Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Rytmika

symboljezyk
1/4874polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • rozwijanie ekspresji muzyczno-ruchowej studentów 
 • doskonalenie praktycznych umiejętności oraz pogłębianie i poszerzanie wiadomości z zakresu rytmiki E. Jaques-Dalcroze'a  
 • rozwijanie świadomej i twórczej postawy w rozwiązywaniu zadań muzycznych
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • koordynacja słuchowo-ruchowa
 • predyspozycje ruchowe
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • warsztaty i kursy taneczne
 • warsztaty teatralne
bibliografia podstawowa
 1. Brzozowska-Kuczkiewicz Marzena, Emil Jaques-Dalcroze i jego rytmika, Warszawa 1991. 
 2. Jaques-Dalcroze Emil, Pisma wybrane, Warszawa 1992. 
 3. Porte D., Podstawy metody E.J. Dalcroze'a. Le Rythme, (COPSA 162), Warszawa 1974.
 4. Sztuka-Kultura-Edukacja, Gdańsk 2010 (wybrane pozycje).
bibliografia uzupełniająca
 1. Gloton Robert, Clero Claude, Twórcza aktywność dziecka, Warszawa 1985.
 2. Przychodzińska-Kaciczak Maria, Wychowanie Muzyczne - idee, treści kierunki rozwoju, Warszawa 1989.
 3. Wychowanie Muzyczne w Szkole, (wybrane artykuły).
efekty kształcenia - wiedza

- student definiuje elementy dzieła muzycznego i ilustruje je w ruchu (K_W03, K_W15)
- student różnicuje budowę formalną utworów muzycznych (K_W03)
- student rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teorią a praktyką (K_W13)
- student rozróżnia style muzyczne w obrębie literatury muzycznej (K_W14)

efekty kształcenia - umiejętności

- student potrafi wykorzystać swoją intuicję, emocjonalność i wyobraźnię w realizacji zadań muzyczno-ruchowych (K_U01, K_U02, K_U06, K_U07)
- student potrafi wyrazić w ruchu ekspresję muzyki (K_U03)
- student porządkuje wiedzę teoretyczną i świadomie wykorzystuje ją w realizacji ruchowej zagadnień muzycznych (K_U04)
- student potrafi świadomie panować nad własnym ciałem (K_U08)
- student potrafi reagować ruchem ciała na wszelkie zmiany metro-rytmiczne (K_U09, K_U10)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- student wykazuje kreatywność w realizacji indywidualnych zadań przedmiotowych (K_K03)
- student pracuje samodzielnie, a w razie potrzeby kieruje pracą grupy (K_K04)
- student współpracuje w zespole (K_K04, K_K11)
- student świadomie i profesjonalnie prezentuje własne rozwiązania przestrzenno-ruchowe w ramach realizacji zadań przedmiotowych (K_K06)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczeniedr hab. Anna Galikowska-Gajewska, 1/4874/13295
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. Emil Jaques-Dalcroze - twórca metody rytmiki - życie i działalność.
 2. Metoda Emila Jaques-Dalcroze'a: rytmika, plastyka ożywiona, solfeż i improwizacja fortepianowa - główne założenia.
 3. Realizacja ruchowa podstawowych ćwiczeń dalcrozowskich.

Student powinien:

 • wykazać się podstawową wiedzą na temat metody rytmiki Emila Jaques-Dalcroze'a, 
 • realizować podstawowe ćwiczenia dalcrozowskie.
metody dydaktyczne
 • analityczno-percepcyjna
 • problemowo-analityczna
 • problemowo-odtwórcza
 • problemowo-twórcza
 • waloryzacyjna
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

 • czynny udział w zajęciach,
 • aktywność podczas zajęć,
 • realizacja indywidualnych i grupowych prac studenckich,
 • udział w koncertach interpretacji ruchowych.
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczeniedr hab. Anna Galikowska-Gajewska, 1/4874/13319
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. Doskonalenie umiejętności realizacji zagadnień z I semestru.
 2. Realizacja ćwiczeń uświadamiających poczucie własnego ciała, poszczególnych jego części.

Student powinien:

 • realizować podstawowe ćwiczenia rytmiki dalcrozowskiej,
 • wykazać się wyczuciem własnego ciała w realizacji poszczególnych zagadnień muzyczno-ruchowych.
metody dydaktyczne
 • analityczno-percepcyjna
 • problemowo-analityczna
 • problemowo-odtwórcza
 • problemowo-twórcza
 • waloryzacyjna
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

 • czynny udział w zajęciach,
 • aktywność podczas zajęć,
 • realizacja indywidualnych i grupowych prac studenckich,
 • udział w koncertach interpretacji ruchowej.
wykonanie: www.ansta.pl