Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Język francuski

symboljezyk
1/4861polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Założeniem kursu jest zapoznanie studentów z językiem francuskim w stopniu podstawowym, zainteresowanie kulturą i obyczajowością francuską i romańską. Celem jest wyrobienie umiejętności komunikowania się w mowie i piśmie w tematyce życia codziennego, szczególnie w sytuacjach związanych ze sferą artystyczną i zawodową. Ćwiczenia polegają na słuchaniu i rozumieniu, czytaniu, konwersacji oraz pisaniu.

Student studiów licencjackich na egzaminie powinien wykazać stopień znajomości języka na poziomie B2 zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • klasyfikacja studentów do poszczególnej grupy odbywa się na podstawie świadectwa oraz rozmowy kwalifikacyjnej
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Poza obowiązkowymi ćwiczeniami z języka zaleca się:

 • oglądanie TV,
 • filmów w wersji oryginalnej z napisami,
 • lekturę prasy i książek,
 • uczestniczenie w działalności kulturalnej Stowarzyszenia Alliance Francaise.
bibliografia podstawowa
 1. Alter Ego, cz.1-2, Kraków 2006.
 2. Dictionnaire de la langue francaise „Le Petit Robert″ (ostatnie wydanie).
 3. Słownik dwujęzyczny wg K. Kupisza i B. Kielskiego, Warszawa 1983.
bibliografia uzupełniająca
 • materiały własnego autorstwa
 • przedruki z Internetu
 • literatura piękna (fragmenty)
 • teksty piosenek
efekty kształcenia - wiedza

- student posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do informacji dotyczących specjalności teorii muzyki w języku obcym (książki, nagrania, internet) i ich analizowanie (K_W05)
- posiada ogólną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa i obyczajowości danego kręgu językowego (K_W05)
- zna terminologię związaną z własną specjalizacją zawodową (K_W05)
- student rozpoznaje wzajemne relacje zachodzące między teoretycznymi i praktycznymi aspektami nauki języka obcego (K_W13)

efekty kształcenia - umiejętności

- student jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami i porozumiewania się przy tym językiem obcym (K_U06)
- student posiada umiejętność współpracy z solistą i porozumiewania się z nim w języku obcym (K_U06)
- student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U13)
- wykazuje umiejętność samodzielnej pracy nad doskonaleniem sprawności językowych (K_U13)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)
- student umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje (K_K02)
- posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej (K_K04)
- w świadomy sposób kontroluje swoje emocje i zachowania (K_K07)
- jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy artystycznej (K_K09)
- student umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki (K_K10)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczenie Maria Kubala, as. mgr, 1/4861/13282
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Nabycie sprawności komunikowania się w mowie i piśmie w tematyce życia codziennego, w zależności od stopnia zaawansowania.

Grupa podstawowa: nauka podstawowych pojęć i konstrukcji językowej specyficznych dla języka francuskiego.

Grupa średnio zaawansowana: integracja językowa grupy pod względem gramatycznym i leksykalnym. Rozwijanie słownictwa.

metody dydaktyczne
 • wykłady dotyczące zagadnień gramatycznych
 • słuchanie i sprawdzanie rozumienia tekstów
 • czytanie i sprawdzanie rozumienia tekstów
 • pisanie tekstów odpowiednio do poziomu grupy
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w ćwiczeniach tzw: obecność obowiązkowa
 • aktywność na ćwiczeniach i praca indywidualna poza ćwiczeniami
 • zaliczenie ćwiczeń, testów, kolokwiów, które są warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego

Kryterium oceny semestralnej odbywa się wg przyjętej skali 13-25 pkt.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0ćwiczeniazaliczenie Maria Kubala, as. mgr, 1/4861/13305
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Grupa podstawowa:nabywanie umiejętności opisywania rzeczywistości.

Grupa średnio zaawansowana:ugruntowanie i rozwijanie sprawności nabytych w I semestrze.

metody dydaktyczne
 • wykłady dotyczące zagadnień gramatycznych
 • słuchanie i sprawdzanie rozumienia tekstów
 • czytanie i sprawdzanie rozumienia tekstów
 • pisanie tekstów odpowiednio do poziomu grupy
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w ćwiczeniach tzw: obecność obowiązkowa
 • aktywność na ćwiczeniach i praca indywidualna poza ćwiczeniami
 • zaliczenie ćwiczeń, testów, kolokwiów, które są warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego

Kryterium oceny semestralnej odbywa się wg przyjętej skali 13-25 pkt.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczenie Maria Kubala, as. mgr, 1/4861/13328
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wybór treści zależy od poziomu grupy.

Grupa podstawowa:poznanie struktur językowych pozwalających porozumieć się w podstawowych czasach.

Grupa średnio zaawansowana: poznawanie nowych struktur językowych i wdrażanie ich do komunikowania się w języku francuskim.

metody dydaktyczne
 • wykłady dotyczące zagadnień gramatycznych
 • słuchanie i sprawdzanie rozumienia tekstów
 • czytanie i sprawdzanie rozumienia tekstów
 • pisanie tekstów odpowiednio do poziomu grupy
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w ćwiczeniach tzw: obecność obowiązkowa
 • aktywność na ćwiczeniach i praca indywidualna poza ćwiczeniami
 • zaliczenie ćwiczeń, testów, kolokwiów, które są warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego

Kryterium oceny semestralnej odbywa się wg przyjętej skali 13-25 pkt.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0ćwiczeniaegzamin Maria Kubala, as. mgr, 1/4861/13355
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wybór treści zależy od poziomu grupy.

Grupa podstawowa: ugruntowanie umiejętności porozumiewania się w stopniu podstawowym.Praca z prostym tekstem fachowym (czytanie, tłumaczenie i streszczenie).

Grupa średnio zaawansowana: praca z tekstem fachowym.

Analiza zagadnień językowych.Ugruntowanie wiedzy i umiejętności.

metody dydaktyczne
 • wykłady dotyczące zagadnień gramatycznych
 • słuchanie i sprawdzanie rozumienia tekstów
 • czytanie i sprawdzanie rozumienia tekstów
 • pisanie tekstów odpowiednio do poziomu grupy
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w ćwiczeniach tzw: obecność obowiązkowa
 • aktywność na ćwiczeniach i praca indywidualna poza ćwiczeniami
 • zaliczenie ćwiczeń, testów, kolokwiów, które są warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego

Kryterium oceny semestralnej odbywa się wg przyjętej skali 13-25 pkt.

wykonanie: www.ansta.pl