Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Instrumentacja

symboljezyk
1/4859
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

1. Zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu instrumentoznawstwa i zasad instrumentacji.

2. Kształcenie umiejętności instrumentowania poprzez twórcze opracowania utworów fortepianowych na różnorodne składy instrumentalne - od zespołów kameralnych do orkiestry symfonicznej.

3. Kształcenie świadomości ewolucji czynnika instrumentacyjnego i fakturalnego w kontekście historycznym.

4. Ugruntowanie umiejętności poprawnego zapisu dla różnych instrumentów (z uwzględnieniem odpowiednich kluczy, transpozycji oraz specyficznych oznaczeń technicznych i artykulacyjnych).

Nauczanie przedmiotu trwa sześć semestrów. Student - poza przyswojeniem wykładanych treści programowych - powinien wykazać się umiejętnością ich praktycznego i twórczego wykorzystania. Służą temu systematycznie realizowane ćwiczenia instrumentacyjne konsultowane z pedagogiem podczas zajęć.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
  • znajomość zasad muzyki ze szczególnym uwzględnieniem kluczy i innych elementów notacji muzycznej
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
  • czytanie partytur
  • partytura współczesna
  • podstawy kompozycji
bibliografia podstawowa
  1. Guzowski Kazimierz, Podstawowe zagadnienia instrumentacji, Gdańsk 2005.
bibliografia uzupełniająca
  1. Drobner Mieczysław, Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1963.
  2. Kotoński Włodzimierz, Instrumenty perkusyjne we współczesnej orkiestrze, Kraków 1981.
  3. Sikorski Kazimierz, Instrumentoznastwo, Kraków 1950.
efekty kształcenia - wiedza

- charakteryzuje ewolucję czynnika instrumentacyjnego w kontekście historycznym (K_W07)
- student zna i umie opisać specyfikę poszczególnych instrumentów - ich budowę, skale, właściwości brzmienia, możliwości techniczne itp. (K_W11)
- wyciąga wnioski dotyczące wzajemnej relacji posiadanej wiedzy do jej praktycznego zastosowania (K_W14)
- zna prawidłowości twórczej i poprawnej pod względem warsztatowym instrumentacji oraz aranżacji (K_W15)

efekty kształcenia - umiejętności

- student potrafi stosować w praktyce zasady poprawnej instrumentacji i aranżacji oraz umie w tym celu w prawidłowy sposób posługiwać się notacją muzyczną (K_U01, K_U03)
- identyfikuje specyfikę różnych sposobów instrumentacji (K_U04)
- potrafi odczytać elementy współczesnego zapisu partyturowego (K_U05)
- posiada umiejętność twórczego przekształcania faktury utworu muzycznego (K_U17)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- przejawia chęć ciągłego poszerzania zakresu swojej wiedzy i umiejętności (K_K01)
- potrafi w kreatywny sposób realizować własne pomysły twórcze i artystyczne oraz dostosowywać je do zastanych możliwości (K_K03, K_K05)
- wykazuje umiejętność właściwej organizacji pracy (K_K04)
- student wykazuje otwartość na różnorodne rozwiązania danego problemu (K_K06)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
17.501.0ćwiczeniazaliczenieas. mgr Kamil Cieślik, dr Tadeusz Dixa, mgr Piotr Jędrzejczyk, 1/4859/13280
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Zapoznanie studentów z podstawami instrumentoznastwa, specyfiką poszczególnych instrumentów oraz grup instrumentów. Instrumenty smyczkowe - właściwości techniczne i brzmieniowe.

2. Nauka właściwego instrumentowania utworów oraz przekształcania faktury utworów fortepianowych w fakturę kameralną.

metody dydaktyczne

1. Wykłady z zakresu instrumentoznastwa i zasad instrumentacji.

2. Zapoznanie studentów z przykładami z literatury muzycznej (w formie partytury i nagrania).

3. Przekształcanie faktury uzgodnionego wspólnie ze studentem utworu fortepianowego w fakturę kameralną.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1. Pozytywne zaliczenie testu obejmującego wybrane zagadnienia instrumentoznastwa.

2. Systematyczna realizacja uzgodnionych z pedagogiem instrumentacji utworów fortepianowych. Ocenie podlegają jakość i zakres pracy oraz poprawność notacji muzycznej.

3. Odpowiedni stosunek studenta do zajęć obejmujący frekwencję, zaangażowanie oraz systematyczność pracy.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
27.501.0ćwiczeniazaliczenieas. mgr Kamil Cieślik, dr Tadeusz Dixa, mgr Piotr Jędrzejczyk, 1/4859/13303
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Zapoznanie studentów z podstawami instrumentoznastwa, specyfiką poszczególnych instrumentów oraz grup instrumentów. Instrumenty smyczkowe - właściwości techniczne i brzmieniowe.

2. Nauka właściwego instrumentowania utworów oraz przekształcania faktury utworów fortepianowych w fakturę kameralną.

metody dydaktyczne

1. Wykłady z zakresu instrumentoznastwa i zasad instrumentacji.

2. Zapoznanie studentów z przykładami z literatury muzycznej (w formie partytury i nagrania).

3. Przekształcanie faktury uzgodnionego wspólnie ze studentem utworu fortepianowego w fakturę kameralną.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1. Pozytywne zaliczenie testu obejmującego wybrane zagadnienia instrumentoznastwa.

2. Systematyczna realizacja uzgodnionych z pedagogiem instrumentacji utworów fortepianowych. Ocenie podlegają jakość i zakres pracy oraz poprawność notacji muzycznej.

3. Odpowiedni stosunek studenta do zajęć obejmujący frekwencję, zaangażowanie oraz systematyczność pracy.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
37.501.0ćwiczeniazaliczenieas. mgr Kamil Cieślik, dr Tadeusz Dixa, mgr Piotr Jędrzejczyk, 1/4859/13326
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Zapoznanie studentów z podstawami instrumentoznastwa, specyfiką poszczególnych instrumentów oraz grup instrumentów. Instrumenty smyczkowe - właściwości techniczne i brzmieniowe.

2. Nauka właściwego instrumentowania utworów oraz przekształcania faktury utworów fortepianowych w fakturę kameralną.

metody dydaktyczne

1. Wykłady z zakresu instrumentoznastwa i zasad instrumentacji.

2. Zapoznanie studentów z przykładami z literatury muzycznej (w formie partytury i nagrania).

3. Przekształcanie faktury uzgodnionego wspólnie ze studentem utworu fortepianowego w fakturę kameralną.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1. Pozytywne zaliczenie testu obejmującego wybrane zagadnienia instrumentoznastwa.

2. Systematyczna realizacja uzgodnionych z pedagogiem instrumentacji utworów fortepianowych. Ocenie podlegają jakość i zakres pracy oraz poprawność notacji muzycznej.

3. Odpowiedni stosunek studenta do zajęć obejmujący frekwencję, zaangażowanie oraz systematyczność pracy.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
47.501.0ćwiczeniazaliczenieas. mgr Kamil Cieślik, dr Tadeusz Dixa, mgr Piotr Jędrzejczyk, 1/4859/13353
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Zapoznanie studentów z podstawami instrumentoznastwa, specyfiką poszczególnych instrumentów oraz grup instrumentów. Instrumenty smyczkowe - właściwości techniczne i brzmieniowe.

2. Nauka właściwego instrumentowania utworów oraz przekształcania faktury utworów fortepianowych w fakturę kameralną.

metody dydaktyczne

1. Wykłady z zakresu instrumentoznastwa i zasad instrumentacji.

2. Zapoznanie studentów z przykładami z literatury muzycznej (w formie partytury i nagrania).

3. Przekształcanie faktury uzgodnionego wspólnie ze studentem utworu fortepianowego w fakturę kameralną.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

1. Pozytywne zaliczenie testu obejmującego wybrane zagadnienia instrumentoznastwa.

2. Systematyczna realizacja uzgodnionych z pedagogiem instrumentacji utworów fortepianowych. Ocenie podlegają jakość i zakres pracy oraz poprawność notacji muzycznej.

3. Odpowiedni stosunek studenta do zajęć obejmujący frekwencję, zaangażowanie oraz systematyczność pracy.

wykonanie: www.ansta.pl