Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Język szwedzki

symboljezyk
1/4864polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z językiem szwedzkim w stopniu podstawowym, zainteresowanie kulturą i obyczajowością szwedzką, bądź szerzej skandynawską. Kurs ma rozbudzić ciekawość dla odmienności kulturowych regionu Skandynawii. Celem jest wykształcenie takich umiejętności językowych, które pozwolą na komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych, a szczególnie w sytuacjach związanych ze sferą artystyczną, zawodową.

Student studiów licencjackich na egzaminie powinien wykazać stopień znajomości języka na poziomie B2 zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • kurs przeznaczony jest dla osób początkujących, nie ma żadnych wymagań wstępnych
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • szwedzka prasa
 • szwedzkie strony internetowe, np. uczelni muzycznych w Szwecji
 • internetowe blogi prowadzone w języku szwedzkim
 • filmy kinowe, na DVD, w oryginale szwedzkim, z napisami
bibliografia podstawowa
 1. Dymel-Trzebiatowska Hanna, Mrozek-Sadowska Ewa, Troll - język szwedzki: teoria i praktyka, poziom podstawowy, cz. 1 i-2, Gdańsk 2007.
 2. Lindholm Goransson, Nybörjarsvenska, Lund 1982.
 3. Nyborg Roger, Petersson Nils-Ove, Svenska utifrån, Sztokholm 1996.
 4. Słownik polsko-szwedzki i szwedzko-polski.
bibliografia uzupełniająca
 1. Czasopismo „Femina″.
 2. Gazeta codzienna „Dagens Nyheter″.
 3. Hestrom Gunnar, Första övningsboken i svensk grammatik, Sztokholm 2000.
 4. Risorius Harriet, Lindstrom Martin, Mål, cz. 1-2, Sztokholm 1990.
efekty kształcenia - wiedza

- student posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do informacji dotyczących specjalności teorii muzyki w języku obcym (książki, nagrania, internet) i ich analizowanie (K_W05)
- posiada ogólną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa i obyczajowości danego kręgu językowego (K_W05)
- zna terminologię związaną z własną specjalizacją zawodową (K_W05)
- student rozpoznaje wzajemne relacje zachodzące między teoretycznymi i praktycznymi aspektami nauki języka obcego (K_W13)

efekty kształcenia - umiejętności

- student jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami i porozumiewania się przy tym językiem obcym (K_U06)
- student posiada umiejętność współpracy z solistą i porozumiewania się z nim w języku obcym (K_U06)
- student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U13)
- wykazuje umiejętność samodzielnej pracy nad doskonaleniem sprawności językowych (K_U13)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)
- student umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje (K_K02)
- posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej (K_K04)
- w świadomy sposób kontroluje swoje emocje i zachowania (K_K07)
- jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy artystycznej (K_K09)
- student umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki (K_K10)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczenie Krystyna Prokopska, as. mgr, 1/4864/13285
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. W zakresie słownictwa: prezentacja, pozdrowienia, formy grzecznościowe (podziękowania, przeprosiny itp.), rytuały dnia codziennego, podawanie terminów (godziny dni, miesiące ), organizacja czasu wolnego, opis dnia na uczelni, opowiadanie o własnych upodobaniach: żywieniowych, sportowych, artystycznych (poznawanie nazw instrumentów);
 2. W zakresie gramatyki: czasowniki w czasie teraźniejszym, zaimki, tworzenie pytań, rodzajnik określony i nieokreślony, szyk zdania prostego, liczebniki, zaimki dzierżawcze , przeczenia, krótkie odpowiedzi.
 3. W zakresie poznawania kultury: organizacja własnego święta św. Łucji (13 grudnia), poznanie kilku piosenek na Boże Narodzenie  i z okazji Nowego Roku, zorganizowanie szwedzkiego śniadania z zastosowaniem (i konsumpcją) szwedzkich produktów żywieniowych.

Po pierwszym semestrze student powinien umieć zaprezentować siebie i swoich kolegów, w formie ustnej i pisemnej. Powinien umieć opowiedzieć o tym, czym się zajmuje i zrozumieć prosty tekst np. z podręcznika do muzyki  dla ucznia szwedzkiego. Poprawność gramatyczna jest  jest celem pośrednim.

metody dydaktyczne
 • zajęcia prowadzone są w formie aktywnych ćwiczeń metodą komunikatywną
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • obecność na zajęciach jest obowiązkowa i jest brana pod uwagę przy zaliczaniu przedmiotu
 • zaliczone na ocenę min. dst. wszystkie sprawdziany i 2 większe testy
 • oceniana jest też aktywność na zajęciach, stopień zaangażowania 

Ocena końcowa na zaliczenie jest wypadkową ocen z poszczególnych elementów:

 • obecność,
 • oceny z testów,
 • aktywność na zajęciach.
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczenie Krystyna Prokopska, as. mgr, 1/4864/13308
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. W zakresie słownictwa: opis własnych umiejętności, obowiązków, życzeń (jag kan, maste, vill..) , mapa typowego miasta, miejskie obiekty w liczbie mnogiej, opis ludzkiego ciała i dolegliwości zdrowotnych, a także zalecenia, jak sobie z nimi radzić, „wizyta″ u lekarza, w aptece.
 2. W zakresie gramatyki: czasowniki modalne (jag kan, jag vill, jag måste, jag får, jag skulle vilja , jag behöver inte), zaimek „man″ liczba mnoga rzeczowników w formie nieokreślonej, tryb rozkazujący, szyk zdania złożonego podrzędnie o niewielkim stopniu skomplikowania (spójniki: att, när, därför att).
 3. Powitanie wiosny, święto Walpurgii, piosenki- ballady szwedzkiego zespołu „Bo Kacpersorkester″, szwedzkie zwyczaje wielkanocne, degustacja narodowej potrawy „Janssonsfrestelse″.
metody dydaktyczne
 • zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, metodą komunikatywną
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • obecność na zajęciach
 • zaliczone sprawdziany i 2 testy na ocenę pozytywną
 • aktywność na zajęciach

Ocena na zaliczenie jest wypadkową ocen tych 3 elementów.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczenie Krystyna Prokopska, as. mgr, 1/4864/13331
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. W zakresie słownictwa: opis osób (wygląd zewnętrzny, ubranie, cechy charakteru), opis domu, mieszkania, własnego miasta, dialogi: jak dojść do ...., kupowanie biletów komunikacyjnych i teatralnych, zasięganie informacji w biurze podróży, opis podróży, opowiadanie o podróżach wakacyjnych w czasie przeszłym.
 2. W zakresie gramatyki: odmiana przymiotników (forma nieokreślona), czas przeszły: preteritum i perfekt, czasowniki regularne i nieregularne, liczebniki porządkowe, czasowniki zwrotne.
 3. Tradycyjnie organizacja św. Łucji, piosenki na Boże Narodzenie i Nowy Rok, tradycyjne kolędy w wersji szwedzkiej.
metody dydaktyczne
 • zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, metodą komunikatywną
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • obecność na zajęciach
 • zaliczone sprawdziany i 2 testy na ocenę dst
 • aktywność na zajęciach

Ocena na zaliczenie jest wypadkowa ocen z poszczególnych elementów.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0ćwiczeniaegzamin Krystyna Prokopska, as. mgr, 1/4864/13358
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 1. W zakresie słownictwa: przepisy na tradycyjne potrawy polskie i szwedzkie, porównanie życia na wsi i w mieście, argumenty przemawiające za wolnym zawodem artysty i pracą stałą np. w biurze, próby dyskusji, sposoby na wyrażenie własnej opinii i na ustosunkowanie się do wypowiedzi kolegów, pierwsze podanie o pracę, podanie o zezwolenie na pracę w okresie wakacyjnym, słownictwo związane z własnymi studiami, krótka historia firmy IKEA, historia nagrody Nobla, własne spotkania z kulturą Skandynawii (własne lektury, ulubiony artysta itp.).
 2. W zakresie gramatyki: odmiana przymiotników w formie określonej, stopniowanie przymiotników, szyk zdania złożonego podrzędnie, zawierającego w zdaniu pobocznym okoliczniki, mowa zależna i niezależna, zjawisko gramatyczne zwane: emfatisk omskrivning.
metody dydaktyczne
 • ćwiczenia prowadzone metodą komunikacyjną
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • obecność na zajęciach
 • zaliczone sprawdziany i 2 testy na ocenę min. dst
 • aktywność na zajęciach

Pozytywna ocena tych trzech elementów pozwala na zaliczenie przedmiotu.

Egzamin składa się z testu gramatyczno-leksykalnego i z rozmowy z lektorem na temat przygotowanego wcześniej przez studenta oryginalnego tekstu, dotyczącego problematyki muzycznej. Tekst musi zostać  zaakceptowany przez lektora przed egzaminem.

wykonanie: www.ansta.pl