Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Praktyki pedagogiczne

symboljezyk
4/4647
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Zdobywanie różnorodnego doświadczenia w zakresie pracy pedagogicznej w instytucjach kultury związanych z edukacją muzyczną. Poznawanie szerokiego spektrum problematyki związanej z działalnością pedagogiczną, poprzez uczestnictwo w zajęciach na zasadzie obserwacji lub czynnego udziału.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Psychologia, pedagogika, metodyka, dydaktyka.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Udział w seminariach i kursach mistrzowskich, obecność na wykładach metodycznych dla nauczycieli.

bibliografia podstawowa

Podręczniki i materiały nutowe używane podczas zajęć.

bibliografia uzupełniająca

Programy autorskie tworzone przez nauczycieli prowadzących zajęcia

efekty kształcenia - wiedza

Zna zasady funkcjonowania i organizacji pracy w placówkach kulturalnych i edukacyjnych. Rozumie problemy związane z prowadzeniem zajęć muzycznych. Zna sposoby na osiąganie założonych efektów artystycznych i przekazanie niezbędnej wiedzy w procesie dydaktycznym. Dysponuje bogatym zasobem obserwacji w zakresie różnorodnej problematyki pedagogicznej i wie jak zdobyte doświadczenia zastosować w ramach własnej działalności w dziedzinie nauczania.

efekty kształcenia - umiejętności

Potrafi motywować ucznia do osiągania zakładanych efektów artystycznych. Umie przeprowadzić lekcję z zachowaniem reguł formalnych, w szczególności w zakresie organizacji czasu pracy. Potrafi stworzyć odpowiednią relację z uczniem, jako niezbędną podstawę do skutecznego osiągania efektów edukacyjnych. Po konsultacji z pedagogiem przedmiotu głównego, w zakresie elementów dydaktyki przedmiotowej, potrafi zdobyte podczas praktyk doświadczenia, zastosować w aspekcie własnej specjalności.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Jako wykwalifikowany muzyk, kształtuje świadomość artystyczną wśród dzieci i młodzieży. Odpowiada za rozwijanie u uczniów indywidualnych zainteresowań i poszukiwań w dziedzinie szeroko pojętej kultury muzycznej. Kształtuje wzorce w zakresie wykonawstwa artystycznego, dbając o wrażliwość na walory estetyczne.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.001.0ćwiczeniazaliczenie bez oceny4/4647/12803
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zdobywanie doświadczenia w zakresie metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Przyswojenie elementów, odnoszących się do praktycznego stosowania zagadnień pedagogiki muzyki. Zdobywanie umiejętności kreatywnego poszukiwania własnych metod pracy z uczniem, na podstawie obserwacji prowadzonych zajęć.

metody dydaktyczne

Obserwacja oraz prowadzenie indywidualnych zajęć muzycznych, pod kierunkiem doświadczonych pedagogów.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Dokument (zaświadczenie) o odbyciu 30 godzin praktyk pedagogicznych.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.001.0ćwiczeniazaliczenie bez oceny4/4647/12808
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zdobywanie doświadczenia w zakresie metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Przyswojenie elementów, odnoszących się do praktycznego stosowania zagadnień pedagogiki muzyki. Zdobywanie umiejętności kreatywnego poszukiwania własnych metod pracy z uczniem, na podstawie obserwacji prowadzonych zajęć.

 

metody dydaktyczne

Obserwacja oraz prowadzenie indywidualnych zajęć muzycznych, pod kierunkiem doświadczonych pedagogów.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Dokument (zaświadczenie) o odbyciu 30 godzin praktyk pedagogicznych.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
345.001.0ćwiczeniazaliczenie bez oceny4/4647/12813
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zdobywanie doświadczenia w zakresie metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Przyswojenie elementów, odnoszących się do praktycznego stosowania zagadnień pedagogiki muzyki. Zdobywanie umiejętności kreatywnego poszukiwania własnych metod pracy z uczniem, na podstawie obserwacji prowadzonych zajęć.

metody dydaktyczne

Obserwacja oraz prowadzenie indywidualnych zajęć muzycznych, pod kierunkiem doświadczonych pedagogów.

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Dokument (zaświadczenie) o odbyciu 30 godzin praktyk pedagogicznych.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
445.001.0ćwiczeniazaliczenie bez oceny4/4647/12816
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zdobywanie doświadczenia w zakresie metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Przyswojenie elementów, odnoszących się do praktycznego stosowania zagadnień pedagogiki muzyki. Zdobywanie umiejętności kreatywnego poszukiwania własnych metod pracy z uczniem, na podstawie obserwacji prowadzonych zajęć.

metody dydaktyczne

Obserwacja oraz prowadzenie indywidualnych zajęć muzycznych, pod kierunkiem doświadczonych pedagogów.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Dokument (zaświadczenie) o odbyciu 30 godzin praktyk pedagogicznych.

wykonanie: www.ansta.pl