Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Literatura muzyczna

symboljezyk
1/4867
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • uzupełnienie problematyki przedstawionej na wykładach z historii muzyki o znajomość twórczości wybranych kompozytorów
 • doskonalenie umiejętności określania indywidualnych stylów i technik kompozytorskich
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • ukończenie kursu historii muzyki na poziomie zakresu nauczania w szkolnictwie muzycznym II stopnia
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • zapoznanie się studentów  z obowiązkowym repertuarem muzycznym zaleconym przez pedagoga prowadzącego zajęcia w danym semestrze
bibliografia podstawowa

ŚREDNIOWIECZE, RENESANS

 1. Harnocourt Nikolas, Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1995.
 2. Malinowski Władysław, Polifonia Mikołaja Zieleńskiego, Kraków 1981.
 3. Matusiak Błażej, Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki, Kraków 2003.
 4. Obniska Ewa, Motety maryjne Josquina Despres, „Canor″ 2004, nr 37.
 5. Perz Mirosław, Melodie na Psałterza polski Mikołaja Gomółki, Kraków 1988.
 6. Wilkowska-Chomińska Krystyna, Mikołaj z Krakowa, Kraków 1967.

BAROK

 1. Dobrzańska-Fabiańska Zofia, „Schütz Heinrich″, hasło w: Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, Kraków 2007.
 2. Hogwood Christhoper, Händel, przekł. Barbara Świderska, Kraków 2010.
 3. Obniska Ewa, Claudio Monteverdi. Życie i twórczość, Gdańsk 1993.
 4. Rolland Romain, Notatki o Lullym, w: R. Rolland, Z pierwszych wieków opery, przekł. Józef Kozłowski, Kraków 1971.
 5. Westrup Jack A., Purcell, przekł. Małgorzata Karczyńska-Bielas, Kraków 1986.

KLASYCYZM

 1. Einstein Alfred, Mozart. Człowiek i dzieło, Kraków 1975.
 2. Elias Norbert, Mozart. Portret geniusza, Warszawa 2006.
 3. Geiringer Karl, Haydn, Kraków 1985.
 4. Jarociński Stefan, Mozart, Kraków 1988.
 5. Łobaczewska Stefania, Beethoven, Kraków 1977.
 6. Marek George R., Beethoven. Biografia geniusza, Warszawa 1976.
 7. Orga Ates, Beethoven, Kraków 2001.
 8. Woodford Peggy, Mozart, Kraków 2000.

ROMANTYZM

 1. Alszwang Arnold, Czajkowski, Kraków 1979.
 2. Berkovec Jiri, Dworzak, Kraków 1976.
 3. Chomiński Józef, Chopin, Kraków 1978.
 4. Clarson-Leach Robert, Berlioz, Kraków 2000.
 5. Dowley Tim, Schumann, Kraków 1999.
 6. Erhardt Ludwik, Brahms, Kraków 1984.
 7. Grabowski Eugeniusz, Wieniawski, Poznań 1986.
 8. Holmes Paul, Brahms, Kraków 1998.
 9. Jachimecki Zdzisław, Wagner, Kraków 1973.
 10. Kohler Karl-Heinz, Mendelssohn-Bartholdy, Kraków 1980.
 11. Krause Ernst, Ryszard Strauss - człowiek i dzieło, Kraków 1983.
 12. Marek Tadeusz, Schubert, Kraków 1969.
 13. Morrison Bryce, Liszt, Kraków 1999.
 14. Orga Ates, Chopin, Kraków 1999.
 15. Pociej Bogdan, Mahler, Kraków 1992.
 16. Powroźniak Józef, Paganini,  Kraków 1968.
 17. Prosnak Jan, Moniuszko, Kraków 1980.
 18. Reiss Józef W., Wieniawski, Kraków 1963.
 19. Rudziński Witold, Moniuszko, Kraków 1978.
 20. Sandelewski Wiarosław, Puccini, Kraków 1963.
 21. Sandelewski Wiarosław, Rossini, Kraków 1968.
 22. Sandelewski Wiarosław, Donizetti, Kraków 1982.
 23. Sołowcow Anatol, Rimski-Korsakow, Kraków 1975.
 24. Swolkień Henryk, Verdi, Kraków 1963.
 25. Swolkień Henryk, Musorgski, Kraków 1970.
 26. Swolkień Henryk, Czajkowski, Kraków 1976.
 27. Tomaszewski Mieczysław, Muzyka Chopina na nowo odczytana, Kraków 1996.
 28. Woodford Peggy, Schubert, Kraków 1997.

XX WIEK

 1. Cowell Henry, Ives, Kraków 1982.
 2. Estetyka i styl twórczości Witolda Lutosławskiego, red. Zbigniew Skowron, Kraków 2000.
 3. Griffiths Paul, Gyorgy Ligeti, London 1997.
 4. Jankelevitch Vladimir, Ravel, Kraków 1977.
 5. Jarman Douglas, Alban Berg - Wozzeck, Cambridge 1989.
 6. Jarociński Stefan, Debussy a impresjonizm i symbolizm, Kraków 1976.
 7. Jarzębska Alicja, Strawiński. Myśli i muzyka, Kraków 2002.
 8. Kaczyński Tadeusz, Messiaen, Kraków 1984.
 9. Muzyka to świat najdoskonalszy. Rozmowy z Martą Ptaszyńską przeprowadzili E. Cichoń i L. Polony, Kraków 2001.
 10. Meyer Krzysztof, Szostakowicz i jego czasy, Kraków 1999.
 11. Rudziński Witold, Warsztat kompozytorski Beli Bartóka, Kraków 1964.
 12. Stuckenschmidt Hans H., Schoenberg, Kraków 1987.
 13. The Cambridge Companion to Benjamin Britten, ed. Mervyn Cooke, Cambridge 1999.
 14. Varèse Edgar, Wspomnienia i myśli, „Res Facta” 1967, nr 1.
 15. Vlad Roman, Strawiński, przekł. Jerzy Popiel, Kraków 1974.
 16. Zieliński Tadeusz A., Bartók, Kraków 1969.

bibliografia uzupełniająca

ŚREDNIOWIECZE, RENESANS

 1. Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 1979-2009 (hasła dotyczące kompozytorów, których dzieła słuchane są na zajęciach).

BAROK

 1. Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 1979-2009 (hasła dotyczące kompozytorów, których dzieła słuchane na zajęciach i przygotowywane samodzielnie przez studentów do testu słuchowego).

KLASYCYZM

Hasła osobowe wybranych kompozytorów okresu klasycyzmu z następujących leksykonów:

 1. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil, red. Ludwig Finscher, Kassel-Stuttgart 1994-2007.
 2. Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 1979-2009.
 3. The New Grove Dictionery of Music and Musicians, red. Stanley Sadie, London 2001.

ROMANTYZM

 1. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil, red. Ludwig Finscher, Kassel-Stuttgart 1994-2007.
 2. Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 1979-2009.
 3. The New Grove Dictionery of Music and Musicians, red. Stanley Sadie, London 2001.

XX WIEK

Hasła osobowe z Encyklopedii Muzycznej PWM, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Die Musik in Geschichte und Gegenwart.

efekty kształcenia - wiedza

- identyfikuje literaturę muzyczną danej epoki historycznej (K_W01)
- dysponuje podstawową wiedzą na temat kontekstów kulturowych będących inspiracją powstania dzieł muzycznych (K_W06)
- posiada orientację w literaturze przedmiotu w zakresie monografii twórczości muzycznej wybranych kompozytorów (K_W07)
- posiada wiedzę w obszarze interpretacji utworów muzycznych różnych epok historycznych w kontekście współczesnej praktyki wykonawczej (K_W08, K_W09)

efekty kształcenia - umiejętności

- posiada umiejętność pisemnej wypowiedzi na temat indywidualnych stylów i technik kompozytorskich (K_U04, K_U12)
- posiada znajomość słuchowego rozpoznania konkretnych utworów muzycznych (K_U10, K_U12)
- opanował warsztat naukowy w zakresie analizy dzieła muzycznego (K_U12)
- posiada zdolność ustnej wypowiedzi na temat interpretacji wykonawczych dzieł muzycznych (K_U13)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- wykazuje gotowość do samodzielnego poznawania literatury muzycznej w kolejnych etapach nauczania (K_K01)
- jest zdolny do konstruktywnej krytyki w zakresie oceny dzieł muzycznych i ich interpretacji w aspekcie historyczno-stylistycznym (K_K08)
- jest zdolny do definiowania własnych sądów w kwestiach problematyki wykonawczej utworów (K_K09)
- komunikuje się na temat odbioru dzieł muzycznych posługując się odpowiednią, fachową terminologią (K_K10)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
115.001.0wykładzaliczeniedr Jolanta Woźniak, 1/4867/13288
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Prezentacja wybranych dzieł twórców średniowiecza i renesansu reprezentujących różne techniki, gatunki i formy muzyczne, style i ośrodki dominujące w kulturze muzycznej średniowiecza i renesansu.

metody dydaktyczne

Prezentacja i omawianie poszczególnych utworów reprezentujących określone techniki, formy, style i ośrodki muzyczne średniowiecza i renesansu.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • czynna obecność na zajęciach
 • przedstawienie referatu
 • zaliczenie testów słuchowych oraz lektury z listy wskazanej przez prowadzącego
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
215.001.0wykładzaliczeniedr Jolanta Woźniak, 1/4867/13311
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wybrane dzieła wokalne i instrumentalne autorstwa wybitnych twórców reprezentujących różne ośrodki narodowe i różne fazy baroku (utwory C. Monteverdiego, H. Schütza, G.B. Lully’ego, J.Ph. Rameau, H. Purcella, G.F. Händla i innych kompozytorów).

metody dydaktyczne
 • prezentacja utworów muzycznych (partytury, CD, DVD) uzupełniona komentarzem historycznym oraz dyskusją ze studentami na temat właściwości stylistycznych słuchanych dzieł
 • referaty przygotowane przez studentów w oparciu o analizę i interpretację wybranych kompozycji
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • test słuchowy (utwory słuchane na zajęciach oraz samodzielnie przygotowane przez studentów)
 • wygłoszenie na zajęciach referatu i przygotowanie go w formie pisemnej
 • znajomość zagadnień omawianych na zajęciach i wybranych fragmentów literatury przedmiotu
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
315.001.0wykładzaliczeniedr Jolanta Woźniak, 1/4867/13335
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Prezentacja reprezentatywnych dzieł muzycznych okresu klasycyzmu. Charakterystyka twórczości wybranych kompozytorów.

metody dydaktyczne
 • pokaz dzieł muzycznych (nagrania CD, DVD, partytury) oraz ich analiza w kontekście stylistyki wczesnego i dojrzałego klasycyzmu
 • aktywny udział studentów na zajęciach poprzez opracowanie wyznaczonych tematów i ich prezentacje
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • wysoka frekwencja na zajęciach
 • znajomość problematyki wybranej monografii dotyczącej twórczości kompozytora okresu klasycyzmu
 • pisemna praca studenta tematycznie związana z problematyką wygłoszonego na zajęciach referatu
 • pozytywne zaliczenie testu słuchowego ze znajomości obowiązkowego repertuaru muzycznego
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
415.001.0wykładzaliczeniedr Jolanta Woźniak, 1/4867/13362
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Prezentacja reprezentatywnych dzieł muzycznych okresu romantyzmu. Charakterystyka twórczości wybranych kompozytorów.

metody dydaktyczne
 • pokaz dzieł muzycznych (nagrania CD, DVD, partytury) oraz ich analiza w kontekście rozwoju gatunków i form muzycznych XIX wieku
 • aktywny udział studentów na zajęciach poprzez opracowanie wyznaczonych tematów i ich prezentacje
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • wysoka frekwencja na zajęciach
 • znajomość problematyki wybranej monografii dotyczącej twórczości kompozytora okresu romantyzmu
 • pisemna praca studenta tematycznie związana z problematyką wygłoszonego na zajęciach referatu
 • pozytywne zaliczenie testu słuchowego ze znajomości obowiązkowego repertuaru muzycznego
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
515.001.0wykładzaliczeniedr hab. Violetta Kostka, 1/4867/13375
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wybrane dzieła wokalne i instrumentalne autorstwa wybitnych kompozytorów tworzących w pierwszej połowie XX wieku (Ives, Varèse, Partch, Cowell, Satie, Debussy, Ravel, Milhaud, Poulenc, Messiaen, Schönberg, Berg, Webern, Hindemith, Strawiński, Prokofiew, Szostakowicz, Bartok, Tippett, Britten, Busoni, Dallapiccola).

metody dydaktyczne
 • prezentacja utworów muzycznych (partytury, CD, DVD) uzupełniona komentarzem historycznym oraz dyskusją ze studentami na temat właściwości stylistycznych słuchanych dzieł
 • referaty przygotowane przez studentów w oparciu o analizę i interpretację wybranych kompozycji
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • test słuchowy (utwory słuchane na zajęciach oraz samodzielnie przygotowane przez studentów)
 • wygłoszenie na zajęciach referatu i przygotowanie go w formie pisemnej
 • znajomość zagadnień omawianych na zajęciach i wybranych fragmentów literatury przedmiotu

 

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
615.001.0wykładzaliczeniedr hab. Violetta Kostka, 1/4867/13389
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Impresjonistyczna twórczość C. Debussy'ego i i M. Ravela.

2. Stylistyczne zróżnicowanie muzyki K. Szymanowskiego.

3. I. Strawiński - utwory ekspresjonistyczne i neoklasyczne.

4. Muzyka Schoenberga po 1910 roku.

5. Folkloryzm B. Bartóka. Transcendentalizm Ch. Ivesa.

6. Wozzeck A. Berga. Wybrane utwory P. Hindemitha.

7. Dialogues des Carmelites F. Poulenca. Wybrane utwory D. Milhauda.

8. Neoklasyczna muzyka D. Szostakowicza i B. Brittena.

9. Awangardowa muzyka J. Cage'a i L. Berio.

10. Muzyka G. Ligeti'ego i W. Lutosławskiego.

11. Świat muzyki Marty Ptaszyńskiej.

12. Style muzyczne P. Szymańskiego i P. Mykietyna.

Przeprowadzenie tego kursu ma na celu zaznajomienie studentów z liczącymi się w XX wieku stylami kompozytorskimi i najwybitniejszymi utworami. Słuchaniu wybranych utworów towarzyszy omówienie ich strony technicznej oraz przedstawienie interpretacji i próba wartościowania.

metody dydaktyczne

Przedmiot ma formę wykładu wspartego słuchaniem wybranych utworów muzycznych z partyturą. Po wysłuchaniu utworu grupa dyskutuje nad zagadnieniami warsztatu kompozytorskiego, interpretacją dzieła i kwestią jego różnorakich wartości.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • znajomość materiału wykładów
 • pozytywne zaliczenie testu odsłuchowego
 • kolokwium - sprawdzanie umiejętności opisu stylu intraopusowego i interpretacji dzieła
wykonanie: www.ansta.pl