Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Psychologia I i II etapu edukacyjnego

symboljezyk
4/4651
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Zajęcia dadzą możliwość zdobycia wiedzy na temat psychologii rozwojowej, wychowawczej oraz zaburzeń rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozwojowego przypadającego na I i II etap edukacyjny. Ponadto wykłady poszerzone będą o praktyczne wskazówki radzenia sobie w sytuacjach trudnych w przyszłej pracy pedagogicznej.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Ukończenie kursu z psychologii ogólnej.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Brak

bibliografia podstawowa

Birch A., Malim T. (1999) Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa, PWN

Brophy J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: PWNH.

Ilg F.L., Bates Ames L., Baker S.M. (1994) Rozwój psychiczny dziecka. Gdańsk, GWP

Turner J.S., Helms D.B. (1999) Rozwój człowieka. Warszawa, WSiP

 

bibliografia uzupełniająca

A. Faber, E. Mazlish (1998) Jak mówić , żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole. Poznań: Media Rodzina of Poznań

Weyhreter (2004) Trudności z koncentracją uwagi. Warszawa, PZWL

 

efekty kształcenia - wiedza

Student zna podstawową terminologię związaną z psychologią rozwojową. Rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się. Wymienia poszczególne etapy rozwoju dziecka. Charakteryzuje rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny dziecka w okresie I i II etapu edukacyjnego. Zna psychologiczne podstawy wychowania i kształcenia. Posiada wiedzę na temat zaburzeń rozwoju dziecka. Zna potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami rozwoju.

efekty kształcenia - umiejętności

Porównuje poszczególne koncepcje rozwoju człowieka pod kątem największej przydatności w przyszłej pracy zawodowej. Analizuje poszczególne aspekty rozwoju dziecka w I i II etapie edukacyjnym. Interpretuje zachowania dziecka w kontekście uwarunkowań bio-psycho-społecznych. Wykorzystuje zdobytą wiedzę w kontakcie z dzieckiem. Projektuje strategie stymulujące rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Charakteryzuje się postawami prospołecznymi, szacunkiem dla innych i poczuciem odpowiedzialności. Rozwija własne umiejętności interpersonalne, porozumiewając się z innymi w sposób jasny i bezpośredni, z szacunkiem wobec odmiennych poglądów innych. Nawiązuje przyjazny kontakt z dzieckiem w wieku szkolnym. Posługuje się fachową terminologią z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii kształcenia. Posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmieniających się okoliczności w środowisku. Jest zdolny do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, kreatywności i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów własnych i grupowych. W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania. Nawiązuje współpracę w zespole ludzkim.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.002.0wykładzaliczeniemgr Eliza Ludkiewicz, 4/4651/12809
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka. Terminologia, podstawowe pojęcia.

2. Stadia rozwoju człowieka.

3. Okres sensoryczno-motoryczny.

4. Wiek poniemowlęcy.

5. Wiek przedszkolny.

6. Dziecko w I etapie edukacyjnym - rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny, moralny.

7. Dziecko w II etapie edukacyjnym - rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny, moralny.

8. Zaburzenia rozwoju dziecka I i II etapu edukacyjnego.

9. Możliwości wspierania rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Obecność na zajęciach, egzamin ustny.

wykonanie: www.ansta.pl