Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Język angielski

symboljezyk
1/4860polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Umiejętność komunikowania się w zależności od poziomu zaawansowania grupy. Wyrobienie umiejętności:

 • rozumienia komunikatów ustnych, pisemnych,
 • formułowanie komunikatów ustnych, pisemnych.

Sposób realizacji:

 • ćwiczenia,
 • słuchanie,
 • czytanie,
 • pisanie,
 • konwersacja.

Student studiów licencjackich na egzaminie powinien wykazać stopień znajomości języka na poziomie B2 zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Klasyfikacja odbywa się na podstawie:

 • testu,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • czytanie prasy + Internet
 • oglądanie TV oraz filmów w wersji oryginalnej
 • lektury
 • branie udziału w wydarzeniach kulturalnych dotyczących języka angielskiego
bibliografia podstawowa
 1. Baker Ann, Goldstein Sharon, Pronunciation Pairs, New York 2008.
 2. Baker Ann, Sheep or Ship, Cambridge 2006.
 3. Baker Ann, Tree or Three, Cambridge 2006.
 4. Goss Philip, Widawski Maciej, American English Pronunciation, Sopot 1995.
 5. Handcock Mark, English Pronunciation in Use, Italy 2004.
 6. Klippel Frederike, Keep Talking, Avon 1994.
 7. Kserokopie materiałów uzupełniających.
 8. Marks Jonathan, English Pronunciation in Use. Elementary, Cambridge 2007.
 9. Słowniki jednojęzyczne (ostatnie wydania).
 10. Underhill Adrian, Sound Foundations, Thailand 2005.
 11. Vaughan-Rees Michael, Test your Pronunciation, China 2006.
 12. Wellman Guy, Wordbuilder, Oxford 1989.
 13. Wells John C., Longman Pronunciation Dictionary, Harlow 1992.
 14. Własne opracowania pedagoga prowadzącego.
bibliografia uzupełniająca
 • prasa
 • materiały z Internetu
 • literatura
 • teksty piosenek
efekty kształcenia - wiedza

- student posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do informacji dotyczących specjalności teorii muzyki w języku obcym (książki, nagrania, internet) i ich analizowanie (K_W05)
- posiada ogólną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa i obyczajowości danego kręgu językowego (K_W05)
- zna terminologię związaną z własną specjalizacją zawodową (K_W05)
- student rozpoznaje wzajemne relacje zachodzące między teoretycznymi i praktycznymi aspektami nauki języka obcego (K_W13)

efekty kształcenia - umiejętności

- student jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami i porozumiewania się przy tym językiem obcym (K_U06)
- student posiada umiejętność współpracy z solistą i porozumiewania się z nim w języku obcym (K_U06)
- student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U13)
- wykazuje umiejętność samodzielnej pracy nad doskonaleniem sprawności językowych (K_U13)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)
- student umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje (K_K02)
- posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej (K_K04)
- w świadomy sposób kontroluje swoje emocje i zachowania (K_K07)
- jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy artystycznej (K_K09)
- student umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki (K_K10)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczeniemgr Agata Bobras, Ewa Helman, as. mgr, 1/4860/13281
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • wybór treści programowych zależy od poziomu grupy
 • integracja językowa grupy pod względem gramatycznym i leksykalnym
metody dydaktyczne
 • wykłady dotyczące zagadnień gramatycznych
 • słuchanie i sprawdzanie rozumienia tekstów
 • czytanie i sprawdzanie rozumienia tekstów
 • pisanie tekstów odpowiadających poziomowi grupy
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • uczestnictwo w zajęciach
 • aktywność
 • zaliczenie ze stopniem pozytywnym testów, kolokwiów

Kryteria oceniania według przyjętej skali 10-25 pkt.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.001.5ćwiczeniazaliczeniemgr Agata Bobras, Ewa Helman, as. mgr, 1/4860/13304
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • ugruntowanie i rozwijanie sprawności nabytych w semestrze poprzednim
metody dydaktyczne
 • wykłady dotyczące zagadnień gramatycznych
 • słuchanie i sprawdzanie rozumienia tekstów
 • czytanie i sprawdzanie rozumienia tekstów
 • pisanie tekstów odpowiadających poziomowi grupy
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • uczestnictwo w zajęciach
 • aktywność
 • zaliczenie ze stopniem pozytywnym testów, kolokwiów
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0ćwiczeniazaliczeniemgr Agata Bobras, Ewa Helman, as. mgr, st. wykł. Anna Laube, mgr Małgorzata Wojciechowska, 1/4860/13327
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • poznawanie nowych struktur językowych i wdrażanie ich w użycie
 • komunikowanie się w języku angielskim
metody dydaktyczne
 • aktywizowanie studentów do samodzielności językowej - dialogi, opowiadania, streszczenia
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • uczestnictwo w zajęciach
 • aktywność
 • zaliczenie ze stopniem pozytywnym testów, kolokwiów
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.002.0ćwiczeniaegzaminmgr Agata Bobras, Ewa Helman, as. mgr, st. wykł. Anna Laube, mgr Małgorzata Wojciechowska, 1/4860/13354
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • praca z tekstem fachowym
metody dydaktyczne
 • zwrócenie uwagi na wydajną pracę własną studentów
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • uczestnictwo w zajęciach
 • aktywność
 • zaliczenie ze stopniem pozytywnym testów, kolokwiów, które są warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego po 4 semestrze
 • zaliczenie tekstu fachowego
wykonanie: www.ansta.pl