Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Psychologia II etapu edukacyjnego oraz szkół ponadpodstawowych

symboljezyk
4/4653
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Zajęcia dadzą możliwość zdobycia wiedzy na temat psychologii rozwojowej, wychowawczej oraz zaburzeń rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozwojowego przypadającego na III i IV etap edukacyjny. Ponadto wykłady poszerzone będą o praktyczne wskazówki radzenia sobie w sytuacjach trudnych w przyszłej pracy pedagogicznej.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Ukończenie przedmiotu psychologia ogólna i psychologia I i II etapu edukacyjnego

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak

bibliografia podstawowa

Birch A., Malim T. (1999) Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa, PWN

Brophy J. (2002) Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa, PWNH.

Turner J.S., Helms D.B. (1999) Rozwój człowieka. Warszawa, WSiP

 

bibliografia uzupełniająca

A. Faber, E. Mazlish (1998) Jak mówić , żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole. Poznań, Media Rodzina of Poznań

efekty kształcenia - wiedza

Student zna podstawową terminologię związaną z psychologią rozwojową Rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się Charakteryzuje rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny młodzieży w okresie III i IV etapu edukacyjnego Zna psychologiczne podstawy wychowania i kształcenia Posiada wiedzę na temat zaburzeń rozwoju w okresie adolescencji przypadającym na III i IV etap edukacyjny Zna potrzeby edukacyjne młodzieży z zaburzeniami rozwoju

efekty kształcenia - umiejętności

Porównuje poszczególne koncepcje rozwoju człowieka pod kątem największej przydatności w przyszłej pracy zawodowej Analizuje poszczególne aspekty rozwoju młodzieży w III i IV etapie edukacyjnym Interpretuje zachowania adolescenta w kontekście uwarunkowań bio-psycho-społecznych Wykorzystuje zdobytą wiedzę w nawiązaniu kontaktu z młodzieżą Rozpoznaje prawdopodobne przyczyny trudności edukacyjnych młodzieży w okresie III i IV etapu edukacyjnego Projektuje strategie stymulujące rozwój młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zna sposoby motywowania uczniów do nauki Umie radzić sobie z doświadczanym stresem

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Charakteryzuje się postawami prospołecznymi, szacunkiem dla innych i poczuciem odpowiedzialności Rozwija własne umiejętności interpersonalne, porozumiewając się z innymi w sposób jasny i bezpośredni, z szacunkiem wobec odmiennych poglądów innych Potrafi nawiązać kontakt z młodzieżą Posługuje się fachową terminologią z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii kształcenia Posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmieniających się okoliczności w środowisku Jest zdolny do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, kreatywności i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów własnych i grupowych W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania Nawiązuje współpracę w zespole ludzkim Przestrzega zasad etyki zawodowej

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
315.002.0wykładzaliczeniemgr Ilona Poćwierz-Marciniak, 4/4653/12814
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Psychologia rozwojowa - przypomnienie terminologii i podstawowych koncepcji rozwoju człowieka.

2. Okres adolescencji - cechy charakterystyczne.

3. Młodzież w III etapie edukacyjnym - rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny, moralny. Najczęstsze problemy wychowawcze.

4. Młodzież w IV etapie edukacyjnym - rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny, moralny. Najczęstsze problemy wychowawcze.

5. Klasyfikacja zaburzeń rozwoju młodzieży w III i IV etapie edukacyjnym.

6. Możliwości wspierania rozwoju młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

7. Motywowanie uczniów do nauki.

8. Charakterystyka dalszych okresów rozwoju - wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość.

9. Analiza własnych predyspozycji do pracy z młodzieżą.

 

metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną; dyskusja

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Obecność na zajęciach, egzamin ustny

wykonanie: www.ansta.pl