Europejski System Akumulacji i Transferu Punktów
» Strona główna

Interpretacja tekstu literackiego z dykcją

symboljezyk
4/2952polski
założenia, cele oraz charakterystyka przedmiotu

Przedmiot ma na celu przybliżyć studentowi możliwości właściwej interpretacji tekstu, z odpowiednim pokreśleniem prozodii, interpunkcji i fonetycznych właściwości języka. Przy okazji pracy nad dykcją studenci uczą się wymowy scenicznej, dopuszczalnych możliwości wymowy niektórych słów, a także niwelują błędy językowe i fonetyczne w swoich wypowiedziach.

sposób realizacji
zajęcia stacjonarne
wymagania wstępne i dodatkowe

brak

zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu

brak

bibliografia podstawowa

B. Rocławski, Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, Warszawa 1986.

Z. Adamiszyn, A. Walencik-Topiłko, Logopedia artystyczna, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi, P.red. T. Gałkowskiego i G. Jastrzębowskiej, Opole 2003.

Prawidła poprawnej wymowy polskiej, p.red. Z. Klemensiewicza, Warszawa 1994.

A. Walencik-Topiłko, Głos jako narzędzie, Gdańsk 2009.

 

bibliografia uzupełniająca

M. Oczkoś, Abecadło mówienia, Warszawa 1999.

B. Toczyska, Głośno i wyraźnie, Gdańsk 2007.

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1994.

A. Walencik-Topiłko, Wierszyki pisane przez ciche szumy i syki, Gdańsk 2007

 

efekty kształcenia - wiedza

posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasad prawidłowej interpretacji tekstu mówionego i śpiewanego, a także w zakresie podstawowych zasad fonetycznych (prawideł poprawnej wymowy)..
rozpoznaje najczęściej występujące w polszczyźnie błędy fonetyczne, gramatyczne i znaczeniowe

efekty kształcenia - umiejętności

dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych w zakresie przedmiotu interpretacji tekstu z dykcją.

efekty kształcenia - kompetencje społeczne

umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu fonetyki i ortofonii.
wie, w jaki sposób czytać/deklamować dany tekst, by zainteresować tym odbiorcę

Semestry

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura chóralna (licencjackie, stacjonarne, obowiązuje od: 12/zimowy)

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
515.001.0wykład/ćwiczeniazaliczeniemgr Elżbieta Goetel-Dąbkowska, 4/2952/8331
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Zasady ortofonii języka polskiego.

Prawidłowa prozodia - akcent, intonacja, tempo. Teoria i przykłady.

Ortografia a ortofonia w polszczyźnie.

Stylistyka tekstu.

metody dydaktyczne

Metoda aktywnej pracy z tekstem.

Metoda aktywizująca.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Kolokwium - praca pisemna.

semestrwymiar godzinwycena ectsformazaliczeniepedagogsymbol
615.002.0wykład/ćwiczeniazaliczeniemgr Elżbieta Goetel-Dąbkowska, 4/2952/8332
treści programowe wraz z opisem efektów kształcenia

Ćwiczenia zapisu fonetycznego tekstu według norm ortofonicznych.

Ćwiczenia motoryki narządów mowy.

Ćwiczenia prawidłowej prozodii wygłaszanego tekstu.

Ćwiczenia właściwego frazowania tekstu.

metody dydaktyczne

Metoda aktywnej pracy z tekstem.

Metoda aktywizująca.

warunek zaliczenia kursu wraz z metodami i kryteriami oceniania

Praca pisemna - interpretacja zjawisk fonetycznych w zadanym tekście.

wykonanie: www.ansta.pl