Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Orkiestra kameralna Pro Musica Nova

symboljezyk
1/4869polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Orkiestra jest przedmiotem nieobowiązkowym realizowanym na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Kształcenie ma na celu w szczególności:

 • poznawanie literatury orkiestrowej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kompozytorów XX i XXI wieku,
 • przybliżenie muzykom orkiestry głównych stylów i kierunków muzyki współczesnej poprzez próby praktycznej realizacji współczesnych partytur (w tym partytur autorstwa studentów klasy kompozycji) w czasie zajęć,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu kameralistyki ze szczególnym oparciem na środki i techniki wykonawcze muzyki XX i XXI wieku,
 • pogłębianie umiejętności czytania a'vista,
 • przygotowanie do gry w zespołach orkiestrowych,
 • uświadomienie konieczności dyscypliny instrumentalnej w zakresie realizacji elementów dzieła muzycznego,
 • nauka wzajemnego słuchania,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego odczytywania i reagowania na ruchy dyrygenta w szczególności w zakresie technik dyrygenckich stosowanych w wykonawstwie szeroko pojętej muzyki współczesnej.
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • zdany egzamin wstępny na studia I lub II stopnia
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • propedeutyka muzyki współczesnej
bibliografia podstawowa

-

bibliografia uzupełniająca

-

efekty kształcenia - wiedza

- posiada wiedzę i swobodę w interpretowaniu utworów ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej muzyki współczesnej (K_W08)
- dysponuje wiedzą dotyczącą szeroko pojętej muzyki współczesnej, różnorodnych nurtów i kierunków estetycznych obecnych w ostatnich dziesięcioleciach (K_W09)
- posiada możliwość świadomego rozpoznawania i rozumienia przemian zachodzących w wykonawstwie muzyki najnowszej jak i nowych kierunków w kompozycji (K_W12, K_W13)

efekty kształcenia - umiejętności

- umie zastosować wiedzę dotyczącą elementów dzieła muzycznego a także wzorców budowy formalnej utworów (K_U04, K_U05)
- jest przygotowany do współdziałania z innymi muzykami w różnych składach orkiestrowych (K_U06)
- przyswoił dobre nawyki dotyczące umiejętności ćwiczenia i pracy podczas prób (K_U07, K_U08, K_U10)
- poznał efektywne techniki ćwiczenia umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę (K_U08, K_U10)
- opanował czytanie nut w stopniu wystarczającym zarówno dla zrozumienia muzyki, jak i dla biegłego czytania a’vista (K_U09)
- przyswoił formy zachowań związane z występami publicznymi (K_U15)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- nabył doświadczenie w pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań (K_K04)
- posiada umiejętności komunikowania się i integrowania z innymi osobami w zespole (K_K11)
- posiada umiejętności organizacji pracy zespołowej w ramach realizacji przedsięwzięć artystycznych (K_K11)
- zdobył doświadczenie związane z procesami motywacji pracy w grupie (K_K04)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Szymon Morus, 1/4869/13290
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Opanowanie harmonijnej, zespołowej współpracy w ramach orkiestry, w tym: nabycie nawyku i umiejętności niezbędnych w szczególności przy wykonywaniu muzyki współczesnej:

 • realizacja nowych technicznych środków wykonawczych oraz niekonwencjonalnego wydobywania dźwięku,
 • dążenia do topliwego grupowego brzmienia (intonacja grupowa),
 • rytmiczna precyzja,
 • dbałość o szczegóły wszystkich detali,
 • skontrastowane operowanie niuansami i odcieniami barwy,
 • umiejętność tworzenia odpowiedniego klimatu,
 • granie w tzw. „pionach” rytmicznych,
 • reagowanie na ruchy i technikę dyrygenta w szczególności dotyczących kompozycji XX i XXI wieku,
 • zapoznanie studentów z kanonem literatury orkiestrowej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kompozytorów XX i XXI wieku,
 • ogólna orientacja w technikach kompozytorskich XX i XXI wieku,
 • zaznajomienie z najważniejszymi problemami współczesnej notacji muzycznej, a w konsekwencji otwarcie na nową estetykę,
 • rozwijanie biegłości technicznej i umiejętności grania a’vista,
 • przełamywanie i opanowanie tremy.
metody dydaktyczne

Próby całej orkiestry z dyrygentem lub próby sekcyjne (na polecenie dyrygenta) prowadzone przez koncertmistrza lub kierowników grup – całość uwieńczona publicznym koncertowym wykonaniem przygotowanego repertuaru.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Na podstawie ciągłej obserwacji zaangażowania studenta w orkiestrze, jego stopnia aktywności, dyscypliny zespołowej (nie tylko muzycznej), dokładności, rzetelności, grania z wyobraźnią, polotem, orkiestrowym rozmachem a także znajomości problemów ogólno-orkiestrowych (nie tylko swojej grupy), czujnej reakcji na gest dyrygenta. Przedmiot zaliczany i oceniany jest na podstawie obecności na zajęciach (nie mniej niż 80%). Oceny są wystawiane na koniec każdego semestru, wraz z punktacją w skali od 0 do 25 punktów.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Szymon Morus, 1/4869/13315
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Opanowanie harmonijnej, zespołowej współpracy w ramach orkiestry, w tym: nabycie nawyku i umiejętności niezbędnych w szczególności przy wykonywaniu muzyki współczesnej:

 • realizacja nowych technicznych środków wykonawczych oraz niekonwencjonalnego wydobywania dźwięku,
 • dążenia do topliwego grupowego brzmienia (intonacja grupowa),
 • rytmiczna precyzja,
 • dbałość o szczegóły wszystkich detali,
 • skontrastowane operowanie niuansami i odcieniami barwy,
 • umiejętność tworzenia odpowiedniego klimatu,
 • granie w tzw. „pionach” rytmicznych,
 • reagowanie na ruchy i technikę dyrygenta w szczególności dotyczących kompozycji XX i XXI wieku,
 • zapoznanie studentów z kanonem literatury orkiestrowej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kompozytorów XX i XXI wieku,
 • ogólna orientacja w technikach kompozytorskich XX i XXI wieku,
 • zaznajomienie z najważniejszymi problemami współczesnej notacji muzycznej, a w konsekwencji otwarcie na nową estetykę,
 • rozwijanie biegłości technicznej i umiejętności grania a’vista,
 • przełamywanie i opanowanie tremy.
metody dydaktyczne

Próby całej orkiestry z dyrygentem lub próby sekcyjne (na polecenie dyrygenta) prowadzone przez koncertmistrza lub kierowników grup – całość uwieńczona publicznym koncertowym wykonaniem przygotowanego repertuaru.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Na podstawie ciągłej obserwacji zaangażowania studenta w orkiestrze, jego stopnia aktywności, dyscypliny zespołowej (nie tylko muzycznej), dokładności, rzetelności, grania z wyobraźnią, polotem, orkiestrowym rozmachem a także znajomości problemów ogólno-orkiestrowych (nie tylko swojej grupy), czujnej reakcji na gest dyrygenta. Przedmiot zaliczany i oceniany jest na podstawie

obecności na zajęciach (nie mniej niż 80%). Oceny są wystawiane na koniec każdego semestru, wraz z punktacją w skali 10–25 punktów.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Szymon Morus, 1/4869/13338
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Opanowanie harmonijnej, zespołowej współpracy w ramach orkiestry, w tym: nabycie nawyku i umiejętności niezbędnych w szczególności przy wykonywaniu muzyki współczesnej:

 • realizacja nowych technicznych środków wykonawczych oraz niekonwencjonalnego wydobywania dźwięku,
 • dążenia do topliwego grupowego brzmienia (intonacja grupowa),
 • rytmiczna precyzja,
 • dbałość o szczegóły wszystkich detali,
 • skontrastowane operowanie niuansami i odcieniami barwy,
 • umiejętność tworzenia odpowiedniego klimatu,
 • granie w tzw. „pionach” rytmicznych,
 • reagowanie na ruchy i technikę dyrygenta w szczególności dotyczących kompozycji XX i XXI wieku,
 • zapoznanie studentów z kanonem literatury orkiestrowej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kompozytorów XX i XXI wieku,
 • ogólna orientacja w technikach kompozytorskich XX i XXI wieku,
 • zaznajomienie z najważniejszymi problemami współczesnej notacji muzycznej, a w konsekwencji otwarcie na nową estetykę,
 • rozwijanie biegłości technicznej i umiejętności grania a’vista,
 • przełamywanie i opanowanie tremy.
metody dydaktyczne

Próby całej orkiestry z dyrygentem lub próby sekcyjne (na polecenie dyrygenta) prowadzone przez koncertmistrza lub kierowników grup – całość uwieńczona publicznym koncertowym wykonaniem przygotowanego repertuaru.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Na podstawie ciągłej obserwacji zaangażowania studenta w orkiestrze, jego stopnia aktywności, dyscypliny zespołowej (nie tylko muzycznej), dokładności, rzetelności, grania z wyobraźnią, polotem, orkiestrowym rozmachem a także znajomości problemów ogólno-orkiestrowych (nie tylko swojej grupy), czujnej reakcji na gest dyrygenta. Przedmiot zaliczany i oceniany jest na podstawie

obecności na zajęciach (nie mniej niż 80%). Oceny są wystawiane na koniec każdego semestru, wraz z punktacją w skali 10–25 punktów.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Szymon Morus, 1/4869/13364
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Opanowanie harmonijnej, zespołowej współpracy w ramach orkiestry, w tym: nabycie nawyku i umiejętności niezbędnych w szczególności przy wykonywaniu muzyki współczesnej:

 • realizacja nowych technicznych środków wykonawczych oraz niekonwencjonalnego wydobywania dźwięku,
 • dążenia do topliwego grupowego brzmienia (intonacja grupowa),
 • rytmiczna precyzja,
 • dbałość o szczegóły wszystkich detali,
 • skontrastowane operowanie niuansami i odcieniami barwy,
 • umiejętność tworzenia odpowiedniego klimatu,
 • granie w tzw. „pionach” rytmicznych,
 • reagowanie na ruchy i technikę dyrygenta w szczególności dotyczących kompozycji XX i XXI wieku,
 • zapoznanie studentów z kanonem literatury orkiestrowej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kompozytorów XX i XXI wieku,
 • ogólna orientacja w technikach kompozytorskich XX i XXI wieku,
 • zaznajomienie z najważniejszymi problemami współczesnej notacji muzycznej, a w konsekwencji otwarcie na nową estetykę,
 • rozwijanie biegłości technicznej i umiejętności grania a’vista,
 • przełamywanie i opanowanie tremy.
metody dydaktyczne

Próby całej orkiestry z dyrygentem lub próby sekcyjne (na polecenie dyrygenta) prowadzone przez koncertmistrza lub kierowników grup – całość uwieńczona publicznym koncertowym wykonaniem przygotowanego repertuaru.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Na podstawie ciągłej obserwacji zaangażowania studenta w orkiestrze, jego stopnia aktywności, dyscypliny zespołowej (nie tylko muzycznej), dokładności, rzetelności, grania z wyobraźnią, polotem, orkiestrowym rozmachem a także znajomości problemów ogólno-orkiestrowych (nie tylko swojej grupy), czujnej reakcji na gest dyrygenta. Przedmiot zaliczany i oceniany jest na podstawie

obecności na zajęciach (nie mniej niż 80%). Oceny są wystawiane na koniec każdego semestru, wraz z punktacją w skali 10–25 punktów.

wykonanie: www.ansta.pl