Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Jazzowy instrument główny - trąbka z dydaktyką przedmiotową specjalności głównej

symboljezyk
4/4311polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Głównym założeniem jest kontynuacja rozwoju umiejętności potrzebnych do wykonywania kompozycji i improwizowania w stylistyce, która obowiązuje w muzyce jazzowej i rozrywkowej. Poszerzone spektrum poznawcze to repertuar składający się ze standardów jazzowych oraz standardów muzyki rozrywkowej o zaawansowanym stopniu trudności.
Praca nad dotychczas poznanymi technikami improwizatorskimi oraz rozbudowywanie warsztatu improwizatorskiego o własne, samodzielnie skonstruowane formuły i zestawy dźwięków. Kształcenie umiejętności interakcji z muzykami podczas grania. Rozwijanie umiejętności czytania zapisu nutowego sposobem a'vista w utworach jazzowych o skomplikowanej konstrukcji melodycznej. Poznawanie sposobów reharmonizacji utworów po uprzedniej analizie harmonicznej i formalnej. Kurs poświęcony jest ugruntowaniu, pogłębianiu i rozwijaniu podstawowych umiejętności dydaktycznych i wiedzy metodycznej zdobytych w dotychczasowym toku kształcenia metodycznego w odniesieniu do nauczania gry na trąbce. Celem kursu jest osiągnięcie umiejętności płynnego posługiwania się terminologią metodyczną, charakteryzowania i porównania metod i technik stosowanych w nauczaniu. nacisk położony jest na zagadnienia bezpośrednio związane z doświadczaniem nauczania oraz na konfrontowanie przygotowania teoretycznego z rzeczywistością edukacyjną. Kurs ma na celu wykształcenie umiejętności dyskusji, formułowania konstruktywnej krytyki i informacji zwrotnej, a także świadomości własnych przekonań i postaw zawodowych oraz stylu nauczania.

 

Wzbogacenie  świadomości własnego warsztatu artystycznego, o problematykę związaną z przekazywaniem nabytej wiedzy i umiejętności, w zakresie gry na instrumencie, podczas prowadzonej dzałalności pedagogicznej. 

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Umiejętność czytania zapisu nutowego a'vista. Znajomość harmonii jazzowej w stopniu zaawansowanym. Poszerzanie nstrumentarium pozwalające na pracę nad indywidualnym brzemieniem. Znajomość publikacji na temat harmonii jazzowej i technik improwizatorskich. Znajomość aktualnych wydawnictw płytowych szeroko pojętej muzyki jazzowej.

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

1.Historia jazzu

2.Kształcenie słuchu

3.Zespoły instrumentalne

4.Kompozycja i aranżacja

5.Fortepian
6. Big band

7.Uczestniczenie w warsztatach instrumentalnych

8.Uczestniczenie w seminariach dokształcających

9.Uczęszczanie na pokazy mistrzowskie

 

bibliografia podstawowa

Nicolas Slonimsky - Thesaurus of scales and melodic patterns

Andy Jaffe - Jazz Harmony

Wayne Kranz - Improviser's O's Jerry

Bergonzi - Hexatonic's

bibliografia uzupełniająca

Sammy Nestico - The Complete Arranger

Mark E Boling - The Jazz Theory Workbook

Bill Dobbins - Jazz Arranging And Composing

efekty kształcenia - wiedza

Absolwent operuje szeroką wiedzą na temat repertuaru oraz technik improwizatorskich, niezbędną dla trębacza jazzowego, umożliwiającą mu wykonywanie utworów i improwizację w różnych kontekstach pracy artystycznej. Zna i definiuje różnorodne trendy stylistyczne typowe dla muzyki jazzowej a także stylistyk pokrewnych np. bluesa,funku oraz kierunków rozwoju współczesnej muzyki rozrywkowej.

Wie jak rozpoznawać i definiować problemy warsztatowo - stylistyczne. Zna sposoby przekazywania nabytych doświadczeń służące doskonaleniu umiejętności samodzielnej wypowiedzi artystycznej. Zna metody etapowego wdrażania poszczególnych treści kształcenia, wie jak skonstruować całościowo harmonogram indywidualnej pracy dydaktycznej.

efekty kształcenia - umiejętności

Absolwent jest zdolny do pracy, jako profesjonalny trębacz jazzowy i band leader oraz do twórczego funkcjonowania w różnych formach zespołowych, posiada umiejętność współdziałania z innymi artystami w różnego typu zespołach oraz w ramach innych wspólnych prac i projektów, także o charakterze multidyscyplinarnym. Potrafi podjąć rolę wiodącą w zespołach jazzowych i popowych. Umie tworzyć, realizować i wyrażać własne koncepcje artystyczne, związane ze charakterystyką gry na trąbce w kontekście stylistyki jazzowy. Posiada umiejętność szybkiego odczytania i opanowania pamięciowego utworów, ze świadomym zastosowaniem różnych typów pamięci muzycznej. Posiada umiejętność dogłębnego rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych, metrorytmicznych oraz aspektów artykulacji, frazowania, time'ingu, struktur harmonicznych w opracowywanych utworach. Absolwent posiada umiejętność swobodnego kształtowania muzyki w sposób umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego. Jako trębacz jazzowy potrafi sprawnie stosować zaawansowane techniki improwizatorskie typowe dla muzyki jazzowej oraz muzyki popowej. Potrafi transponować przebiegi melodyczno harmoniczne. Świadomie stosuje techniki pozwalające panować nad objawami stresu oraz zna sposoby i techniki motywacyjne pracy w zespole artystycznym.

Potrafi w sposób teoretyczny i praktyczny przekazać nabyte podczas studiów doświadczenia z zakresu wzbogacania umiejętności wykonawczych. Potrafi uzasadnić przekazywane treści kształcenia i metody pracy, w oparciu o kompetencje zdobyte podczas zajęć, oraz obserwacje z zakresu praktyk pedagogicznych.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Absolwent świadomy jest odpowiedzialnościa za własne przygotowanie do pracy trębacza jazzowego, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata, jako jego współtwórca. Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić własny projekt muzyczny obejmujący skomponowanie utworów, stworzenie zespołu, przeprowadzenie prób, nagrania i realizację zamierzeń koncertowych. Jest trębaczem jazzowym w pełni przygotowanym do wykonywania zawodu. Świadomie planuje ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy.

Jako wykwalifikowany muzyk instrumentalista, wdraża i promuje wartości które są cenne w zakresie muzycznego wykonawstwa artystycznego. W swojej działalności pedagogicznej kształtuje wrażliwość muzyczną i poczucie estetyki.

Semestry

Jazz i muzyka estradowa
Instrumentalistyka (magisterskie uzupełniające, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
130.003.0ćwiczeniaegzaminad. dr Jerzy Małek, 4/4311/11914
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Poznawanie sposobów tworzenia koncepcji melodyczno-harmonicznych w improwizacji: zestawy trzy- i czterodźwiękowe zawierające składniki diatoniczne i niediatoniczne. Czytanie utworów techniką a'vista: standardy jazzowe o zaawansowanej konstrukcji melodycznej i harmonicznej
Reharmonizacja utworów: substytuty z trzema dźwiękami wspólnymi. Gamy durowe i molowe we wszystkich rodzajach artykuacji, wszystkich tonacjach w interwałach: kwarta, kwinta. Pasaże o konstrukcji pięciodźwięku. Gra solowa: aranżacja tematu utworu. Praca nad utworami: kompozycje autorów John Coltrane, Charlie Parker.
Kontynuacja budowania warsztatu improwizatorskiego. Wykształcenie zalążków indywidualnego brzemienia instrumentalisty. Umiejętność odnalezienia się trębacza w roli solisty i kameralisty.

metody dydaktyczne

Praca indywidualna ze studentem nad elementami warsztatu improwizatorskiego i nad zastosowaniem technik improwizatorskich w programie złożonym ze standardów jazzowych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Wykonanie utworów z uwzględnieniem elementów zawartych w treściach programowych. Kryteria oceny: ekspresja, indywidualne brzmienie, sprawność techniczna.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
230.006.0ćwiczeniaegzaminad. dr Jerzy Małek, 4/4311/11913
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Poznawanie sposobów tworzenia koncepcji harmoniczno-melodycznych w  improwizacji: zestawy pięcio- i sześciodźwiękowe zawierające składniki diatoniczne i niediatoniczne. Czytanie utworów techniką a'vista: standardy jazzowe o zaawansowanej konstrukcji melodycznej i harmonicznej
Reharmonizacja utworów: substytuty z trzema i dwoma dźwiękami wspólnymi. Gamy durowe i molowe we wszystkich rodzajach artykuacji w interwałach: seksta i septyma. Pasaże o konstrukcji sześciodźwięku.  Praca nad utworami: kompozycje autorów John Coltrane, Charlie Parker oraz Thelonius Monk.
Kontynuacja budowania warsztatu improwizatorskiego. Wykształcenie zalążków indywidualnego brzemienia instrumentalisty. Umiejętność odnalezienia się trębacza w roli solisty i kameralisty.

metody dydaktyczne


Praca indywidualna ze studentem nad elementami warsztatu improwizatorskiego i nad zastosowaniem technik improwizatorskich w programie złożonym ze standardów jazzowych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Wykonanie utworów z uwzględnieniem elementów zawartych w treściach programowych. Kryteria oceny: ekspresja, indywidualne brzmienie, sprawność techniczna.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.006.0ćwiczeniaegzaminad. dr Jerzy Małek, 4/4311/11912
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Poznawanie sposobów tworzenia koncepcji melodyczno-harmonicznych tworzących improwizację : zestawy sześcio- i siedmiodźwiękowe zawierające składniki diatoniczne i niediatoniczne. Czytanie utworów techniką a'vista: standardy jazzowe o zaawansowanej konstrukcji melodycznej i harmonicznej
Reharmonizacja utworów: substytuty z dwoma i jednym dźwiękiem wspólnymi.. Gamy durowe i molowe we wszystkich rodzajach artykuacji w interwałach: oktawy.Praca nad utworami: kompozycje autorów John Coltrane, Charlie Parker oraz Thelonius Monk oraz Joe Henderson.
Kontynuacja budowania warsztatu improwizatorskiego. Wykształcenie zalążków indywidualnego brzemienia instrumentalisty. Umiejętność odnalezienia się trębacza w roli solisty i kameralisty.

metody dydaktyczne

Praca indywidualna ze studentem nad elementami warsztatu improwizatorskiego i nad zastosowaniem technik improwizatorskich w programie złożonym ze standardów jazzowych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Wykonanie utworów z uwzględnieniem elementów zawartych w treściach programowych. Kryteria oceny: ekspresja, indywidualne brzmienie, sprawność techniczna.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
430.0018.0ćwiczeniakolokwiumad. dr Jerzy Małek, 4/4311/11911
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Poznawanie sposobów tworzenia koncepcji melodyczno-harmonicznych w improwizacji: od ośmiu do dwunastu dżwięków zawierające składniki diatoniczne i niediatoniczne. Czytanie utworów techniką a'vista: standardy jazzowe o zaawansowanej konstrukcji melodycznej i harmonicznej
Reharmonizacja utworów: system niekadencyjny.
Gamy durowe i molowe we wszystkich rodzajach artykuacji w interwałach: decymy. Gra solowa: improwizacja czterogłosowa. Praca nad utworami: kompozycje autorów John Coltrane, Charlie Parker oraz Thelonius Monk Joe Henderson oraz wybrani kompozytorzy współcześni.

Kontynuacja budowania warsztatu improwizatorskiego. Wykształcenie zalążków indywidualnego brzemienia instrumentalisty. Umiejętność odnalezienia się trębacza w roli solisty i kameralisty.

metody dydaktyczne

Praca indywidualna ze studentem nad elementami warsztatu improwizatorskiego i nad zastosowaniem technik improwizatorskich w programie złożonym ze standardów jazzowych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Wykonanie utworów z uwzględnieniem elementów zawartych w treściach programowych. Kryteria oceny: ekspresja, indywidualne brzmienie, sprawność techniczna.

wykonanie: www.ansta.pl