Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Programy edytorskie

symboljezyk
1/4870polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • ogólne zaznajomienie z architekturą komputera osobistego
 • wykształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w systemie Windows na poziomie podstawowym
 • informacje o nośnikach danych
 • podstawowa edycja tekstu
 • podstawowa obróbka dźwięku
 • podstawowa obróbka obrazu
 • edycja nut w programie Finale.
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • obsługa komputera osobistego
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

-

bibliografia podstawowa
 1. Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym, red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki, Toruń 2004.
 2. Siemieniecki Bronisław, Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej, Toruń 1999.
 3. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki, Toruń 2004.
bibliografia uzupełniająca
 1. Estetyka-Sztuka-Media: przestrzenie i konteksty pedagogiczne, red. Maria Jabłońska, Wrocław 2008.
 2. Gajda Janusz, Media w edukacji, Kraków 2008.
 3. Osiński Zbigniew, Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Poznań 2005.
efekty kształcenia - wiedza

- posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji dotyczących specjalności teorii muzyki (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i interpretowanie we właściwy sposób (K_W05)
- posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w muzyce oraz z technikami multimedialnymi (K_W10)
- rozróżnia pojęcia i techniki używane w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym (K_W10)
- poprawnie definiuje czynności i procesy odnoszące się do edytorów (K_W13)

efekty kształcenia - umiejętności

- rozwiązuje problemy techniczne związane ze specyfiką przedmiotu (K_U01)
- potrafi wybierać spośród rozwiązań typowych i proponować ich alternatywy (K_U07 K_U08)
- samodzielnie konstruuje próbki tekstowe, nutowe i audialne (K_U14)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)
- umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje (K_K02)
- posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów (K_K04)
- przewiduje skutki swoich działań i dokonuje ich krytycznej analizy (K_K08)
- w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną (K_K12)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
115.001.0ćwiczeniazaliczenie bez ocenymgr Piotr Jędrzejczyk, 1/4870/13291
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • sloty płyty głównej, złącza komputerowe, procesor, karty rozszerzeń, urządzenia peryferyjne itp.
 • typy plików, uruchamianie aplikacji, praca w „oknach”, wyszukiwanie plików itp.
 • nośniki danych (HD, FD, CD, CD-R/RW, DVD, DVD-R/RW, Blu-Ray, pendrive)
 • edytory tekstu (Open Office, MS Office)
 • prezentacje multimedialne (MS Power Point)
metody dydaktyczne

Przedmiot prowadzony jest w grupach do 10 osób. Wszystkie nowo wprowadzane elementy programowe wykładający objaśnia, opisuje, ew. ilustruje, następnie studenci wykonują ćwiczenia na komputerach. Program pracy w danym semestrze podzielony jest na kilka działów, z których każdy kończy się testem.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Przedmiot ma charakter ćwiczeniowy i zaliczenie semestru bez oceny dokonuje się na podstawie frekwencji studentów oraz zaliczeń kolokwiów cząstkowych (testów), przygotowanych przez wykładającego.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
215.001.0ćwiczeniazaliczenie bez ocenymgr Piotr Jędrzejczyk, 1/4870/13316
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • nagrywanie, edycja, montaż fali dźwiękowej
 • typy plików dźwiękowych (kompresja i dekompresja)
 • podstawowe zagadnienia akustyki
 • edycja nut: wpisywanie partytury, odsłuch, kanały MIDI, przypisywanie barw instrumentów, zapisywanie partytury w formie obrazu, przystosowanie obrazu do wykorzystania w edytorze tekstu itp.)
metody dydaktyczne

Przedmiot prowadzony jest w grupach do 10 osób. Wszystkie nowo wprowadzane elementy programowe wykładający objaśnia, opisuje, ew. ilustruje, następnie studenci wykonują ćwiczenia na komputerach. Program pracy w danym semestrze podzielony jest na kilka działów, z których każdy kończy się testem.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Przedmiot ma charakter ćwiczeniowy i zaliczenie semestru bez oceny dokonuje się na podstawie frekwencji studentów oraz zaliczeń kolokwiów cząstkowych (testów), przygotowanych przez wykładającego.

wykonanie: www.ansta.pl