Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Czytanie partytur

symboljezyk
1/4853
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem kursu jest wypracowanie metod symultanicznego tworzenia wyciągu fortepianowego z partytury. Umiejętność ta jest konieczna do profesjonalnego podejścia do partytury zarówno w przypadku dyrygentów, jak i kompozytorów i teoretyków. Symultaniczne tworzenie wyciągu fortepianowego daje możliwość subiektywnego odczytania partytury utworu  bez uciekania się do pomocy w postaci nagrań, które zawsze narzucają interpretację.

Umiejętność czytania partytury jest również pierwszym krokiem do wyćwiczenia wyobraźni muzycznej, co prowadzi do umiejętności słyszenia muzyki wprost z partytury.

Czas trwania przedmiotu: 4 semestry.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość:

 • instrumentoznawstwa,
 • zasad muzyki w obszarze kluczy.
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • fortepian
 • zasady muzyki
 • propedeutyka dyrygowania
bibliografia podstawowa
 1. Sikorski Kazimierz, Instrumentoznawstwo, Kraków 1975.
bibliografia uzupełniająca

Inne podręczniki do instrumentoznawstwa, np:

 1. Carse Adam, The Orchestra, Londyn 1949.
 2. Chodkowski Andrzej, Instrumenty orkiestry dzisiejszej, Kraków 1956.
 3. Chodkowski Edward, Rola instrumentów dętych w orkiestrze XX wieku, (Zeszyt Naukowy 21), Katowice 1978.
 4. Ginzburg Simon, „Czto nado znat″ o simfoniczeskom orkiestrie, Leningrad 1968.
 5. Sachs Curt, Historia instrumentów muzycznych, Kraków, 1989.
efekty kształcenia - wiedza

- posiada ogólną znajomość literatury muzycznej (K_W01)
- posiada znajomość elementów struktury dzieła muzycznego i modeli formalnych utworów (K_W03)
- posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi technik kompozytorskich (K_W08)
- rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje zachodzące pomiędzy teoretycznymi (K_W13)

efekty kształcenia - umiejętności

- posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów stylistycznych wykonywanych utworów (K_U04)
- posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wieku (K_U05)
- posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału (K_U10)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)
- umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne informacje (K_K02)
- realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej (K_K03)
- posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy zawodowej (twórczej) (K_K05)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
17.501.0ćwiczeniazaliczeniedr Szymon Morus, 1/4853/13274
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Partytury utworów począwszy od Johana Sebastiana Bacha na partyturach XXI wieku skończywszy.

Zapoznanie studenta z partytura orkiestrową. Rozczytanie ćwiczeń w starych kluczach. Pokazanie zasad transpozycji instrumentów dętych. Po zakończeniu pierwszego semestru student zdobywa umiejętność symultanicznego tworzenia wyciągu fortepianowego z partytury na poziomie podstawowym. Umie realizować transpozycje B i D. Zdobywa umiejętność czytania czterogłosu zapisanego we wszystkich rodzajach kluczy.

metody dydaktyczne
 • praca indywidualna ze studentem przy fortepianie
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • umiejętność zagrania czterogłosowych chorałów J.S. Bacha nr 1-13
 • umiejętność zagrania kwartetów i symfonii J. Haydna
 • umiejętność transponowania utworów fortepianowych o sekundę wielką w górę i w dół
 • oceniany jest sposób zaprezentowania powyższych umiejętności
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
27.501.0ćwiczeniazaliczeniedr Szymon Morus, 1/4853/13297
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Partytury utworów począwszy od Johana Sebastiana Bacha na partyturach XXI wieku skończywszy.

Kontynuacja zapoznawania studenta z kolejnymi elementami partytury.

Kontynuowanie rozczytywania ćwiczeń w starych kluczach, prezentacja transpozycji Es i A.

Po zakończeniu drugiego semestru student zdobywa umiejętność symultanicznego tworzenia wyciągu fortepianowego z partytury na poziomie podstawowym. Umie realizować transpozycje Es i A. Zdobywa umiejętność czytania czterogłosu zapisanego we wszystkich rodzajach kluczy.

metody dydaktyczne
 • praca indywidualne ze studentem przy fortepianie
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • umiejętność zagrania czterogłosowych chorałów J.S. Bacha nr 14-22
 • umiejętność zagrania symfonii W.A. Mozarta
 • umiejętność transponowania utworów fortepianowych o tercję w górę i w dół
 • oceniany jest sposób zaprezentowania powyższych umiejętności
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
37.501.0ćwiczeniazaliczeniedr Sylwia Janiak-Kobylińska, dr Szymon Morus, 1/4853/13322
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Partytury utworów począwszy od Johana Sebastiana Bacha na partyturach XXI wieku skończywszy.

Kontynuacja zapoznawania studenta z kolejnymi elementami partytury.

Kontynuowanie rozczytywania ćwiczeń w starych kluczach, prezentacja transpozycji F i G.

Po zakończeniu trzeciego semestru student zdobywa umiejętność symultanicznego tworzenia wyciągu fortepianowego z partytury na poziomie średnim. Umie realizować transpozycje F i G. Zdobywa umiejętność czytania pięciogłosu zapisanego we wszystkich rodzajach kluczy.

metody dydaktyczne
 • praca indywidualna ze studentem przy fortepianie
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • umiejętność zagrania pięciogłosowych motetów J.S. Bacha
 • umiejętność zagrania symfonii L. van Beethovena 2, 4, 6, 8
 • umiejętność transponowania utworów fortepianowych o kwartę i kwintę
 • oceniany jest sposób zaprezentowania powyższych umiejętności
semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
47.501.0ćwiczeniazaliczeniedr Sylwia Janiak-Kobylińska, dr Szymon Morus, 1/4853/13348
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Partytury utworów począwszy od Johana Sebastiana Bacha na partyturach XXI wieku skończywszy.

Kontynuacja zapoznawania studenta z kolejnymi elementami partytury.

Kontynuowanie rozczytywania ćwiczeń w starych kluczach, prezentacja pozostałych transpozycji.

Po zakończeniu czwartego semestru student zdobywa umiejętność symultanicznego tworzenia wyciągu fortepianowego z partytury na poziomie średnim. Umie realizować wszelkie transpozycje. Zdobywa umiejętność czytania ośmiogłosu zapisanego we wszystkich rodzajach kluczy.

metody dydaktyczne
 • praca indywidualna ze studentem przy fortepianie
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • umiejętność zagrania dwuchórowych motetów J.S. Bacha
 • umiejętność zagrania symfonii L. van Beethovena 3, 5, 7, 9
 • umiejętność transponowania utworów fortepianowych o dowolny interwał
 • oceniany jest sposób zaprezentowania powyższych umiejętności
wykonanie: www.ansta.pl