowej i kameralnej
 • analiza fug jednotematowych

D. Buxtehude: Passacaglia d-moll BuxWV 161

J. Brahms: Kanony wokalne op. 113

S. Moniuszko: Kanony wokalne

metody dydaktyczne

Kurs obejmuje zajęcia poświęcone analizie dzieł z literatury przedmiotu na podstawie wiedzy zawartej w materiale teoretycznym. Przeprowadzone analizy są również wzorcowymi przykładami dla tworzenia własnych zadań przez studentów. Koncepcje architektoniczne czy rozwiązania problemów szczegółowych dyskutowane są na zajęciach. Ostateczną decyzję w tych sprawach podejmuje student. Praktyka twórcza obejmuje wszystkie treści programowe danego semestru.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenia semestru z oceną dokonuje się na podstawie wykonanych przez studenta ćwiczeń, a w ramach egzaminu sprawdza się nabytą w trakcie kursu przedmiotu wiedzę w zakresie problematyki teoretycznej i analitycznej.

wykonanie: www.ansta.pl