Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Metodyka nauczania muzyki i audycji muzycznych

symboljezyk
1/4868polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia przedmiotu "muzyka" (z uwzględnieniem grup wiekowych, zwłaszcza klas I-III) w szkolnictwie ogólnokształcącym. Przedstawione zostaną szczegółowe propozycje działań związanych z twórczą aktywnością muzyczną (ćwiczenia ruchowe, słuchowe, śpiew i gra na instrumentach, zabawy z piosenką, improwizacje związane z poszczególnymi działaniami muzycznymi). Zajęcia obejmują problemy teoretyczne w powiązaniu z działaniami praktycznymi. przygotowanie studenta do prowadzenia przedmiotu audycje muzyczne w szkole muzycznej I stopnia oraz do organizowania i prowadzenia audycji muzycznych.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • wiedza i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia
 • elementy wiedzy o kulturze
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • praktyki pedagogiczne
 • hospitowanie zajęć z audycji muzycznych prowadzonych w szkołach muzycznych I stopnia
bibliografia podstawowa

Podręczniki szkolne dla ucznia i przewodniki metodyczne dla nauczycieli muzyki w szkolnictwie ogólnokształcącym:

 1. Burowska Zofia, Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Warszawa 1980.
 2. Dudek Aleksandra, Audycje muzyczne. Program nauczania dla szkół muzycznych I stopnia, Warszawa 2009.
 3. Frołowicz Elżbieta, Konsonanse i dysonanse wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, Gdańsk 2011.
 4. Frołowicz Elżbieta, Aktywny uczeń w świecie muzyki. Propozycje dla nauczycieli, Gdańsk 2008.
 5. Grochowska Dorota, Audycje muzyczne. Projekt programu nauczania dla PSM I stopnia, Kraków 2004.
 6. Grochowska Dorota, Audycje muzyczne. Zeszyt ćwiczeń, Kraków 2004.
 7. Konaszkiewicz Zofia, Ławrowska Romualda, Nowak Barbara, Sacher Wiesława A., Smoleńska-Zielińska Barbara, Standardy edukacji muzycznej, w: Standardy edukacji kulturalnej. Materiały do konsultacji środowiskowych, red. Andrzej Białkowski, Warszawa 2008, s. 100-149.
 8. Lipska Ewa, Przychodzińska Maria, Muzyka w nauczaniu początkowym - metodyka, Warszawa 1991.
 9. Przychodzińska Maria, Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego, Warszawa 1987.
 10. Przychodzińska Maria, Wychowanie muzyczne: idee, treści, kierunki rozwoju, Warszawa 1989.
 11. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn 9.12.2010; Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 15 — 1148 — Poz. 70 w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w części dotyczącej przedmiotu audycje muzyczne.
bibliografia uzupełniająca
 1. Czasopismo dla nauczycieli: „Wychowanie Muzyczne w Szkole" oraz „Wychowanie Muzyczne".
 2. Frołowicz Elżbieta, Aktywny uczeń w świecie muzyki. Propozycje dla nauczycieli, Gdańsk 2008.
 3. Grusiewicz Mirosław, Kompetencje muzyczne uczniów ogólnokształcących szkół podstawowych i gimnazjów, Lublin 2011.
 4. Harnoncourt Nikolaus, Muzyka mową dźwięków. Dialog muzyczny, Warszawa 2011.
 5. Komorowska Małgorzata, Zaproszenie do muzyki, Warszawa 1989.
 6. Kreiner-Bogdańska Agnieszka, W krainie muzyki, Kraków 2006.
 7. Przychodzińska Maria, Metodyka wychowania muzycznego. Status i zakres nauczania, w: Edukacja muzyczna. Tożsamość i praktyka, red. Andrzej Białkowski, Lublin 2006, s. 183-204.
 8. Słowniki, encyklopedie, programy multimedialne do nauczania muzyki, materiały z muzycznych stron internetowych, programy nauczania przedmiotu Audycje muzyczne udostępnione na stronach internetowych.
 9. Zganiacz-Mazur Liliana, Audycje muzyczne, t. 1-3, Warszawa 2001.
efekty kształcenia - wiedza

- porównuje i porządkuje dostępne materiały z zakresu literatury przedmiotu (podręczniki, pomoce dydaktyczne, multimedia) (K_W05, K_W10)
- opisuje przykładowe rozwiązania metodyczne związane ze sposobami nauczania muzyki (K_W17)
- wymienia i charakteryzuje dokumenty, będące podstawą prawną prowadzenia przedmiotu "muzyka" w szkolnictwie ogólnokształcącym (K_W16)
- posiada wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji pedagogicznych i psychologicznych związanych z nauczaniem muzyki (K_W17)
- zna cele nauczania przedmiotu "muzyka" w szkolnictwie ogólnokształcącym, w różnych grupach wiekowych oraz wyjaśnia kryteria doboru treści, form i metod nauczania (K_W17)
- posiada wiedzę z zakresu szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej w zakresie edukacji muzycznej, dającą kwalifikacje do nauczania przedmiotu "muzyka" w szkolnictwie ogólnokształcącym (K_W17)

efekty kształcenia - umiejętności

- posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi na temat interpretowania muzyki oraz kwestii dotyczących szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych (K_U12)
- wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej przedmiotu, rozwijającego zainteresowanie wartościową muzyką oraz wspomagającego enkulturację muzyczną ucznia (K_U16)
- dokonuje krytycznej analizy wybranych autorskich programów nauczania przedmiotu (K_U18)
- przygotowuje materiały sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów (K_U18)
- sporządza scenariusze zajęć (ze szczególnym uwzględnieniem strategii aktywizujących) (K_U18)
- przygotowuje materiały pomocnicze dla uczniów (K_U18)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)
- dąży do jak najpełniejszego zdobywania doświadczeń metodycznych i merytorycznych niezbędnych w pracy nauczyciela przedmiotu "muzyka" w szkolnictwie ogólnokształcącym (K_K01, K_K02)
- posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy nauczyciela przedmiotu "muzyka" w szkolnictwie ogólnokształcącym (K_K05)
- jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów (K_K06)
- w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania (K_K07)
- jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy zawodowej (K_K09, K_K10, K_K12)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Elżbieta Frołowicz, 1/4868/13289
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • zapoznanie, analiza i ocena podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ogólnokształcących, proponowanych standardów edukacji muzycznej w Polsce, dostępnych podręczników i materiałów do nauczania przedmiotu "muzyka" oraz przykładowych autorskich programów nauczania
 • zapoznanie z wynikami badań nad skutecznością kształcenia w Polsce w obszarze edukacyjnym związanym z muzyką w szkolnictwie ogólnokształcącym
 • przegląd ważniejszych koncepcji wychowania muzycznego (m.in. E. Jaques-Dalcroze, C. Orff, Z. Kodaly, E.E. Gordon, S. Suzuki)
 • elementy dydaktyki ogólnej i psychologii rozwojowej związane z kształceniem muzycznym w szkolnictwie powszechnym
 • metodyka prowadzenia zajęć muzycznych w klasach I-III
 • formy aktywności muzycznej: śpiew; gra na instrumentach; muzyka i ruch; tworzenie muzyki; słuchanie muzyki
 • tworzenie scenariuszy zajęć z uwzględnieniem różnych metod kształcenia i użytych środków dydaktycznych
 • prowadzenie lekcji szkolnej
 • kontrola i ocena osiągnięć ucznia
 • znajomość podstawy programowej przedmiotu "audycje muzyczne"  oraz wybranych autorskich programów kształcenia
 • operacjonalizacja celów nauczania przedmiotu „audycje muzyczne”
 • kryteria doboru treści, form i metod nauczania
 • planowanie wynikowe i ocenianie
 • nauka słuchania muzyki i analizy utworu muzycznego - wybór, uporządkowanie i opracowanie przykładów rozwiązań metodycznych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii aktywizujących
 • konstruowanie wiedzy z zakresu elementarnej historii muzyki i literatury muzycznej – wybór, uporządkowanie i opracowanie przykładów rozwiązań metodycznych
 • podręczniki, pomoce dydaktyczne, multimedia
 • organizacja i prowadzenie audycji muzycznych
metody dydaktyczne
 • metody problemowe: wykład problemowy
 • metody praktyczne: ćwiczebne, realizacji zadań
 • wykład
 • wykład z prezentacją multimedialną
 • dyskusja
 • metody praktyczne i eksponujące
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • zaliczenie ze stopniem na podstawie prac semestralnych
 • kolokwium (pisemne)
 • wykonanie zaleconych ćwiczeń
 • przygotowanie 1 seminarium
 • przygotowanie scenariusza zajęć i przeprowadzenie lekcji pokazowej
wykonanie: www.ansta.pl