Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Emisja głosu

symboljezyk
1/4854polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Przedmiot realizowany jest na pierwszym roku studiów w wymiarze 2 godzin tygodniowo, w formie zajęć praktycznych.

Kurs emisji głosu winien dać studentowi podstawowe wiadomości o śpiewie i technice wokalnej, rozwinąć umiejętność pracy nad własnym głosem, a także wykształcić umiejętność metodycznego nauczania emisji głosu w pracy w szkołach i zespołami chóralnym i wokalnymi.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • umiejętność gry na instrumencie klawiszowym na poziomie podstawowym
 • operowanie głosem zdrowym (wykluczenie przewlekłych chorób strun głosowych i krtani)
 • dysponowanie słuchem muzycznym i wrażliwością na barwę dźwięku
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • kształcenie słuchu muzycznego
 • znajomość zasad harmonizacji klasycznej
 • fonetyka języków obcych
 • znajomość literatury wokalnej
 • znajomość podstaw budowy i fizjologii aparatu głosowego
 • zainteresowanie pedagogiką wokalną
bibliografia podstawowa
 1. Brégy Wiktor, Elementy techniki wokalnej, Kraków 1974.
 2. Łukaszewski Ireneusz, Zbiorowa emisja głosu, Warszawa 1997.
 3. Tarasiewicz Bogumiła, Mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2011.
 4. Zarys higieny głosu, red. Stanisław Klajman, Gdańsk 1975.
 5. Zielińska Halina, Kształcenie głosu, Lublin 2002.
bibliografia uzupełniająca

-

efekty kształcenia - wiedza

- posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy i czynności narządu głosu (K_W11)
- zna zasady postępowania w pracy nad rozwojem głosu dziecka (K_W11)
- zna czynniki powodujące choroby zawodowe u nauczycieli (K_W18)
- zna zasady postępowania metodycznego w korekcie błędów emisyjnych (K_W18)

efekty kształcenia - umiejętności

- potrafi współpracować z solistą wokalistą (K_U06)
- umie poprawnie wykonać ćwiczenia emisyjne (K_U07)
- umie dokonać korekty błędu emisyjnego własnego, jak i u innej osoby (K_U08)
- student posiada umiejętność prawidłowego oddychania dynamicznego; prawidłowej fonacji i prawidłowej pracy rezonatorów (K_U09)
- umie wykonać w sposób artystyczny wybrane ćwiczenie N. Vaccai oraz wybraną arię lub pieśń z literatury polskiej (K_U07, K_U09, K_U10)
- umie przeprowadzić rozśpiewanie zespołowe i indywidualne wraz z realizacją akompaniamentu przy fortepianie (K_U13)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- pomaga i współpracuje w grupie, akompaniuje kolegom (K_K04, K_K05)
- jest przygotowany do pracy zespołowej, kontroluje swoje emocje (K_K07)
- angażuje się w polepszanie własnych postępów wokalnych (K_K08)
- w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną; potrafi publicznie wykonać przygotowaną pieśń solową (K_K06, K_K12)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0ćwiczeniazaliczenieprof. dr hab. Marcin Tomczak, 1/4854/13275
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Celem kursu jest przygotowanie studenta do prawidłowego posługiwania się głosem w śpiewie i mowie:

 • zapoznanie studentów z problematyką głosu śpiewaczego i techniki wokalnej,
 • poznawanie techniki bel canto,
 • rozwijanie i kształtowanie artystycznej wrażliwości na różnorodność i jakość brzmienia głosu oraz możliwości techniki głosu ludzkiego,
 • realizacja ćwiczeń emisyjnych grupowo i indywidualnie - utrwalanie poprawnych wzorów oddychania, fonacji i artykulacji.

Repertuar:

 1. Concone Giuseppe, 50 ćwiczeń na głos średni (wysoki lub niski), Kraków 1983.
 2. Duety wokalne Mendelssohna.
 3. Lütgen Benoît, Die Kunst der Kehlfertigkeit, b. 1, Paris 1848.
 4. Pieśni Moniuszki i Chopina.
 5. Opracowania pieśni Moniuszki na dwa, trzy i cztery głosy.
 6. Vaccai Nicola, Metodo practico di canto italiano, Kraków 2002.
metody dydaktyczne

Praktyka śpiewu zespołowa i indywidualna:

 • praca nad indywidualnym kształceniem głosu i techniki wokalnej,
 • praca nad głosem z wykorzystaniem ćwiczeń wokalnych (Vaccai, Concone, Lütgen),
 • praca nad brzmieniem głosu w zespole,
 • praca nad utworami solowymi (Pieśni S. Moniuszki, F. Chopina, arie starowłoskie),
 • praca nad duetami, tercetami i kwartetami wokalnymi.
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Warunkiem zaliczenia kursu jest minimalna frekwencja - 80%.

Zaliczenie wybranych przez pedagoga ćwiczeń wokalnych ze zbiorów Vaccai, Concone, Lütgena.

Prezentacja przygotowanych utworów solowych i zespołowych.

wykonanie: www.ansta.pl