Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Język rosyjski

symboljezyk
1/4863polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 1. Opanowanie podstawowych zasad pisowni rosyjskiej.
 2. Opanowanie umiejętności czytania w języku rosyjskim.
 3. Transpozycja tekstu drukowanego na tekst pisany.
 4. Opanowanie umiejętności pisania cyrylicą.
 5. Opanowanie podstaw języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się nim w sytuacjach codziennych oraz korzystanie z tekstów fachowych przy pomocy słowników.
 6. Nabycie umiejętności pozwalających na zrozumienie tekstu pisanego z dziedziny muzyki, sztuki oraz kultury.
 7. Student studiów licencjackich na egzaminie powinien wykazać stopień znajomości języka na poziomie B2 zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy.
sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • kurs przeznaczony jest dla studentów początkujących, nie ma wymagań wstępnych
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • wybrane strony internetowe w języku rosyjskim (Uczelnie muzyczne w Rosji, afisze, sale koncertowe)
 • teksty utworów muzycznych w języku rosyjskim
 • fragmenty koncertów oraz lekcji otwartych w języku rosyjskim (nagrania, Internet)
bibliografia podstawowa
 1. Alfabet rosyjski drukowany i pisany.
 2. Duży słownik polsko- rosyjski, rosyjsko -polski, Warszawa 2004.
 3. Pado Anna, Start ru, cz. 1-2, Warszawa 2010.
 4. Wiatr-Kmieciak Małgorzata, Wujec Sławomira, Wot i my, cz. 1-3, Warszawa 2008-2009.
bibliografia uzupełniająca
 1. Chuchmacz Dorota, Ossowska Helena, Wot grammatika!, Warszawa 2010.
 2. Esmantowa Tatiana, Russkij jazyk: 5 elementow, Sankt-Petersburg 2009
 3. Iwan Krystyna, Kaźmierczak Danuta, Zbiór dyktand w języku rosyjskim, Warszawa 1983.
 4. Krótka gramatyka. Język rosyjski, Warszawa 2001.
 5. Teksty adaptowane i opracowane przez lektora do ćwiczeń w mówieniu i pisaniu.
efekty kształcenia - wiedza

- student posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do informacji dotyczących specjalności teorii muzyki w języku obcym (książki, nagrania, internet) i ich analizowanie (K_W05)
- posiada ogólną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa i obyczajowości danego kręgu językowego (K_W05)
- zna terminologię związaną z własną specjalizacją zawodową (K_W05)
- student rozpoznaje wzajemne relacje zachodzące między teoretycznymi i praktycznymi aspektami nauki języka obcego (K_W13)

efekty kształcenia - umiejętności

- student jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami i porozumiewania się przy tym językiem obcym (K_U06)
- student posiada umiejętność współpracy z solistą i porozumiewania się z nim w języku obcym (K_U06)
- student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U13)
- wykazuje umiejętność samodzielnej pracy nad doskonaleniem sprawności językowych (K_U13)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)
- student umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje (K_K02)
- posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej (K_K04)
- w świadomy sposób kontroluje swoje emocje i zachowania (K_K07)
- jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy artystycznej (K_K09)
- student umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki (K_K10)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Tatiana Kopac, 1/4863/13284
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Semestr I poświęcony jest na poznanie alfabetu rosyjskiego pisanego i drukowanego, naukę pisania i czytania cyrylicą, wypracowanie techniki uczenia się języka obcego, rozwoju pamięci i sztuki mówienia, z wykorzystaniem nagrań. Poznawane są zasady wymowy i intonacji, wprowadzone jest podstawowe słownictwo oraz odmiana czasownika w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym, podstawowe zasady ortografii rosyjskiej.

metody dydaktyczne
 • zajęcia są ćwiczeniami prowadzonymi metodą komunikatywną, nastawioną na mówienie
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Oceniane są:

 • aktywność na zajęciach,
 • obecność,
 • wykonanie prac domowych,
 • zaliczenie sprawdzianów w trakcie semestru.

Wypadkowa ocen z tych elementów daje ocenę na zaliczenie.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Tatiana Kopac, 1/4863/13307
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Semestr II pod względem leksyki przewiduje tematy związane z przebiegiem dnia, zajęciami i obowiązkami, mieszkaniem, urlopem. Wprowadzona jest odmiana rzeczowników, zaimków i przymiotników przez przypadki.

metody dydaktyczne
 • ćwiczenia prowadzone metodą komunikatywną
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Oceniane są następujące elementy:

 • obecność na zajęciach,
 • aktywność na zajęciach,
 • zaliczenie na ocenę podstawową 2 sprawdzianów.

Wypadkowa ocen z tych elementów daje ocenę na zaliczenie.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczeniedr Tatiana Kopac, 1/4863/13330
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Semestr III w zakresie leksyki koncentruje się na zdrowiu i chorobie, obowiązkach, relacjonowaniu wydarzeń, zasięganiu informacji oraz zapoznaje z dniem dzisiejszym i historią Moskwy, Sankt-Petersburga, krainami geograficznymi i kuchnia rosyjską.

metody dydaktyczne
 • ćwiczenia prowadzone są metoda komunikatywną
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Oceniane są następujące elementy: 

 • obecność na zajęciach,
 • aktywność na zajęciach,
 • wykonywanie prac domowych,
 • pozytywne oceny z 2 testów leksykalno-gramatycznych.

Wypadkowa ocen jest oceną na zaliczenie.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0ćwiczeniaegzamindr Tatiana Kopac, 1/4863/13357
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Semestr IV rozszerza poznane wiadomości z gramatyki, sygnalizuje pozostałe istotne zagadnienia gramatyczne. Tematyka skupiona jest na kulturze Rosji: wielcy twórcy kultury, pisarze, kompozytorzy, malarze. Przewidziane są ćwiczenia z techniki rozumienia tekstu rosyjskiego i tłumaczenia użytkowego tekstów muzycznych.

metody dydaktyczne
 • ćwiczenia prowadzone są metodą komunikatywną
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

W dalszym ciągu oceniane są:

 • Obecność  i aktywność na zajęciach,
 • wykonywanie prac domowych,
 • zaliczenie cząstkowych sprawdzianów.

Pozytywne wywiązanie się z tych obowiązków skutkuje zaliczeniem przedmiotu.

Lektorat kończy się egzaminem, który obejmuje:

 • sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu zagadnień przerobionych w czasie całego kursu,
 • przedstawienie samodzielnie przygotowanego tekstu fachowego, z dziedziny muzyki o objętości 2 stron maszynopisu i przetłumaczenie go ustnie egzaminatorowi; student powinien wykazać się praktyczna umiejętnością posługiwanie się własnymi notatkami, słownikiem oraz umiejętnością poprawnego formułowania myśli.
wykonanie: www.ansta.pl