Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Psychologia I i II etapu edukacyjnego

symboljezyk
1/4878polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Zajęcia dadzą możliwość zdobycia wiedzy na temat psychologii rozwojowej, wychowawczej oraz zaburzeń rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozwojowego przypadającego na I i II etap edukacyjny. Ponadto wykłady poszerzone będą o praktyczne wskazówki radzenia sobie w sytuacjach trudnych w przyszłej pracy pedagogicznej.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • ukończenie przedmiotu psychologia ogólna
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa
 1. Birch Ann, Malim Tony, Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa 1999.
 2. Brophy Jere, Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa 2000.
 3. Ilg Frances L., Bates-Ames Louis, Baker Sidney M., Rozwój psychiczny dziecka, Gdańsk 1994.
 4. Turner Jeffrey S., Helms Donald B., Rozwój człowieka, Warszawa 1999.
bibliografia uzupełniająca
 1. Faber Adele, Mazlish Elaine, Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, Poznań 1998.
 2. Weyhreter Helmut, Trudności z koncentracją uwagi, Warszawa 2004.
efekty kształcenia - wiedza

- student definiuje, czym jest psychologia jako nauka (K_W02)
- zna historię psychologii jako nauki (K_W02)
- posiada wiedzę na temat podstawowych psychologicznych koncepcji człowieka (K_W02)
- charakteryzuje podstawowe metody badawcze w psychologii (K_W02)
- rozumie prawidłowości oraz zakłócenia w zakresie komunikowania interpersonalnego i społecznego (K_W16)

efekty kształcenia - umiejętności

- zyskuje większą świadomość siebie i swoich potrzeb (K_U02)
- porównuje poszczególne koncepcje psychologiczne człowieka pod kątem największej przydatności w przyszłej pracy zawodowej (K_U08)
- posługuje się fachową terminologią z zakresu psychologii (K_U11)
- analizuje i wyciąga wnioski na temat motywów postępowania człowieka (K_U12)
- interpretuje zachowania człowieka w kontekście uwarunkowań bio-psycho-społecznych (K_U15)
- wykazuje umiejętność lepszego radzenia sobie ze stresem i z własnymi ograniczeniami (K_U15)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- nawiązuje współpracę w grupie (K_K04)
- posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmieniających się okoliczności w środowisku (K_K05)
- jest zdolny do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, kreatywności i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów własnych i grupowych (K_K06)
- w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania (K_K07)
- rozwija własne umiejętności interpersonalne, porozumiewając się z innymi w sposób jasny i bezpośredni, z szacunkiem wobec odmiennych poglądów innych (K_K09)
- charakteryzuje się postawami prospołecznymi, szacunkiem dla innych i poczuciem odpowiedzialności (K_K11)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0wykładzaliczeniemgr Eliza Ludkiewicz, 1/4878/13317
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka. Terminologia, podstawowe pojęcia.
 2. Stadia rozwoju człowieka.
 3. Okres sensoryczno-motoryczny.
 4. Wiek poniemowlęcy.
 5. Wiek przedszkolny.
 6. Dziecko w I etapie edukacyjnym - rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny, moralny.
 7. Dziecko w II etapie edukacyjnym - rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny, moralny.
 8. Zaburzenia rozwoju dziecka I i II etapu edukacyjnego.
 9. Możliwości wspierania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
metody dydaktyczne
 • wykład z prezentacją multimedialną
 • dyskusja
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • obecność na zajęciach
 • egzamin ustny
wykonanie: www.ansta.pl