Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Pedagogika ogólna

symboljezyk
4/4682
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

1. CELE PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami wychowania organizowanego przez szkołę i środowiskowe instytucje oświatowo-wychowawcze. Zależy głównie na ukazaniu pedagogiki jako nauki, współczesnych prądów i kierunków pedagogicznych, problematyki dotyczącej treści i metod nauczania i wychowania w szkole, a także historii wychowania i ewolucji ustroju szkolnictwa - w tym artystycznego.

 

2. ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTU

-        Student doskonali wiedzę z zakresu pedagogiki.

-        Student zapoznaje się z pedagogiką jako nauką.

-        Student rozwija swoje umiejętności w zakresie wiedzy o celach, treściach, procesach i metodach wychowania a także o systemach oświaty i postawie nauczyciela.

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Posiadane kompetencje przed rozpoczęciem nauki: wiedza o społeczeństwie, historii oraz historii wychowania.

Powiązania z innymi przedmiotami: dydaktyka, praktyka pedagogiczna, teoria organizacji szkolnictwa. 

 

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak.

bibliografia podstawowa

-        Śliwerski B., (red.), Pedagogika, Gdańsk 2006 (t.I: Podstawy o wychowaniu; t. II: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych; t. III:Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej).

-        Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, Wyd Naukowe PWN, Warszawa 2003, t. I i II.

-        Kot S., Historia wychowania, Warszawa 1996 (wg wydania drugiego z 1934 roku), t. I i II.

-        Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

-        Konaszkiewicz Z., Szkice z pedagogiki muzycznej, Akademia Muzyczna im F. Chopina, Warszawa 2001.

-        Michalski A., Wyższe szkolnictwo muzyczne w Polsce w latach 1945-1964, Wydawnictwo Uczelniane UKW, Bydgoszcz 2009.

-        Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

-        Przerembska V., Ideały wychowania w edukacji muzycznej w II Rzeczpospolitej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.

2003.

-        Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, WAiP, Warszawa 2008

 

bibliografia uzupełniająca

-        Adamski F., Człowiek, wychowania, kultura. Wybór tekstów, Kraków 1993.

-        Czerny J., Zagrożenia wychowawcze we współczesnym świecie, Katowice 1999.

-        Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M., (red.), Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, Gdańsk 2007 (t. I: Istota i sens wychowania – wokół kontekstów i znaczeń; t. II: Ku czemu wychowywać w nieprzejrzystym świecie; t. III: O praktykach wychowania – co wzbogaca, co zubaża wychowawcę, t. IV: Ku demokracji poprzez edukację).

-        Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Warszawa 1996.

-        Janowski, Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002.

-        Jaspers K., Autorytety, Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus, tłum. P. Bentkowski, R. Flaszak, Warszawa 2000.

-        Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli, Gdańsk 2004.

-        Kwieciński Z., Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Poznań-Olsztyn 2000.

-        Kubiak-Szymborska E., Zając D., Podstawowe problemy teorii wychowania. Kontekst współczesnych przemian, Bydgoszcz 2006.

-        Niemierko B., Kształcenie według wymagań, [w:] A.K. Akruszewski (red.), Pedagogika w pokoju nauczycielskim, Warszawa 2000.

-        Sęk H., Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Warszawa 2000.

-        Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2001.

 

efekty kształcenia - wiedza

Student analizuje pedagogikę jako naukę. - Student stosuje i interpretuje posiadane wiadomości teoretyczne z zakresu pedagogiki. - Student rozpoznaje zagadnienia z zakresu pedagogiki. - Student rozpoznaje zagadnienia z zakresu pedagogiki.

efekty kształcenia - umiejętności

Student poznaje i doskonali wiedzę o wychowaniu. - Student dostrzega i rozwiązuje problemy pedagogiczne. - Student klasyfikuje i wybiera odpowiednie metody pedqgogiczne do zadań edukacyjnych. - Student wykrywa i ocenia problemy pedagogiczne, wychowawcze. - Student dobiera metody i narzędzia do badań pedagogicznych

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Stosuje w praktyce i doskonali w ramach przedmiotu kompetencje wiedzy i umiejętności. - Rozróżnia, definiuje i objaśnia problemy w napotykanych zagadnieniach i obszarach pedagogicznych. - Student docenia i akceptuje treści pedagogiki ogólnej w praktycznym zastosowaniu.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.002.0wykładzaliczenieprof. dr hab. Anna Janosz, 4/4682/12867
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

-        Pedagogika jako nauka o wychowaniu.

-        Dyscypliny współpracujące z pedagogiką

-        Metodologia badań pedagogicznych

-        Ideały i cele wychowania.

-        Proces dydaktyczny.

-        Metody nauczania. program szkolny, ocenianie,

-        Organizacyjne formy kształcenia.

-        Treść wychowawczego oddziaływania sztuki.

-        Historia wychowania – wybrane zagadnienia.

-        Ewolucja ustroju szkolnego, w tym muzycznego w XX wieku

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: Student jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów własnych i grupowych jako pedagog.

 

metody dydaktyczne

Zajęcia mają charakter wykładów. W ramach zajęć stosowane są metody:

-        Podające (wykład, objaśnienie,)

-        Eksponujące (pokaz, ekspozycja).

-        Problemowe (metody aktywizujące, dyskusje i debaty, metody rozwijające      twórcze myślenie).

-        W kształceniu poszczególnych umiejętności z zakresu pedagogiki preferowane są szczególnie metody stymulujące aktywność intelektualną studenta.

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej, kolokwium lub testu warunkowane aktywnością na zajęciach (wykładach).

Warunki zaliczenia:

-        Ogólna znajomość terminologii z obszaru pedagogiki.

-        Znajomość wykładanej problematyki uzupełnionej wiadomościami z podanej wcześniej literatury.

 

wykonanie: www.ansta.pl