Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Podstawy dydaktyki

symboljezyk
4/3249
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Dydaktyka jest nauką o kształceniu i samokształceniu, ich celach i treści oraz metodach, środkach i organizacji.

Założeniem i celem jest między innymi:

- poznanie przez studentów współczesnych modeli szkół,

- przygotowanie studentów do prowadzenia lekcji muzyki w przedszkolu, szkole ogólnokształcącej typu podstawowego (I-III; IV-VI);

- zdobycie naukowych podstaw edukacji ogólnej i muzycznej,

- poznanie nowych koncepcji i metod edukacji ogólnej i muzycznej w Polsce, celów, treści, form nauczania muzyki w szkołach ogólnokształcących,

- przygotowanie studentów do pracy pedagogicznej w szkołach ogólnokształcących, muzycznych oraz zakładach kształcenia nauczycieli poprzez poznanie programów nauczania przedmiotu: "muzyka", opanowanie umiejętności celowego stosowania odpowiednich form edukacji muzycznej,

- opanowanie umiejętności planowania i organizacji pracy: tworzenie planów pracy oraz scenariuszy lekcji, organizowanie artystycznej działalności uczniów,

- zrozumienie funkcji edukacji muzycznej na tle ogólnych zadań szkoły,

- opanowanie różnych metod nauczania muzyki dostosowanych do pracy z uczniami w różnych grupach wiekowych,

- pobudzenie do twórczego myślenia w dziedzinie metodyki przedmiotu "muzyka",

- ścisłe powiązanie celów zajęć z programem praktyk pedagogicznych w szkole ogólnokształcącej podstawowej, podczas których studenci hospitują i samodzielne prowadzą lekcje.

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Wiedza o kulturze

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Praktyki w zakresie metodyki i teorii edukacji muzycznej w szkołach ogólnokształcących oraz praktyki w szkołach muzycznych

bibliografia podstawowa

- Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.

- Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004; Podręczniki szkolne dla ucznia i przewodniki metodyczne dla nauczycieli.

- Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy, red. Ulrich Schrade, Warszawa 2010. 

- Uchyła-Zroski J.: Wybrane zagadnienia z dydaktyki wychowania muzycznego, Wyd. UŚ, Katowice 1999.

- Manturzewska M, Kotarska H. (red.).: Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, WSiP, Warszawa 1990.

- Kisiel M.: Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej, Wyd. GWSP, Mysłowice 2003.

- Lipska E., Przychodzińska M.: Muzyka w nauczaniu początkowym - metodyka, WSiP, Warszawa 1991.

- Burowska Z.: Współczesne systemy wychowania muzycznego, WSiP, Warszawa 1976.

- Smoczyńska-Nachtman U.: Muzyka dla dzieci, WSiP, Warszawa 1992.

- Jankowska M., Jankowski W: Z. Kodaly i jego pedagogika muzyczna, WSiP, Warszawa 1990.

 - Przychodzińska M.: Drogi do muzyki, WSiP, Warszawa 1999.

- Lipska E., Przychodzińska M.: Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego, WSiP, Warszawa 1987.

- Przychodzińska M.: Wychowanie muzyczne. - idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa 1989.

- Stasińska K.: 120 lekcji muzyki dla klas I-III, WSiP, Warszawa 1995.

- Dadak-Kozicka K.: Śpiewajże mi jako umiesz, WSiP, Warszawa 1992.

- Czarnecka M., Waluga A. Rozśpiewana szkoła

- elementarz dla ucznia, przewodnik dla nauczyciela, Stentor, Warszawa 1995.

- Rogalski E.,: Muzyka u pozaszkolnej edukacji estetycznej, Bydgoszcz 1992.

bibliografia uzupełniająca

Czasopismo dla nauczycieli "Wychowanie Muzyczne w Szkole" oraz "Wychowanie Muzyczne"

efekty kształcenia - wiedza

- W wyniku przeprowadzonych zajęć student: posiada wiedzę dotyczącą pedagogiki w zakresie problematyki pracy z dziećmi na poziomie podstawowym edukacji ogólnej i muzycznej, a także kształcenia przedszkolnego i wieku młodszego szkolnego (przedszkole i szkoła podstawowa, także muzyczna) i rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się
- Student charakteryzuje cezury rozwoju myśli pedagogiki muzyki.
- posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z programami edukacji muzycznej w szkole ogólnokształcącej wczesnego etapu edukacyjnego i szkoły muzycznej I stopnia, a także w obrębie literatury swojej specjalności

efekty kształcenia - umiejętności

- W wyniku przeprowadzonych zajęć student: posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

- W wyniku przeprowadzonych zajęć student: spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela / pkt 3 "szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2012)

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
330.002.0wykładzaliczeniedr Gabriela Konkol, 4/3249/8984
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i muzycznej:

- główne pojęcia dydaktyki

- przemiany dydaktyki jako nauki

- cele kształcenia

- zagadnienia rozwoju osobowości: kierunki - behawioralny, pedagogika kultury, pedagogika psychoanalityczna, psychologia poznawcza, Wincenty Okoń o rozwoju osobowości

- modele szkoły współczesnej

- program i treści kształcenia

- metody nauczania muzyki

- formy organizacyjne kształcenia (lekcja i jej typy)

- planowanie i organizacja pracy

- budowa jednostki lekcyjnej

- wymagania edukacyjne

- budowa scenariusza

- osiągnięcia uczniów

2. System oceniania-kryteria oceny z przedmiotu "Muzyka" w poszczególnych klasach

3. Koncepcje i metody edukacji muzycznej

metody dydaktyczne
  • Metody problemowe: wykład problemowy
  • Metody praktyczne: ćwiczebne, realizacji zadań

 

 

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Kolokwium pisemne

wykonanie: www.ansta.pl