Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Czytanie nut głosem

symboljezyk
4/4275
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest rozwój umiejętności czytania nut głosem, analizy problemów wykonawczych, wrażliwości na intonację, umiejętności pracy w zespole wokalnym w zakresie ściśle związanym ze specyfiką działań zawodowych wykonywanych przez absolwentów. W bliższym spojrzeniu cele te dają się zdefiniować w sposób następujący: rozwijanie zdolności muzycznych i wrażliwości słuchowej, pamięci i wyobraźni muzycznej poprzez kształcenie sprawności słuchowych, głosowych i analitycznych, wykształcenie umiejętności analizy i odtworzenia zjawisk dźwiękowych,wykształcenie umiejętności biegłego czytania nut głosem w fakturze 1-4 głosowej wraz z korektą błędów dźwiękowych i intonacyjnych oraz praktyczne zastosowanie metody Z. Kodaly'a i fonogestyki do ćwiczeń jedno- i dwugłosowych. Podczas kursu studenci uczą się także odczytu zapisu neumatycznego oraz mensuralnego.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Ukończenie kursu kształcenia słuchu; znajomość metody cyfrowej; znajomość podstawowych skal i systemów muzycznych; rozpoznawanie wzrokowe struktur melodyczno-rytmicznych

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Kształcenie słuchu; chór; emisja głosu

bibliografia podstawowa

W. Anczykowska-Wysocka: Kształcenie wokalistów w czytaniu nut głosem. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki Gdańsk 2004

J. Dzielska: Materiały pomocnicze do kształcenia słuchu z. 1 i 2. PWM Kraków 2008, 2010.

J. Dzielska, M. Kaszycki: Podręcznik do kształcenia słuchu. PWM Kraków 2010.

A. Kowalska-Pińczak: Kształcenie słyszenia linearnego od tonalności do atonalności. Akademia Muzyczna Gdańsk 2000.

J. K. Lasocki: Solfeż II. PWM Kraków 1991.

J. K. Lasocki: Z pieśnią. T. I, II, III,  IV. PWM Kraków 1979, 1964, 1977, 1967.

B. de Mezer, D. A. Wilczak: Materiały nie tylko do kształcenia słuchu. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina Warszawa 2008.

S. Wiechowicz: Ćwiczenia w starych kluczach. T. I, II, III. PWM Kraków.

M. Wacholc: Czytanie nut głosem1-3. PWM Kraków.

I. Targońska: Programowana metoda czytania nut głosem w systemie atonalnym. Akademia Muzyczna Warszawa 1989.

bibliografia uzupełniająca

F. Wesołowski: Materiały do nauki o skalach muzycznych. PWM Kraków 1997.

utwory z zasobów własnych

K. Szymanowski: Rymy dziecięce, Słopiewnie, i in.

W. Lutosławski: Piosenki dziecinne i in.

efekty kształcenia - wiedza

Student nazywa znane mu skale oraz odmiany gam; odnajduje we fragmentach wokalnych znane sobie struktury melodyczne i rytmiczne; identyfikuje systemy w podanym fragmencie muzycznym, identyfikuje problemy wykonawcze; wyjaśnia powstałe problemy wykonawcze

efekty kształcenia - umiejętności

Student planuje strategię czytania utworu; przewiduje i weryfikuje problemy wykonawcze i intonacyjne; analizuje utwór pod kątem trudności wykonawczej i intonacyjnej; poddaje krytyce własne i inne wykonania

Student posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki wokalnej, w tym partytur współczesnych; student potrafi biegle i w pełni przekazywać materiał muzyczny i formę utworu; student posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktury harmonicznej opracowywanych utworów; student opanował umiejętność wzrokowego rozpoznawania materiału muzycznego, zapamietywania go i operowania nim; posiada umiejętność transpozycji całościowych układów melodyczno-harmonicznych, Student potrafi dobrać repertuar rozwijający zdolności słuchowe dzieci i młodzieży

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

Student jest przygotowany pod względem sluchowym i wokalnym do wykonywania zawodu nauczyciela i dyrygenta; umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebny repertuar do czytania nut głosem; posiada umiejętność organizacji pracy zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań wokalnych; w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować działalność artystyczną; student uczy się oceniać i rozwiązywać problemy związane z czystą intonacją w zespole; student wypracowuje własną metodę czytania nut głosem

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
315.001.0wykład/ćwiczeniazaliczeniedr Monika Kaźmierczak, 4/4275/11836
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Treści programowe: czytanie, analiza, korekta błędów tekstowych i intonacyjnych w przykładach muzycznych 1-3 głosowych (tonalnych, o rozszerzonej tonalności, w skalach spoza systemu dur-moll). Czytanie notacji neumatycznej.

Efekty kształcenia: czytanie a'vista i analiza utworów wokalnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów intonacyjnych.

metody dydaktyczne

Ćwiczenia przy użyciu metody cyfrowej JJ Rousseau i jej modyfikacji opracowanej przez dr. A. Kowalską-Pińczak; fonogestyka; analiza przygotowawcza ćwiczeń solfeżowych (1-3-głosowych) pod względem wykonawczym; czytanie a'vista, w tym notacji neumatycznej; przygotowywanie ćwiczeń do śpiewania z graniem; analiza wykonań pod względem intonacji; korekta błędów wykonawczych; praca z kamertonem.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą zaliczenia semestru jest pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń i frekwencja (50% oceny) oraz pozytywne zaliczenie kolokwium z czytania a'vista oraz wstępnej analizy utworu (50% oceny).

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
415.001.0wykład/ćwiczeniazaliczeniedr Monika Kaźmierczak, 4/4275/11837
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Treści programowe: czytanie, analiza, korekta błędów tekstowych i intonacyjnych w przykładach muzycznych (tonalnych, o rozszerzonej tonalności, w skalach spoza systemu dur-moll).

Efekty kształcenia: czytanie a vista i analiza utworów wokalnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów intonacyjnych.

metody dydaktyczne

Ćwiczenia przy użyciu metody cyfrowej JJ Rousseau i jej modyfikacji opracowanej przez dr. A. Kowalską-Pińczak; fonogestyka; analiza przygotowawcza ćwiczeń solfeżowych (1-, 2-, 3- i 4-głosowych) pod względem wykonawczym; czytanie a vista; przygotowywanie ćwiczeń do śpiewania z graniem;analiza wykonań pod względem intonacji; korekta błędów wykonawczych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą zaliczenia semestru jest pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń oraz pozytywne zaliczenie kolokwium z czytania a vista oraz wstępnej analizy utworu.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
515.001.0wykład/ćwiczeniazaliczeniedr Monika Kaźmierczak, 4/4275/11838
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Treści programowe: czytanie, analiza, korekta błędów tekstowych i intonacyjnych w przykładach muzycznych (tonalnych, o rozszerzonej tonalności, atonalnych, w skalach spoza systemu dur-moll).

Efekty kształcenia: czytanie a vista i analiza utworów wokalnych 1-4 głosowych ze szczególnym uwzględnieniem problemów intonacyjnych.

metody dydaktyczne

Ćwiczenia przy użyciu metody cyfrowej JJ Rousseau i jej modyfikacji opracowanej przez dr. A. Kowalską-Pińczak; fonogestyka; analiza przygotowawcza ćwiczeń solfeżowych (1-4-głosowych) pod względem wykonawczym; czytanie a vista; przygotowywanie ćwiczeń do śpiewania z graniem;analiza wykonań pod względem intonacji; korekta błędów wykonawczych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą zaliczenia semestru jest pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń oraz pozytywne zaliczenie kolokwium z czytania a vista oraz wstępnej analizy utworu.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
615.002.0wykład/ćwiczeniazaliczeniedr Monika Kaźmierczak, 4/4275/11839
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Treści programowe: czytanie, analiza, korekta błędów tekstowych i intonacyjnych w przykładach muzycznych (tonalnych, o rozszerzonej tonalności, atonalnych, w skalach spoza systemu dur-moll).

Efekty kształcenia: czytanie a vista i analiza oraz przygotowywanie utworów wokalnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów intonacyjnych, czytanie zapisu graficznego.

metody dydaktyczne

Ćwiczenia przy użyciu metody cyfrowej JJ Rousseau i jej modyfikacji opracowanej przez dr. A. Kowalską-Pińczak; fonogestyka; analiza przygotowawcza ćwiczeń solfeżowych (1-, 2-, 3- i 4-głosowych) pod względem wykonawczym; czytanie a vista; przygotowywanie ćwiczeń do śpiewania z graniem;analiza wykonań pod względem intonacji; korekta błędów wykonawczych.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Podstawą zaliczenia semestru jest pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń oraz pozytywne zaliczenie kolokwium z czytania a vista oraz wstępnej analizy utworu.

wykonanie: www.ansta.pl