Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Dydaktyka muzyki I i II etapu edukacyjnego oraz podstawowej szkoły muzycznej

symboljezyk
4/3245
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Przygotowanie studentów do prowadzenia lekcji muzyki w przedszkolu, szkole ogólnokształcącej typu podstawowego (I-III; IV-VI); naukowe podstawy edukacji muzycznej, koncepcje i metody edukacji muzycznej Europie i ich adaptacje w Polsce, cele, treści, formy i metody nauczania muzyki w szkołach ogólnokształcących, - przygotowanie studentów do pracy pedagogicznej w szkołach ogólnokształcących, muzycznych oraz zakładach kształcenia nauczycieli poprzez poznanie programów nauczania przedmiotu: "muzyka", opanowanie umiejętności celowego stosowania odpowiednich form edukacji muzycznej, - opanowanie umiejętności planowania i organizacji pracy: tworzenie planów pracy oraz scenariuszy lekcji, organizowanie artystycznej działalności uczniów, - zrozumienie funkcji edukacji muzycznej na tle ogólnych zadań szkoły, - opanowanie różnych metod nauczania muzyki dostosowanych do pracy z uczniami w różnych grupach wiekowych, - pobudzenie do twórczego myślenia w dziedzinie metodyki przedmiotu "muzyka", - ścisłe powiązanie celów zajęć z programem praktyk pedagogicznych w szkole ogólnokształcącej podstawowej, podczas których studenci hospitują i samodzielne prowadzą lekcje.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

Wiedza o kulturze

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

Praktyki w zakresie metodyki i teorii edukacji muzycznej w szkołach ogólnokształcących oraz praktyki w szkołach muzycznych

bibliografia podstawowa

Podręczniki szkolne dla ucznia i przewodniki metodyczne dla nauczycieli. - Uchyła-Zroski J.: Wybrane zagadnienia z dydaktyki wychowania muzycznego, Wyd. UŚ, Katowice 1999. - Manturzewska M, Kotarska H. (red.).: Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki, WSiP, Warszawa 1990. - Kisiel M.: Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej, Wyd. GWSP, Mysłowice 2003. - Lipska E., Przychodzińska M.: Muzyka w nauczaniu początkowym - metodyka, WSiP, Warszawa 1991. - Burowska Z.: Współczesne systemy wychowania muzycznego, WSiP, Warszawa 1976. - Smoczyńska-Nachtman U.: Muzyka dla dzieci, WSiP, Warszawa 1992. - Jankowska M., Jankowski W: Z. Kodaly i jego pedagogika muzyczna, WSiP, Warszawa 1990. - Przychodzińska M.: Drogi do muzyki, WSiP, Warszawa 1999. - Lipska E., Przychodzińska M.: Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego, WSiP, Warszawa 1987. - Przychodzińska M.: Wychowanie muzyczne. - idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa 1989. - Stasińska K.: 120 lekcji muzyki dla klas I-III, WSiP, Warszawa 1995. - Dadak-Kozicka K.: Śpiewajże mi jako umiesz, WSiP, Warszawa 1992. - Czarnecka M., Waluga A. Rozśpiewana szkoła - elementarz dla ucznia, przewodnik dla nauczyciela, Stentor, Warszawa 1995. - Rogalski E.,: Muzyka u pozaszkolnej edukacji estetycznej, Bydgoszcz 1992.

bibliografia uzupełniająca

Czasopismo dla nauczycieli "Wychowanie Muzyczne w Szkole" oraz "Wychowanie Muzyczne"

efekty kształcenia - wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć student: posiada wiedzę dotyczącą pedagogiki i psychologii w zakresie problematyki pracy z dziećmi na poziomie podstawowym edukacji muzycznej, a także kształcenia przedszkolnego i wieku młodszego szkolnego (przedszkole i szkoła podstawowa, także muzyczna) i rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się
orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, zarówno w aspekcie historii muzyki klasycznej i jej kontekstu pedagogicznego, jak również jej obecnej kondycji (dotyczy to także internetu i e-learningu
posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z programami edukacji muzycznej w szkole ogólnokształcącej wczesnego etapu edukacyjnego i szkoły muzycznej I stopnia, a także w obrębie literatury swojej specjalności

efekty kształcenia - umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student: posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student: spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela / pkt 3 "szczegółowe efekty kształcenia" (rozporządzenie z dnia 17 stycznia 2012)

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
415.001.0wykładkolokwiumdr Gabriela Konkol, 4/3245/8980
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Cele edukacji muzycznej w szkole ogólnokształcącej

2. Muzyka w nauczaniu zintegrowanym (klasy I-III); formy i metody pracy:

- taniec formą integracji klasy

- terapeutyczne znaczenie ruchu z muzyką

3. Charakter i struktura przedmiotu "Muzyka" w klasach IV-VI

4. Praktyczna umiejętność pisania scenariuszy lekcji

metody dydaktyczne
  • Metody problemowe: wykład problemowy
  • Metody praktyczne: ćwiczebne, realizacji zadań

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Opracowanie scenariuszy lekcji dla różnych grup wiekowych uczniów

Kolokwium ustne

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
515.002.0wykładkolokwiumdr Gabriela Konkol, 4/3245/8979
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

1. Problematyka związana z praktyką szkolną:

- podstawa programowa

- analiza programów nauczania przedmiotu muzyka

- wybór i adaptacja programów nauczania

- tematyka jednostek lekcyjnych

- plan pracy; scenariusze lekcji

2. Wybrane zaganienia dydaktyki podstawowej szkoły muzycznej

metody dydaktyczne
  • Metody problemowe: wykład problemowy
  • Metody praktyczne: ćwiczebne, realizacji zadań

 

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Opracowanie scenariuszy lekcji dla różnych grup wiekowych uczniów

Kolokwium ustne

wykonanie: www.ansta.pl