Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Podstawy dydaktyki

symboljezyk
4/4683
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

CELE PRZEDMIOTU;

 

Zajęcia z dydaktyki ogólnej sprzyjają pogłębionej refleksji nad metodami nauczania, celami kształcenia i rozwojem ucznia. Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problemów pedagogicznych występujących w kształceniu i wychowaniu. Szczególny nacisk położony jest na poznaniu głównych pojęć dydaktyki ogólnej, przemiany dydaktyki jako nauki, celów kształcenia, a w tym zagadnień związanych z rozwojem osobowości, składowych procesu dydaktycznego, czy w końcu taksonomii celów kształcenia.

 

ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTU

 

- Student poznaje podstawowe główne pojęcia dydaktyki.

- Student poznaje przemiany dydaktyki jako nauki

- Student rozpoznaje rozwój osobowości ucznia w różnych systemach dydaktycznych.

- Student poznaje charakterystykę celów kształcenia.

- Student poznaje dwie pedagogiczne koncepcje wychowania.

- Student poznaje w celach kształcenia wykształcenie ogólne od wykształcenia zawodowego (muzycznego).

- Student poznaje składowe procesu dydaktycznego w szkole wyższej.    

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Student powinien być przygotowany w stopniu podstawowym z historii myśli pedagogicznej oraz pedagogiki.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Praktyki zawodowe w szkołach muzycznych i ogólnokształcących.

bibliografia podstawowa

- Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.

- Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004; Podręczniki szkolne dla ucznia i przewodniki metodyczne dla nauczycieli.

- Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy, red. Ulrich Schrade, Warszawa 2010. 

- Uchyła-Zroski J.: Wybrane zagadnienia z dydaktyki wychowania muzycznego, Wyd. UŚ, Katowice 1999.

- Manturzewska M, Kotarska H. (red.).: Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, WSiP, Warszawa 1990.

- Kisiel M.: Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej, Wyd. GWSP, Mysłowice 2003.

- Lipska E., Przychodzińska M.: Muzyka w nauczaniu początkowym - metodyka, WSiP, Warszawa 1991.

- Burowska Z.: Współczesne systemy wychowania muzycznego, WSiP, Warszawa 1976.

- Smoczyńska-Nachtman U.: Muzyka dla dzieci, WSiP, Warszawa 1992.

- Jankowska M., Jankowski W: Z. Kodaly i jego pedagogika muzyczna, WSiP, Warszawa 1990.

 - Przychodzińska M.: Drogi do muzyki, WSiP, Warszawa 1999.

- Lipska E., Przychodzińska M.: Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego, WSiP, Warszawa 1987.

- Przychodzińska M.: Wychowanie muzyczne. - idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa 1989.

- Stasińska K.: 120 lekcji muzyki dla klas I-III, WSiP, Warszawa 1995.

- Dadak-Kozicka K.: Śpiewajże mi jako umiesz, WSiP, Warszawa 1992.

- Czarnecka M., Waluga A. Rozśpiewana szkoła

- elementarz dla ucznia, przewodnik dla nauczyciela, Stentor, Warszawa 1995.

- Rogalski E.,: Muzyka u pozaszkolnej edukacji estetycznej, Bydgoszcz 1992.

bibliografia uzupełniająca

- Fleming E., Jacoby J., Środki audiowizualne w dydaktyce szkoły wyższej, PWN, Warszawa 1969.

efekty kształcenia - wiedza

Student posiada wiedzę na temat głównych pojęć dotyczących dydktyki ogólnej. - Student zna problemy przemian dydaktyki jako nauki. - Student potrafi rozróżnić kierunki rozwoju osobowości ucznia w różnych systemach dydaktycznych. - Student wyjaśnia kwestie związane ze składowymi procesu dydaktycznego. - Student charakteryzuje cele kształcenia ogólnego.. - Student potrafi dokonać taksonomii celów kształcenia.. - Student posiada wiedzę na temat dwóch odmienych koncepcji wychowania. - Student zna problemy kształcenia ogólnego i zawodowego (muzycznego).

efekty kształcenia - umiejętności

Student operuje głównymi pojęciami dydaktyki ogólnej. - Student rozpoznaje i wykorzystuje wiadomości z przemian dydaktyki jao nauki. - Student planuje i kieruje procesami dydaktycznymi. - Student potrafi wykorzystac nowoczesne środki przekazu do celów dydaktycznych. - Student planuje i kieruje procesami wychowania i kształcenia. - Student dobiera i wykorzystuje dostępne materiały do celów kształcenia. - Student zapobiega niepowodzeniom szkolnym uczniów. - Student inspiruje i zachęca uczniów do realizacji życiowych zadań.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student ma świadomość konieczności użycia wiedzy dydaktycznej w procesie nauczania. - Student rozumie konieczność posiadania wiedzy z zakresu dydaktyki ogólnej. - Student docenia potrzebę refleksji nad problematyką związaną z dydaktyką ogólną. - Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy zawodowej. - Student jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań pedagogicznych. - Student rozumie znaczenie profesjonalizmu w wykonywanym zawodzie. - Student ma świadomośc prowadzenia niekonwencjonalnych działań pedagogicznych. - Student odpowiedzialnie podejmuje zadania związane z jego przyszłą pracą zawodową.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0wykładzaliczenieprof. dr hab. Anna Janosz, 4/4683/12868
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

- O przedmiocie i metodach badań dydaktycznych.

- Rozwój systemów dydaktycznych.

- Ogólne pojęcia dydaktyki. Przemiany dydaktyki jako nauki.

- Cele kształcenia. Zagadnienie rozwoju osobowości.

        a. Kierunek behawioralny

        b. Kierunek pedagogiki kultury

        c. Kierunek pedagogiki psychoanalitycznej

        d. Kierunek psychologii poznawczej

        e. Wincenty Okoń na temat rozwoju osobowości.

- Cele kształcenia. Antytożsamość jako propozycja do poczucia tożsamości zewnętrznej.

- Cele kształcenia. Charakterystyka kształcenia ogólnego

        a. Kształcenie rzeczowe.

        b. Kształcenie osobowościowe.

- Cele kształcenia. Składowe procesu dydaktycznego w szkole wyższej.

- Cele kształcenia. Wykształcenie ogólne a wykształcenie zawodowe (muzyczne).

- Proces kształcenia, zasady kształcenia, środki dydaktyczne.

- Taksonomie celów kształcenia.

- Sprawdzanie i pomiar osiągnięć szkolnych.

- Uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych.

- Osobowość i zawód nauczyciela.

- Główne idee pedagogiki aksjocentrycznej i pajdocentrycznej

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

- Student posiada wiedzę z zakresu dydaktyki ogólnej pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju dydaktyki jako nauki, metod dydaktycznych, celów i środków kształcenie, a także uwarunkowań powodzeń i niepowodzeń szkolnych uczniów. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu dydaktyki ogólnej niezbędne do realizowania zadań zawodowych.

 

metody dydaktyczne

Zajęcia mają charakter wykładów. W ramach zajęć stosowane są metody:

- Podające (wykład, objaśnienia)

- Eksponujące (pokaz, ekspozycja)

- Problemowe (metody aktywizujące, dyskusje i debaty, metody rozwijające twórcze myślenie).

- W kształceniu poszczególnych umiejętności z zakresu dydaktyki preferowane są szczególnie metody stymulujące aktywność intelektualną studenta.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

 

Egzamin ustny lub kolokwium z wykładanej problematyki uzupełnionej wiadomościami z podanej literatury przedmiotu. Skala ocen według obowiązującego Regulaminu.

wykonanie: www.ansta.pl