Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Metodologia pisemnej pracy dyplomowej

symboljezyk
1/4875polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 1. Przygotowanie studentów do realizacji prac naukowych na poziomie akademickim (referaty naukowe, prace seminaryjne).
 2. Zapoznanie studentów z warsztatem naukowym i przygotowanie  do samodzielnego napisania pracy licencjackiej.
 3. Opanowanie przez studentów podstaw metodologii nauk o muzyce oraz wprowadzenie do metod analizy i interpretacji dzieła muzycznego.
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

-

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa
 1. Analiza i interpretacja dzieła muzycznego. Wybór metod, Kraków-Gdańsk 1990.
 2. Boć Jan, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
 3. Brożek Anna, Wprowadzenie do metodologii dla studentów teorii muzyki i muzykologii, Warszawa 2007.
 4. Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
 5. Eggebrecht Hans-Heinrich, Uwagi o metodzie analizy muzycznej, przeł. Maria Stanilewicz, „Res Facta” 1973, nr 7.
 6. Gołąb Maciej, Spór o granice poznania dzieła muzycznego, Wrocław 2003.
 7. Jarzębska Alicja, Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej, Kraków 2002.
 8. Lindsay David, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, przeł. Karol Pesz, Wrocław, 1995.
 9. Maćkiewicz Jolanta, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1995.
 10. Oliver Paul, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, przekł. Jadwiga Piątkowska, Kraków 1999.
 11. Pieter Józef, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967, (Rozdziały: Problemy naukowe, s. 46-97, Metody naukowe, s. 97-158, Badania naukowe, s. 159-223).
 12. Pieter Józef, Z zagadnień pracy naukowej, Wrocław, 1974.
 13. Polska Norma, PN – ISO 690: Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2002.
 14. Pytkowski Wacław, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1981, (Rozdział 2. Badania przygotowawcze, s. 65-110, Rozdział 3. Metody badawcze, s. 111-182, Rozdział 4. Badania problemowe, s. 183-212).
 15. Szkutnik Zdzisław, Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.
 16. Tomaszewski Mieczysław, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Kraków 2000.
bibliografia uzupełniająca

-

efekty kształcenia - wiedza

- rozpoznaje i formułuje problemy badawcze w zakresie studiowanej specjalności (K_W05)
- nazywa i definiuje podstawowe elementy aparatu pojęciowego nauk o muzyce (K_W05, K_W06)
- wymienia i charakteryzuje narzędzia i cechy warsztatu naukowego w zakresie nauk o muzyce (K_W05)
- rozróżnia i charakteryzuje wybrane metody analizy i interpretacji dzieła muzycznego (K_W05)

efekty kształcenia - umiejętności

- formułuje problem badawczy w zakresie swojej specjalności (K_U11)
- konstruuje pracę seminaryjną, dyplomową (licencjacką) poprawnie pod względem formalnym (K_U12)
- przygotowuje i organizuje warsztat badawczy i planuje zakres tematyczny pracy seminaryjnej i licencjackiej (K_U12)
- wybiera metodę analizy adekwatną do przedmiotu badań w zakresie studiowanej specjalności (K_U12)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- pracuje samodzielnie nad powierzonymi zadaniami podlegającymi indywidualnej ocenie i wykazuje odpowiedzialność za organizację procesu uczenia się (K_K01, K_K04)
- wykazuje kreatywność w świadomym integrowaniu zdobytej wiedzy (K_K01, K_K02, K_K08, K_K09, K_K12)
- umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować zdobyte informacje (K_K02)
- przestrzega poczynionych ustaleń w zakresie wyznaczonych zadań i angażuje się w ich wykonanie (K_K02, K_K12)
- dyskutuje i zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii (K_K08, K_K09)
- potrafi zaprezentować własne działania w zakresie badawczym swojej specjalności (K_K10, K_K12)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczenie bez ocenydr hab. Renata Skupin, 1/4875/13312
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. Praca naukowa, jej cechy i rodzaje.
 2. Pisarstwo i piśmiennictwo naukowe; zasady pisarstwa naukowego.
 3. Źródła informacji naukowej.
 4. Materiały źródłowe: klasyfikacja literatury naukowej; materiały empiryczne; opis bibliograficzny materiałów źródłowych; notacja przypisów i odwołań.
 5. Metoda naukowa i jej główne składniki.
 6. Metodyka przygotowania pisemnej pracy dyplomowej; rodzaje prac dyplomowych; konstrukcja pracy licencjackiej.
 7. Wstęp do metodologii teorii muzyki: pojęcie znaku, rodzaje i funkcje znaków w dziełach muzycznych; specyfika aparatu pojęciowego poszczególnych nauk o muzyce.
 8. Wprowadzenie do metodologii analizy i interpretacji dzieła muzycznego. Klasyfikacje metod analizy i przegląd wybranych metod: normatywnych (W. Fucksa, M. Zalewskiego, A. Forte’a, baza software), deskryptywnych (logocentrycznych, procesualistycznych i pragmatycznych), strukturalistycznych, scjentystycznych, semiotycznych (E. Tarastiego) i synkretycznych, indywidualnych (m. in. C. Florosa, H.-H. Eggebrechta).
 9. Ars interpretandi – hermeneutyka jako paradygmat humanistyki i holistyczne projekty analizy (M. Tomaszewski).

Efekty kształcenia:

 • opanowanie przez studentów wiedzy określonej w treściach kształcenia,
 • zdobycie elementarnych umiejętności w zakresie metodologii pracy badawczej i warsztatu naukowego,
 • zapoznanie się z podstawami analizy muzycznej w odniesieniu do przedmiotów analizy specyficznych dla poszczególnych kierunków i specjalności studiów.
metody dydaktyczne

Seminaria połączone z dyskusją; ćwiczenia: a) w zakresie streszczania (i odmian streszczeń)  wybranych tekstów naukowych; b) opisu bibliograficznego różnorodnych materiałów źródłowych. 

Seminaria w zakresie tematyki określonej w treściach programowych, na podstawie wskazanych przez prowadzącego pozycji literatury. Ćwiczenie umiejętności krytycznego omówienia książki naukowej (tekstu naukowego): rozpoznania wykorzystanych w niej opracowań, bazy źródłowej, metody badawczej i postawy metodologicznej autora oraz analizy zawartości merytorycznej tekstu.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

 • obecność na zajęciach i aktywny w nich udział,
 • zaliczenie wszystkich seminariów, ćwiczeń i kolokwiów.
wykonanie: www.ansta.pl