Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Psychologia muzyki

symboljezyk
4/4654
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Wykłady z psychologii muzyki mają za zadanie pogłębić wiedzę studentów na temat relacji zachodzących pomiędzy człowiekiem a muzyką.  Przedstawione zostaną prawa rządzące słuchaniem muzyki, jej wykonywaniem oraz uczeniem się muzyki, a także oddziaływaniem muzyki na organizm człowieka.  Ponadto przeanalizowane zostaną różnorodne aspekty pracy jako nauczyciela muzyki.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Ukończenie kursu z psychologii podczas realizacji studiów licencjackich.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Analiza własnych doświadczeń w zakresie relacji uczeń – nauczyciel muzyki; trening asertywności; trening interpersonalny.

bibliografia podstawowa

M. Manturzewska, H. Kotarska (1990) Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki. Warszawa: WSiP
W. Jankowski, B. Kamińska, A. Miśkiewicz (red) (2000) Człowiek – muzyka – psychologia. Warszawa: AMFC
J. Sloboda (2008) Wykłady z psychologii muzyki. Warszawa: UMFC

bibliografia uzupełniająca

A. Białkowski, B. Smoleńska- Zielińska (red) (2002) Bliżej muzyki, bliżej człowieka. Lublin: UMCS
J. Sloboda (2002) Umysł muzyczny. Warszawa: AMFC
R. Shuter-Dyson, C. Gabriel (1986) Psychologia uzdolnienia muzycznego. Warszawa:WSiP
M. Bogdanowicz, I. Poćwierz-Marciniak (2006) Zdolności muzyczne a zdolności językowe. W: L. Kataryńczuk-Mania, I. Kowalkowska (red) Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy. Zielona Góra: UZ
M. Kierzkowski, I. Poćwierz-Marciniak (2011) Słuchanie muzyki a inteligencja, czyli wariacje na temat „Efektu Mozarta”. W: Sztuka – kultura – edukacja. Rocznik naukowy Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

 

Mój warsztat artystyczny – mój warsztat pedagogiczny. (2004) Z.Konaszkiewicz (red.) Warszawa: AMFC

 

Szkoła muzyczna. Studia i szkice. (2009) Z.Konaszkiewicz (red.) Warszawa: UMFC

efekty kształcenia - wiedza

Student wie, czym zajmuje się psychologia muzyki i jakie są jej cele Student posiada wiedzę na temat historycznego kontekstu psychologii muzyki w Polsce i na świecie Student wyjaśnia, jakie jest terapeutyczne i antyzdrowotne oddziaływanie muzyki Student zna teorie percepcji muzyki Student charakteryzuje fizjologię słyszenia, także w aspekcie neuropsychologicznym Student rozróżnia kolejne etapy rozwoju muzycznego dziecka Student opisuje związek pomiędzy zdolnościami muzycznymi a innymi aspektami rozwoju dziecka Student nabywa wiedzę na temat psychologicznych aspektów pracy w roli nauczyciela

efekty kształcenia - umiejętności

Student analizuje związek pomiędzy muzyką a człowiekiem Student porządkuje koncepcje struktury zdolności muzycznych Student porównuje teorie percepcji muzyki Student uświadamia sobie zarówno własne predyspozycje do pracy w roli nauczyciela, jak i swoje ograniczenia Student wykazuje się umiejętnością świadomego stosowania technik radzenia sobie ze stresem Student wykorzystuje strategie motywowania siebie i innych do pracy

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student zachowuje ostrożność w wyrażaniu nieprzemyślanych opinii Student wykazuje otwartość na poznanie całej złożoności i wieloaspektowości tematu Student komunikuje swoje zdanie z szacunkiem dla odmiennych opinii innych Student dąży do własnego rozwoju, także w aspekcie relacji interpersonalnych Student pracuje w grupach Student przestrzega poczynionych ustaleń Student dostrzega i formułuje dylematy etyczne związane ze swoją przyszłą pracą Student poszukuje rozwiązań nieprawidłowych działań pedagogicznych

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
415.002.0wykładzaliczeniemgr Ilona Poćwierz-Marciniak, 4/4654/12817
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

SEMESTR I
1.    Psychologia muzyki i jej cele.
2.    Historia psychologii muzyki w Polsce i na świecie.
3.    Percepcja muzyki i jej uwarunkowania.
4.    Fizjologia słyszenia, neuropsychologiczne ujęcie percepcji muzyki.
5.    Muzyka wg teorii informacji.
6.    Prozdrowotne i antyzdrowotne oddziaływanie muzyki. Wykorzystanie muzyki w celach terapeutycznych.
7.    Zdolności muzyczne. Koncepcje struktury zdolności muzycznych.
8.    Rozwój muzyczny dziecka. Zaburzenia rozwoju dziecka wpływające na trudności w nauce muzyki.
9.    Analiza własnych umiejętności interpersonalnych warunkujących powodzenie w roli przyszłego nauczyciela muzyki.

Efektem kształcenia będzie poznanie podstawowych zagadnień psychologicznych związanych z percepcją muzyki, zdolnościami muzycznymi i ich rozwojem oraz wpływem muzyki na człowieka. Ponadto studenci będą mieli możliwość uświadomić sobie własne trudności i obawy związane z podjęciem pracy nauczyciela muzyki oraz nabyć niektóre umiejętności interpersonalne konieczne w zawodzie nauczyciela.

metody dydaktyczne

Wykład, dyskusja, metoda problemowa, studia przypadków.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Obecność na zajęciach i egzamin ustny.

wykonanie: www.ansta.pl