Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Historia pedagogiki muzyki

symboljezyk
4/4679
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

1. CELE PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami rozwoju myśli pedagogiki muzyki na przestrzeni wieków. Ważne jest zapoznanie się z rolą pedagogiki muzyki w całościowym kształtowaniu postaci zawodowego muzyka jak i rozwijaniu zainteresowań muzycznych społeczeństwa.. Kluczowym zagadnieniem staje sie tutaj analiza rozwoju struktur szkolnictwa muzycznego w Polsce na tle problematyki społecznej i politycznej państwa.

 

2. ZAŁOŻENIA PRZEDMIOTU

-        Student doskonali wiedzę z zakresu historii pedagogiki muzyki.

-        Student zapoznaje się z charakterystycznymi cezurami w rozwoju obszaru edukacji muzyki i wychowania muzycznego na przestrzeni wieków.

-        Student analizuje dokonania wybitnych pedagogów muzyki, a także zapoznaje się z kierunkami badań naukowych i dokonaniami artystycznymi kadry szkolnictwa muzycznego.

-        Student poznaje dzieje rozwoju myśli pedagogiki muzyki na przestrzeni wieków w kontekście historycznych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych.  

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Wymagana jest wstępna wiedza z zakresy pedagogiki ogólnej oraz dydaktyki. Pożądana byłaby również ogólna znajomość historii sztuki oraz wiedzy o sztuce. Wiedza z zakresu historii powszechnej.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak.

bibliografia podstawowa

-        50 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu - 1920-1970, red. S. Chudak, W. Rogal, A. Saturna, E. Serwański, Warszawa-Poznań 1973.

-        150 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, red. S. Śledziński, Kraków 1960.

-        Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu 1948-1988, Wydawnictwo z okazji 40-lecia Uczelni, Wrocław 1988.

-        Akademia Muzyczna im. K. Lpińskiego we Wrocławiu, 50 lat 1948-1998, red. D. Kanafa, Wrocław 1998.

-        Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 1947-1997, red. j. Krassowski, Gdańsk 1997.

-        Akademia Muzyczna w Poznaniu w latach 1920-1995, red. T. Brodniewicz, A. Kempiński, H. Kostrzewa, H. Lordowska, J. Tatarska, Poznań 1995.

-        Araszkiewicz F., Teologia wychowania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1940-1980), Słupsk 1986.

-        Barbak S., Projekt reformy szkoły muzycznej niższej, Muzyka 1929, nr 2-4.

-        Bartnicka K., Polskie szkolnictwo artystyczne na przełomie XVIII i XIX w. 1764-1831, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.

-        Bieńkowski W., Krakowska szkoła muzyczna w latach 1841-1873, Studia Muzykologiczna 1954, t. III.

-        Burowska Z., Kurcz J., Wilk A., Krakowska koncepcja wychowania muzycznego w świetle przeprowadzonych badań, Kraków 1993.

-        Chylińska H., Ideał wychowawczy w okresie rewolucji społecznej w Polsce (1944-19448), Warszawa 1981.

-        Czterdziestolecie Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu 1920-1960, red. F. Dąbrowski, W. Kandulski, E. Maćkowiak, S. Poradowski, Kl. Schechtel, Poznań 1960.

-        Drobner M., Wspomnienia o początkach życia muzycznego w Polsce Ludowej 1944-1946, Kraków 1985.

-        Erhardt L., Muzyka w Polsce, Warszawa 1974.

-        Gabryś J., Polskie szkolnictwo muzyczne w Polsce w latach 1945-1970, Warszawa 1999.

-        Gabryś J., Z dziejów szkolnictwa muzycznego w powojennej Polsce, [w:] Edukacja muzyczna w Polsce, Warszawa 1999.

-        Jankowska M., Kształtowanie się środowiska zawodowych muzyków w XIX- wiecznej Warszawie, Zeszyty Naukowe, nr 11, AMFC, Warszawa 1985.

-        Jankowska M., Szkolnictwo muzyczne w Polsce. Zebrane materiały statystyczne, Warszawa 1990.

-        Jankowski W., Polskie szkolnictwo muzyczne. Geneza i ewolucja systemu, Warszawa 2002.

-        Jankowski W., Szkolnictwo muzyczne w PRL. Wybrane problemy struktury i funkcjonowania, [w:] Podstawy kształcenia muzycznego, (II) z. 181, COPSA, Warszawa 1980.

-        Kot S., Historia wychowania, Warszawa 1996 (wg wydania drugiego z 1934 roku), t. I i II.

-        Mauersberg S., Reforma szkolnictwa w Polsce w latach 1944-1948, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.

-        Michalski A., Szkolnictwo artystyczne województwa bydgoskiego w latach 1945-1975, Bydgoszcz 1999.

-        Michalski A., Model kształcenia muzyków przed małą reformą systemu edukacji muzycznej w PRL, [w:] Kultura muzyczna w świetle badań historycznych i pedagogicznych, red. E. Szubertowska, Bydgoszcz 2005.

-        Michalski A., Wyższe szkolnictwo muzyczne w Polsce w latach 1945-1964. Założenia organizacyjno-programowe i wybrane elementy rzeczywistości, Bydgoszcz 2009.

-        Michalski G., Obniska E., Swolkień H., Waldorff J., Dzieje muzyki polskiej, Warszawa 1977.

-        Mokrzecki L., Kultura historyczna Gdańska w okresie baroku, Zeszyty Naukowe PWSM w Gdańsku 1972, XI.

-        Prosnak J., Polihymnia ucząca. Średniowiecze - Renesans - Barok. Za Sasów. W epoce Oświecenia. Pod zaborami. Lata międzywojenne. Okupacja Hitlerowska. W Polsce Ludowej, Warszawa 1976.

-        Przychodzińska-Kaciczak M., Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego: tradycje, współczesność, Warszawa 1987.

Strumiłło T., Szkice z polskiego życia muzycznego XIX wieku, Warszawa 1954.

-        Rudziński W., Tradycje naukowe warszawskiej uczelni muzycznej, Zeszyty Naukowe, nr 11, AMFC, Warszawa 1985.

-        Rutkowska A., Działalność pedagogiczna Instytutu Muzycznego Warszawskiego (1860-1918), Warszawa 1967.

-        Supicic I., Wstęp do socjologii muzyki.

-        Walczak M., Obraz statystyczny strat i martyrologii nauczycieli plskich w okresie okupacji 1939-1945, Przegląd Historyczno-Oświatowy 1988, nr 1.

-        Wierszyłowski J., Szkolnictwo muzyczne, [w:] Polska współczesna kultura muzyczna 1944-1964, red. E. Dziębowska, Kraków 1968.

 

 

bibliografia uzupełniająca

-        Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

-        Przerembska V., Ideały wychowania w edukacji muzycznej w II Rzeczpospolitej, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.

2003.

-        Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, WAiP, Warszawa 2008

 

efekty kształcenia - wiedza

- Student opisuje dzieje edukacji muzycznej . - Student charakteryzuje cezury rozwoju myśli pedagogiki muzyki. - Student streszcza przebieg ewolucji rozwoju ustroju szkolnictwa muzycznego. - Student wyciąga proste wnioski z roli wiedzy o historii pedagogiki muzyki - Student identyfikuje poszczególne okresy rozwoju myśli pedagogiki muzyki - Student nazywa poszczególne cezury w historii pedagogiki muzyki

efekty kształcenia - umiejętności

- Student porównuje poszczególne okresy rozwoju myśli pedagogiki muzyki - Student porządkuje materiał historyczny dotyczący dziejów pedagogiki muzyki - Student wyprowadza wnioski na podstawie poznanych dziejów myśli pedagogiki muzyki - Student analizuje materiały historyczne dotyczące pedagogiki muzyki - Student argumentuje sądy o wpływie rozwoju społecznego i gospodarczego na historyczną ewolucję pedagogiki muzyki - Student dyskutuje na temat dziejów pedagogiki muzyki w szerokim kontekście społecznym i politycznym.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- Student zachowuje ostrożność i krytycyzm w wyrażaniu pochopnych opinii w obszarze historii pedagogiki muzyki w kontekście społecznym i politycznym. - Student zachowuje otwartość na nowe doświadczenia związane z rozwojem wiedzy dotyczącej historii pedagogiki muzyki. - Studentwykazuje odpowiedzialność za wyrażane myśli oraz sądy związanen z historią pedagogiki muzyki. - Student docenia i akceptuje wagę i przydatność wiedzy z zakresu historii pedagogiki muzyki. do dalszych działań na polu pedagogicznym. - Student dąży do przestrzegania poczynionych ustaleń na polu ewolucji pedagogiki na przestrzeni wieków.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
115.002.0wykładzaliczeniedr Gabriela Konkol, 4/4679/12864
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

-        Edukacja muzyczna w okresie helleńskim i rzymskim

-        Nauczanie muzyki w Akademii Krakowskiej i Akademii Zamojskiej

-        Charakterystyka epoki Sasów. Bursae musicorum. Wychowanie i nauczanie muzyki w Collegium Nobilium Stanisława Konarskiego.

-        Epoka Oświecenia. Dwa nurty w nauczaniu muzyki w II połowie XVIII wieku.

-        Profesjonalne szkolnictwo muzyczne. Podręczniki muzyczne. Kwestia muzyki polskiej w czasach Komisji Edukacji Narodowej.

-        Nauczanie muzyki w okresie zaborów. Działalność Izby Edukacyjnej. Szkolnictwo muzyczne w czasach Królestwa Polskiego.

-        Pedagogika w polskim szkolnictwie muzycznym na przełomie XIX i XX wieku.

-        Szkoły początkowe, średnie, pensje i seminaria nauczycielskie w latach 1850-1914.

-        Zawodowe szkolnictwo muzyczne w okresie II Rzeczpospolitej.

-        Wybitni pedagodzy wychowania muzycznego w latach 1914-1939.

-        Ewolucje ustroju szkolnictwa muzycznego po 1945 roku.

-        Ideały i cele wychowania w Polsce Ludowej.

-        Kierunki badań oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne kadry pedagogicznej szkolnictwa muzycznego w latach 1945-1989.

-        Rozwoju myśli pedagogi muzyki na przestrzeni wieków i historii najnowszej. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA: student jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych) wynikających z roli nauczyciela. Posiada wiedzę psychologiczną i pedagoegiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się. Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz podstawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.

 

metody dydaktyczne

Zajęcia mają charakter wykładów. W ramach zajęć stosowane są metody:

-        Podające (wykład, objaśnienie,)

-        Eksponujące (pokaz, ekspozycja).

-        Problemowe (metody aktywizujące, dyskusje i debaty, metody rozwijające      twórcze myślenie).

-        W kształceniu poszczególnych umiejętności z zakresu pedagogiki preferowane są szczególnie metody stymulujące aktywność intelektualną studenta.

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej, kolokwium lub testu warunkowane aktywnością na zajęciach (wykładach).

Warunki zaliczenia:

-        Ogólna znajomość terminologii z obszaru pedagogiki.

-        Znajomość wykładanej problematyki uzupełnionej wiadomościami z podanej wcześniej literatury.

 

wykonanie: www.ansta.pl