Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Praktyka w zakresie metodyki prowadzenia audycji muzycznych

symboljezyk
4/2953
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu
 • kształcenie praktycznych umiejętności do prowadzenia przedmiotu audycje muzyczne w szkolnictwie muzycznym I stopnia
 • poznanie różnych form, rodzajów ćwiczeń oraz metod aktywnego słuchania literatury muzycznej
 • rozwijanie umiejętności projektowania ćwiczeń praktycznych dostosowanych programowo dla danej klasy

 

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe
 • wiedza i umiejętności z historii i literatury muzycznej 
 • znajomość podstawowych zagadnień z  zakresu psycholigii rozwojowej
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu dydaktyki ogólnej
zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
 • zaliczone kursy: (historia muzyki, literatura muzyczna)
bibliografia podstawowa
 • Dudek.A., Program nauczania audycji muzycznych dla szkół muzycznych  I stopnia, Wyd. Triangiel, Warszawa 2009
 • Frołowicz E., Aktywny uczeń w świecie muzyki, Propozycje dla nauczyciela, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2008
 • Frolowiczi E., Konsonanse i dysonanse wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, Akademia Muzyczna, Gdańsk 2011
 • Stokowska M., O muzyce i muzykach: ciekawostki, wiersze, wypowiedzi, anegdoty, Warszawa 1989

 

bibliografia uzupełniająca
 •  Komorowska M., Zaproszenie do muzyki, WSiP Warszawa 1989
 • Kreiner - Bogdańska A., W krainie muzyki, PWM Kraków 2006
 • słowniki, encyklopedie, programy multimedialne, materiały z muzycznych stron internetowych
efekty kształcenia - wiedza

* spełnia wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do zawodu nauczyciela prowadzącego audycje muzycznyczne w szkole muzycznej Istopnia
* posiada wiedzę dotyczącą pedagogiki i psychologii w zakresie problematyki pracy z dziećmi, także kształcenia i nauczania w szkolnictwie artystycznym
przedmiotu audycje muzyczne
* posiada wiedzę pedagogiczno - dydaktyczną do prowadzenia przedmiotu audycje muzyczne
w szkole muzycznej I stopnia
* posiada znajomość podstawowych treści oraz literaturę muzyczną związaną z programem nauczania audycji muzycznych w szkole muzycznej I stopnia
* posiada wiedzę umożliwiającą wykorzystania na lekcji audycji technologii informacyjnych (nagrania, materiały nutowe, prezentacje multimedialne, internet)

efekty kształcenia - umiejętności

* posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły muzycznej I stopnia
* jest przygotowany do współpracy z innymi placówkami ( organizacja i prowadzenie audycji muzycznych)
* wykazuje umiejętności samodzielnego doskonalenia własnego warsztatu poprzez dobór treści, literatury muzycznej opracowanie przykładów rozwiązań metodycznych

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

* stosuje w praktyce i doskonali w ramach przedmiotu kompetencje wiedzy i umiejętności
* umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i społeczności szkolnej
* posiada niezbedną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
515.001.0ćwiczeniazaliczeniemgr Maria Datta, 4/2953/8334
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia
 • praktyczna realizacja zagadnień omawianych na metodyce prowadzenia audycji muzycznych w zakresie szkoły muzycznej I stopnia
 • prowadzenie zajęć praktycznych zgodnie z rozkładem materiału
 • przygotowanie scenariuszy prowadzonych zajęć
 • omawianie prowadzonych zajęć z opiekunem praktyk
metody dydaktyczne
 • operatywna
 • ekspozycji
 • problemowo - twórcza
 • problemowo - analityczna
 • analityczno percepcyja
 • aktywnego słuchania
 • organizowania i rozwijania działalności muzycznej ucznia
warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania
 • uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna praktyk
 • uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez studentów
 • opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie 2 zajęć w semstrze

 

wykonanie: www.ansta.pl