Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Język włoski

symboljezyk
1/4865polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Dwuletni kurs języka włoskiego obejmuje 120 godzin lekcyjnych, z czego 60 godzin przypada na I rok studiów, 60 godzin na II rok. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, obejmują każdorazowo 2 jednostki lekcyjne i prowadzone są w formie ćwiczeń. Każdy semestr kończy się zaliczeniem na stopień, a po zaliczeniu czwartego semestru następuje egzamin. Student studiów licencjackich na egzaminie powinien wykazać stopień znajomości języka na poziomie B2 zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy.

Celem nauczania języka włoskiego na dwuletnim kursie od podstaw jest opanowanie przez studentów umiejętności:

 • posługiwania się językiem włoskim w mowie w podstawowych sytuacjach życiowych,
 • czytania ze zrozumieniem prostych tekstów fachowych w języku włoskim (przy użyciu słownika),
 • redagowania w języku włoskim krótkich tekstów pisanych (notatka, list).
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

-

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • czytanie artykułów z włoskiej prasy zarówno codziennej jak i fachowej (Amadeus, Lirica, Corriere della sera)
 • zapoznanie z włoskimi stronami internetowymi zarówno codziennego użytku (np trenitalia)  jaki i fachowymi (np Forum Musica-Classica.it)
bibliografia podstawowa
 1. Telis Martin, Magnelli Sandro, Progetto italiano nuovo 1, Rzym 2006.
bibliografia uzupełniająca
 1. Alessandroni Daniela, Cara Italia eserciziario, Perugia 2000.
 2. Artykuły z czasopism „Amadeus” i „Lirica”.
 3. Mezzadri Marco, Balboni Paolo E., Rete 1, Perugia 2000.
 4. Nocchi Susanna, Grammatica pratica della lingua italiana, Florencja 2007.
 5. Piczugina P.N., Dworkina M.B., Musica, teatro, arte, Moskwa 1987.
efekty kształcenia - wiedza

- student posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do informacji dotyczących specjalności teorii muzyki w języku obcym (książki, nagrania, internet) i ich analizowanie (K_W05)
- posiada ogólną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa i obyczajowości danego kręgu językowego (K_W05)
- zna terminologię związaną z własną specjalizacją zawodową (K_W05)
- student rozpoznaje wzajemne relacje zachodzące między teoretycznymi i praktycznymi aspektami nauki języka obcego (K_W13)

efekty kształcenia - umiejętności

- student jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami i porozumiewania się przy tym językiem obcym (K_U06)
- student posiada umiejętność współpracy z solistą i porozumiewania się z nim w języku obcym (K_U06)
- student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U13)
- wykazuje umiejętność samodzielnej pracy nad doskonaleniem sprawności językowych (K_U13)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)
- student umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje (K_K02)
- posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej (K_K04)
- w świadomy sposób kontroluje swoje emocje i zachowania (K_K07)
- jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy artystycznej (K_K09)
- student umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki (K_K10)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczenie Alina Żołnierkiewicz, as. mgr, 1/4865/13286
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zagadnienia gramatyczne:

 • alfabet, literowanie, zasady wymowy,
 • odmiana czasowników posiłkowych „avere” i „essere” w czasie teraźniejszym, forma twierdząca, przecząca, pytająca,
 • rodzajniki określone i nieokreślone,
 • rzeczowniki – rodzaje, tworzenie liczby mnogie,
 • przymiotniki – odmiana przez rodzaje i liczb,
 • podział czasowników na koniugacje regularne,. wzorce odmiany w czasie teraźniejszym,
 • odmiana czasownika nieregularnego "andare".

Zagadnienia leksykalne:

 • formuły powitania, pożegnania, kurtuazyjne pytanie o samopoczucie, różne zwroty grzecznościowe,
 • bar, kawiarnia, restauracja,
 • frazeologia czasownika „andare”,
 • sposoby spędzania wolnego czasu,
 • Boże Narodzenie.
metody dydaktyczne

Przeważającą metodą na zajęciach z języka włoskiego jest metoda komunikacyjna zmierzająca do rozwinięcia u studentów umiejętności komunikowania się w obcym języku. W tym celu stosowane są rożne techniki  i strategie takie jak: dyskusja, opowiadanie, wywiad, odgrywanie scenek, gry i zabawy językowe, praca z materiałami autentycznymi. W pracy nad tekstami fachowymi występują elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia semestru jest:

 • obecność na zajęciach,
 • zaliczenie obowiązujących testów (2 w semestrze),
 • otrzymanie pozytywnych ocen z zadanych prac pisemnych (2 w semestrze),
 • pozytywny wynik kolokwium semestralnego.
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczenie Alina Żołnierkiewicz, as. mgr, 1/4865/13309
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zagadnienia gramatyczne:

 • czasowniki modalne – odmiana w czasie teraźniejszym, sposób użyci,
 • zaimki i przymiotniki dzierżawcze,
 • przyimki proste i ściągnięte,
 • czasowniki nieregularne,
 • czas przeszły dokonany „passato prossimo” czasowników regularnych, nieregularnych i zwrotnych – formy i zasady użycia.

Zagadnienia leksykalne:

 • opis domu, mieszkania,
 • rodzina,
 • zegar, opis dnia,
 • daty,
 • wrażenia z podróży (nazwy państw i stolic).
metody dydaktyczne

Przeważającą metodą na zajęciach z języka włoskiego jest metoda komunikacyjna zmierzająca do rozwinięcia u studentów umiejętności komunikowania się w obcym języku. W tym celu stosowane są rożne techniki  i strategie takie jak: dyskusja, opowiadanie, wywiad, odgrywanie scenek, gry i zabawy językowe, praca z materiałami autentycznymi. W pracy nad tekstami fachowymi występują elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia semestru jest:

 • obecność na zajęciach,
 • zaliczenie obowiązujących testów (2 w semestrze),
 • otrzymanie pozytywnych ocen z zadanych prac pisemnych (2 w semestrze),
 • pozytywny wynik kolokwium semestralnego.
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczenie Alina Żołnierkiewicz, as. mgr, 1/4865/13332
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zagadnienia gramatyczne:

 • tworzenie przysłówków,
 • czas „imperfetto – tworzenie, zasady użycia, "passato prossimo" a  "imperfetto",
 • czas futuro semplice i futuro anteriore,
 • zaimki osobowe dopełnienia bliższeg,
 • użycie zaimków dopełnienia bliższego w czasie przeszłym,
 • zaimek cząstkowy „ne”.

Zagadnienia leksykalne:

 • wspomnienia z przeszłości,
 • pory roku, zjawiska atmosferyczne,
 • plany na przyszłość,
 • pociąg,
 • hobby,
 • zakupy.
metody dydaktyczne

Przeważającą metodą na zajęciach z języka włoskiego jest metoda komunikacyjna zmierzająca do rozwinięcia u studentów umiejętności komunikowania się w obcym języku. W tym celu stosowane są rożne techniki  i strategie takie jak: dyskusja, opowiadanie, wywiad, odgrywanie scenek, gry i zabawy językowe, praca z materiałami autentycznymi. W pracy nad tekstami fachowymi występują elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia semestru jest:

 • obecność na zajęciach,
 • zaliczenie obowiązujących testów (2 w semestrze),
 • otrzymanie pozytywnych ocen z zadanych prac pisemnych (2 w semestrze),
 • pozytywny wynik kolokwium semestralnego.
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0ćwiczeniaegzamin Alina Żołnierkiewicz, as. mgr, 1/4865/13359
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zagadnienia gramatyczne:

 • zaimki dopełnienia dalszego,
 • tryb rozkazujący,
 • tryb  warunkowy,
 • czas "passato remoto".

Zagadnienia leksykalne:

 • ubrania, kolory,
 • kino (gatunki filmów),
 • telewizja,
 • teatr, opera, koncert,
 • przykładowe biografie znanych muzyków.
metody dydaktyczne

Przeważającą metodą na zajęciach z języka włoskiego jest metoda komunikacyjna zmierzająca do rozwinięcia u studentów umiejętności komunikowania się w obcym języku. W tym celu stosowane są rożne techniki  i strategie takie jak: dyskusja, opowiadanie, wywiad, odgrywanie scenek, gry i zabawy językowe, praca z materiałami autentycznymi. W pracy nad tekstami fachowymi występują elementy metody gramatyczno-tłumaczeniowej.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą do zaliczenia semestru jest:

 • obecność na zajęciach,
 • zaliczenie obowiązujących testów (2 w semestrze),
 • otrzymanie pozytywnych ocen z zadanych prac pisemnych (2 w semestrze),
 • pozytywny wynik kolokwium semestralnego.

Egzamin końcowy jest egzaminem ustnym, polega na prezentacji krótkiego tekstu fachowego oraz wykazaniem się umiejętnością rozmowy na podstawowe tematy życiowe.

wykonanie: www.ansta.pl