Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Psychologia ogólna

symboljezyk
1/4871polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Wykłady z psychologii mają na celu zaprezentowanie studentom podstawowych teorii i koncepcji psychologicznych człowieka, pomocnych w poznaniu siebie, a w przyszłej pracy zawodowej - w lepszym zrozumieniu ucznia i jego problemów.

Istotnym elementem wykładów będą informacje praktyczne przydatne w nawiązaniu prawidłowej relacji nauczyciel - uczeń, a także zyskiwanie większej świadomości siebie w roli nauczyciela.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • brak wymagań wstępnych
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • analiza własnych doświadczeń w zakresie relacji uczeń - nauczyciel
 • trening asertywności
 • trening interpersonalny
bibliografia podstawowa
 1. Fontana David, Psychologia dla nauczycieli, Poznań 1998.
 2. Mietzel Gerd, Psychologia kształcenia, Gdańsk 2003.
 3. Mietzel Gerd, Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia, Gdańsk 1998.
 4. Psychologia, (Podręcznik akademicki, t. 1-3), red. Jan J. Strelau, Gdańsk 2000.
bibliografia uzupełniająca
 1. Faber Adele, Mazlish Elaine, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały..., Poznań 1998.
efekty kształcenia - wiedza

- student definiuje, czym jest psychologia jako nauka (K_W02)
- zna historię psychologii jako nauki (K_W02)
- posiada wiedzę na temat podstawowych psychologicznych koncepcji człowieka (K_W02)
- charakteryzuje podstawowe metody badawcze w psychologii (K_W02)
- rozumie prawidłowości oraz zakłócenia w zakresie komunikowania interpersonalnego i społecznego (K_W16)

efekty kształcenia - umiejętności

- zyskuje większą świadomość siebie i swoich potrzeb (K_U02)
- porównuje poszczególne koncepcje psychologiczne człowieka pod kątem największej przydatności w przyszłej pracy zawodowej (K_U08)
- posługuje się fachową terminologią z zakresu psychologii (K_U11)
- analizuje i wyciąga wnioski na temat motywów postępowania człowieka (K_U12)
- interpretuje zachowania człowieka w kontekście uwarunkowań bio-psycho-społecznych (K_U15)
- wykazuje umiejętność lepszego radzenia sobie ze stresem i z własnymi ograniczeniami (K_U15)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- nawiązuje współpracę w grupie (K_K04)
- posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmieniających się okoliczności w środowisku (K_K05)
- jest zdolny do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, kreatywności i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów własnych i grupowych (K_K06)
- w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania (K_K07)
- rozwija własne umiejętności interpersonalne, porozumiewając się z innymi w sposób jasny i bezpośredni, z szacunkiem wobec odmiennych poglądów innych (K_K09)
- charakteryzuje się postawami prospołecznymi, szacunkiem dla innych i poczuciem odpowiedzialności (K_K11)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0wykładzaliczeniemgr Eliza Ludkiewicz, 1/4871/13292
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. Wprowadzenie. Czym zajmuje się psychologia? Podstawowe metody badawcze w psychologii. Zarys historii psychologii.
 2. Introspekcjonizm, psychologia atomistyczna i Gestalt.
 3. Psychoanaliza Freuda. Wizja człowieka wg psychoanalizy.
 4. Behawioryzm. Jak zachodzi uczenie się podczas warunkowania klasycznego, a jak podczas warunkowania sprawczego?
 5. Psychologia humanistyczna. Piramida potrzeb. Zaspakajanie własnych potrzeb warunkiem samorealizacji.
 6. Psychologia poznawcza. Rola indywidualnych doświadczeń w rozumieniu świata.
 7. Systemowe ujęcie człowieka.
 8. Poznanie siebie warunkiem świadomego rozwoju, także w przyszłej pracy nauczyciela.

Efektem kształcenia będzie zwiększona świadomość siebie, lepsze rozumienie innych i motywów ich postępowania, szczególnie w aspekcie pracy w roli nauczyciela.

metody dydaktyczne
 • wykład z prezentacją multimedialną
 • dyskusja
 • metoda problemowa
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

 • obecność na zajęciach,
 • zdanie ustnego kolokwium.
wykonanie: www.ansta.pl