Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Chór

symboljezyk
1/4852polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Zapoznanie studentów z literaturą wokalno-instrumentalną oraz chóralną różnych epok, kompozytorów polskich i obcych, nauka prawidłowego posługiwania się głosem, kształcenie głosu, rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej, nauka śpiewania w wielogłosie, współpracy między zespołem chóralnym i orkiestrą, rozwijanie ekspresji muzycznej poprzez śpiew, przygotowanie zespołu do udziału w koncertach, konkursach i festiwalach muzycznych.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

-

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • zajęcia indywidualne z emisji głosu
 • umiejętność czytanie nut głosem
 • umiejętność czytania partytur
bibliografia podstawowa
 1. Brégy Wiktor, Elementy techniki wokalnej, Kraków 1974.
 2. Łukaszewski Ireneusz, Zbiorowa emisja głosu, Warszawa 1997.
 3. Tarasiewicz Bogumiła, Mówię i śpiewam świadomie, Kraków 2011.
 4. Zarys higieny głosu, red. Stanisław Klajman, Gdańsk 1975.
 5. Zielińska Halina, Kształcenie głosu, Lublin 2002.
bibliografia uzupełniająca

-

efekty kształcenia - wiedza

- posiada znajomość wybranej literatury na chór mieszany, męski i żeński (K_W01)
- posiada wiedzę o rodzajach zespołów chóralnych (K_W02)
- posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi zasad wykonawczych (K_W08, K_W13)
- posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasad emisji głosu w mowie i śpiewie (K_W11)

efekty kształcenia - umiejętności

- umiejętnie posługuje się głosem w oparciu o zasady prawidłowej emisji i techniki wokalnej (K_U01, K_U02, K_U08, K_U09)
- poprzez opanowanie techniki ćwiczenia potrafi samodzielnie doskonalić własny warsztat wokalny (K_U10)
- dzięki występom publicznym wykazuje umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych z nich wynikających (K_U06, K_U15)
- posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej (K_U04, K_U05, K_U07, K_U09, K_U10)

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- jest świadomy sposobów wykorzystania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w zakresie ekspresji artystycznej (K_K03)
- posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów (K_K04, K_K11)
- posiada umiejętność adaptowania się do nowych zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas realizacji przedsięwzięć artystycznych (K_K05)
- posiada umiejętność samooceny jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w obrębie działań artystycznych oraz w obszarze szeroko pojmowanej kultury (K_K08)

Semestry

Kompozycja i Teoria Muzyki
Teoria Muzyki (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 18/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
160.002.0ćwiczeniazaliczenie bez ocenyprof. dr hab. Marcin Tomczak, 1/4852/13273
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wykonywanie partii chóralnych dzieł wokalno-instrumentalnych oraz utworów a cappella z różnych epok, od renesansu do XXI w.

metody dydaktyczne
 • studia partytury
 • ćwiczenia
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Przedmiot zaliczany jest na podstawie obecności na zajęciach wg prowadzonej przez pedagoga imiennej listy, aktywności podczas nich oraz obecności na koncertach (konkursach, itd.). Więcej niż 10 nieobecności skutkuje niezaliczeniem semestru.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
260.002.0ćwiczeniazaliczenie bez ocenyprof. dr hab. Marcin Tomczak, 1/4852/13296
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wykonywanie partii chóralnych dzieł wokalno-instrumentalnych oraz utworów a cappella z różnych epok, od renesansu do XXI w.

metody dydaktyczne
 • studia partytury
 • ćwiczenia
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Przedmiot zaliczany jest na podstawie obecności na zajęciach wg prowadzonej przez pedagoga imiennej listy, aktywności podczas nich oraz obecności na koncertach (konkursach, itd.). Więcej niż 10 nieobecności skutkuje niezaliczeniem semestru.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
360.002.0ćwiczeniazaliczenie bez ocenyprof. dr hab. Marcin Tomczak, 1/4852/13704
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wykonywanie partii chóralnych dzieł wokalno-instrumentalnych oraz utworów a cappella z różnych epok, od renesansu do XXI w.

metody dydaktyczne
 • studia partytury
 • ćwiczenia
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Przedmiot zaliczany jest na podstawie obecności na zajęciach wg prowadzonej przez pedagoga imiennej listy, aktywności podczas nich oraz obecności na koncertach (konkursach, itd.). Więcej niż 10 nieobecności skutkuje niezaliczeniem semestru.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
460.002.0ćwiczeniazaliczenie bez ocenyprof. dr hab. Marcin Tomczak, 1/4852/13705
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wykonywanie partii chóralnych dzieł wokalno-instrumentalnych oraz utworów a cappella z różnych epok, od renesansu do XXI w.

metody dydaktyczne
 • studia partytury
 • ćwiczenia
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Przedmiot zaliczany jest na podstawie obecności na zajęciach wg prowadzonej przez pedagoga imiennej listy, aktywności podczas nich oraz obecności na koncertach (konkursach, itd.). Więcej niż 10 nieobecności skutkuje niezaliczeniem semestru.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
560.002.0ćwiczeniazaliczenie bez ocenyprof. dr hab. Marcin Tomczak, 1/4852/13706
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wykonywanie partii chóralnych dzieł wokalno-instrumentalnych oraz utworów a cappella z różnych epok, od renesansu do XXI w.

metody dydaktyczne
 • studia partytury
 • ćwiczenia
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Przedmiot zaliczany jest na podstawie obecności na zajęciach wg prowadzonej przez pedagoga imiennej listy, aktywności podczas nich oraz obecności na koncertach (konkursach, itd.). Więcej niż 10 nieobecności skutkuje niezaliczeniem semestru.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
660.002.0ćwiczeniazaliczenie bez ocenyprof. dr hab. Marcin Tomczak, 1/4852/13707
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Wykonywanie partii chóralnych dzieł wokalno-instrumentalnych oraz utworów a cappella z różnych epok, od renesansu do XXI w.

metody dydaktyczne
 • studia partytury
 • ćwiczenia
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Przedmiot zaliczany jest na podstawie obecności na zajęciach wg prowadzonej przez pedagoga imiennej listy, aktywności podczas nich oraz obecności na koncertach (konkursach, itd.). Więcej niż 10 nieobecności skutkuje niezaliczeniem semestru.

wykonanie: www.ansta.pl