Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Metodyka nauczania zasad muzyki

symboljezyk
1/4877polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Cele kształcenia:

Przygotowanie do pracy pedagogicznej w zakresie prowadzenia przedmiotu zasady muzyki w szkolnictwie muzycznym, a w szczególności:

 • zapoznanie, analiza i ocena aktualnej podstawy programowej dla przedmiotu zasady muzyki w średnim szkolnictwie muzycznym,
 • opracowanie podziału i kolejności realizacji treści programowych przedmiotu zasady muzyki z uwzględnieniem specyfiki organizacji roku szkolnego w szkołach muzycznych II stopnia,
 • przygotowanie do właściwego korzystania z literatury metodycznej i materiałów pomocniczych,
 • umiejętność tworzenia szczegółowych scenariuszy lekcji, wykorzystujących różnorodne formy, metody kształcenia i środki dydaktyczne,
 • nabycie umiejętności kontroli i oceny pracy ucznia, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu,
 • nabycie umiejętności prowadzenia lekcji szkolnej z przedmiotu zasady muzyki.

Zajęcia  zbiorowe.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • kompetencje muzyczne związane z treściami programowymi przedmiotu zasady muzyki
 • znajomość podstawowych wiadomości z zakresu pedagogiki i psychologii
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • hospitacje lekcji zasad muzyki w średnim szkolnictwie muzycznym
bibliografia podstawowa
 1. Gozdek Leszek, Recenzja po latach. F. Wesołowski – Zasady muzyki, w: „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2004, nr 5.
 2. Okoń Wincenty, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004.
 3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 9.12.2010; Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 15 — 1148 — Poz. 70 w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (w części dotyczącej przedmiotu zasady muzyki).

Podręczniki i materiały do nauczania zasad muzyki dostępne na krajowym rynku wydawniczym (wybór). Główne pozycje:

 1. Lasocki Józef K., Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce, Kraków 2004.
 2. Malko Dorota, Zasady muzyki i kształcenie słuchu, Warszawa 1992.
 3. Ostrowski Aron L., Nauczanie zasad muzyki i kształcenia słuchu. Szkice metodyczne, Kraków 1965.
 4. Wesołowski Franciszek, Zasady muzyki, Kraków 2004.
 5. Wesołowski Franciszek, Materiały do nauki o skalach muzycznych, Kraków 1997.
 6. Wójcik Danuta, Nauka o muzyce, Kraków 2006.
 7. Zganiacz-Mazur Liliana, ABC teorii muzyki, Warszawa 2002.
bibliografia uzupełniająca
 1. Brudnik Edyta, Moszyńska Anna, Owczarska Beata, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000.
 2. Brudnik Edyta, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących 2, Kielce 2002.
 3. Okoń Wincenty, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.
 4. Półturzycki Józef, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1997.
efekty kształcenia - wiedza

- posiada wiedzę z zakresu szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej w zakresie edukacji muzycznej, dającą kwalifikacje do nauczania przedmiotu "zasady muzyki" w szkolnictwie muzycznym II stopnia (K_W17)
- zna i krytycznie omawia podstawę programową, autorskie programy nauczania oraz podręczniki i materiały dydaktyczne do nauczania zasad muzyki, dostępne na krajowym rynku wydawniczym (K_W17)
- zna zasady opracowania podziału i kolejności realizacji treści programowych przedmiotu "zasady muzyki" z uwzględnieniem specyfiki organizacji roku szkolnego w szkołach muzycznych II stopnia (K_W17)
- charakteryzuje zasady przygotowywania narzędzi dydaktycznych, kontrolujących kompetencje ucznia w określonym obszarze treści kształcenia (K_W17)

efekty kształcenia - umiejętności

- umie tworzyć szczegółowe scenariusze lekcji, wykorzystujące różnorodne formy, metody kształcenia i środki dydaktyczne (K_U18)
- posiada umiejętności odpowiadające treściom programowym przedmiotu "zasady muzyki" (K_U18)
- umie przeprowadzić lekcję z przedmiotu "zasady muzyki" (K_U18)
- umie korzystać z literatury metodycznej i materiałów pomocniczych (K_U18)
- ustala kryteria kontroli i oceny pracy ucznia, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu (K_U18)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)
- dąży do jak najpełniejszego zdobywania doświadczeń metodycznych i merytorycznych niezbędnych w pracy nauczyciela przedmiotu "zasady muzyki" w szkolnictwie muzycznym (K_K01)
- jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów (K_K06)
- w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania (K_K07)
- jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy zawodowej (K_K09)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Elżbieta Frołowicz, 1/4877/13314
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • analiza krytyczna podstawy programowej, autorskich programów nauczania, podręczników i materiałów pomocniczych do nauczania zasad muzyki, dostępnych na krajowym rynku wydawniczym
 • sugestie metodyczne dla nauczyciela tego przedmiotu
 • kształcenie umiejętności układania i doboru ćwiczeń i zadań domowych odpowiednio dla realizacji założonego problemu
 • przygotowywanie zestawu własnych środków dydaktycznych
 • konstrukcja  sprawdzianów i testów problemowych i końcowych
 • kształcenie umiejętności planowania dydaktycznego oraz realizacji poszczególnych etapów lekcji szkolnej
 • praktyczna realizacja wybranych zagadnień
 • aktualne tendencje w kształceniu muzycznym
metody dydaktyczne
 • wykład
 • praktyczne (ćwiczenia)
 • eksponujące – pokaz połączony z analizą (różne aspekty)
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • przygotowanie jednego seminarium nt. przydatności wybranych podręczników i materiałów do nauki zasad muzyki  w średnim szkolnictwie muzycznym
 • przygotowanie zestawu własnych pomocy i środków dydaktycznych
 • opracowanie szczegółowego scenariusza lekcji z wybranego zakresu tematów obowiązujących w programie nauczania zasad muzyki w średnich szkołach muzycznych
 • uczestnictwo w zajęciach i przeprowadzenie lekcji próbnej w grupie studentów
 • odbycie hospitacji zajęć u pedagoga szkoły muzycznej II stopnia wskazanego przez prowadzącego zajęcia
 • przeprowadzenie lekcji pokazowej – dyplomowej z wybraną klasą; oceny lekcji dokonuje pedagog wybranej klasy wraz z pedagogiem uczelni
wykonanie: www.ansta.pl